DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

Logo dostępna przestrzeń publiczna

Powiat Wałecki realizuje projekt dofinansowany
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych

Umowa nr PPC/000004/16/D

zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II nr 13 w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Moduł Programu:

Moduł C: utworzenie dostępnych lub poprawa dostępności placów zabaw  przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, organizacje pozarządowe.

Termin realizacji projektu: 01.02.2024 r. – 31.12.2024 r.

Dofinansowanie z PFRON: 290 104,80 zł

Zakres dostosowań oraz dostępności usług uruchomionych na skutek otrzymania dofinansowania:

Projekt będzie zrealizowany zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania, czyli zapewniającą jak najszerszą dostępność dla osób
z różnymi ograniczeniami. Projekt zapewni dostępność dla osób
z niepełnosprawnością ruchową, neurologiczną, intelektualną, niepełnosprawnością słuchu i mowy oraz niepełnosprawnością wzroku.

Logotyp Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

DOFINANSOWANIE PROJEKTU PN.: ,,INTEGRACYJNY PLAC ZABAW – TEREN DO REKREACJI
I WYPOCZYNKU DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU WAŁECKIEGO” ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH PROGRAMU ,,DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA’’.

Dnia 6  listopada 2023 r. została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Wałeckim reprezentowanym przez dr Bogdana Wankiewicza – Starostę Wałeckiego i Jolantę Wegner – Wicestarostę Wałeckiego
a
Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Przedmiotem umowy jest dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu ,,Dostępna przestrzeń publiczna’’ projektu pod nazwą: ,,Integracyjny plac zabaw – teren do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Powiatu Wałeckiego’’.

Planowana inwestycja w postaci placu zabaw – miejsca do rekreacji jest elementem nowej inwestycji pn.: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku opieki zdrowotnej na Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą ,,Przyjazna Przystań’’.

Celem projektu jest budowa nowego placu zabaw – miejsca do rekreacji i wypoczynku w Wałczu przy
ul. Generała Władysława Andersa. Plac zabaw będzie integracyjny i ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców, w tym osób z niepełnosprawnościami. Na obszarze tego terenu mieści się budynek B Starostwa Powiatowego w Wałczu, w którym funkcjonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, jak również Punkt Interwencji Kryzysowej. Na tym terenie powstaje również Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ,,Przyjazna Przystań’’. W wyniku realizacji projektu zostaną usunięte bariery komunikacyjne. Zaprojektowana została nowa nawierzchnia utwardzona, zapewniająca bezpieczną możliwość poruszania się osobom z niepełnosprawnością
i umożliwiające dojście lub dojechanie do placu zabaw i miejsca rekreacji.  Powiat Wałecki zapewnia, że będzie to miejsce bezpieczne, przyjazne i w pełni dostępne dla wszystkich mieszkańców bez ograniczeń.

Projekt będzie zrealizowany zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania, czyli zapewniającą jak najszerszą dostępność dla osób z różnymi ograniczeniami. Projekt zapewni dostępność dla osób
z niepełnosprawnością ruchową, neurologiczną, intelektualną, niepełnosprawnością słuchu i mowy oraz niepełnosprawnością wzroku.

Termin realizacji projektu: 01.02.2024 – 31.12.2024 r.

Całkowity koszt realizacji projektu: 362 631,00 zł

Całkowita kwota dofinansowania z PFRON: 290 104,80 zł

Propozycja obiektów na ,,Integracyjny plac zabaw – teren do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Powiatu Wałeckiego’’

Tablica sensoryczna
Tablica sensoryczna
Tablica sensoryczna
Tablica sensoryczna
Karuzela integracyjna z przeznaczeniem dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim
Karuzela integracyjna z przeznaczeniem dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim
Siłownia zewnętrzna
Siłownia zewnętrzna
Huśtawka podwójna Deseczka + Gniazdo
Huśtawka podwójna Deseczka + Gniazdo