ZMIANY PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH KWESTIE ZWIĄZANE Z NABYWANIEM I ZBYWANIEM POJAZDÓW

Powiększ obrazTablice rejestracyjne

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wałczu informuje, że z dniem 1 stycznia 2024 r. zmianie ulegają przepisy regulujące kwestie związane z nabywaniem i zbywaniem pojazdów, obowiązkami z tego wynikającymi oraz ewentualnymi karami, w przypadku niedopełnienia obowiązków wynikających ze zmienianych przepisów, i tak:

  1. W miejsce możliwości zgłoszenia nabycia pojazdu wchodzi obowiązek jego rejestracji
    w terminie 30 dni (w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami termin wynosi 90 dni).
  2. Obowiązek rejestracji pojazdu zostaje również rozszerzony na wszystkie pojazdy sprowadzone z zagranicy (dotychczas obowiązek dotyczył tylko pojazdów sprowadzonych z terenu Unii Europejskiej), w terminach, o których mowa powyżej.
  3. W przypadku niewykonania obowiązków wymienionych w punktach nr 1 i 2, właściciel pojazdu podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł (przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami – 1000 zł).
  4. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w punktach nr  1 i 2, w terminie 180 dni od dnia nabycia pojazdu, nakłada się karę w wysokości 1000 zł (przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami – 2000 zł).
  5. W przypadku niezgłoszenia zbycia pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 30 dni, kara wynosić będzie 250 zł (zgłoszenie zbycia pojazdu przez jednego ze współwłaścicieli pojazdu, wypełnia jednocześnie obowiązek wszystkich współwłaścicieli).

Zauważyć również należy, że decyzje o nakładaniu przez Starostę ww. kar mają charakter związany, co oznacza, że w przypadku ustalenia zaistnienia przesłanek faktycznych wskazanych w tym przepisie organ musi wydać decyzję o nałożeniu kary. Nie ma on zatem luzu decyzyjnego w tej kwestii.

Kar nie stosuje się w przypadkach oddania pojazdu do stacji demontażu pojazdów lub jego zbycia, przed upływem terminów, o których mowa powyżej.

Zawiadomienia o zbyciu pojazdu można dokonać:

– w pokoju nr 4 Starostwa Powiatowego w Wałczu, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.00,

– drogą elektroniczną.

Wzory formularzy znajdują się w Urzędzie i pod adresem: link do strony BiP

Do zawiadomienia należy dołączyć dokument potwierdzający przeniesienie własności pojazdu.                                       

Więcej informacji można uzyskać za pośrednictwem:

e-mail: KD@powiatwalecki.pl

tel:       672508416

Rejestracji pojazdu można natomiast dokonać po uprzednim umówieniu wizyty w Urzędzie:

– w Punkcie Obsługi Interesanta,

– telefonicznie pod nr 672508451 lub 52

– drogą elektroniczną pod adresem link do strony z możliwością rezerwacji wizyty w Wydziale Komunikacji i Transportu

Powyższe zmiany wprowadzone zostają ustawą z dnia z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz.U. z 2023 poz. 1394).

Link do ustawy do pobrania