DZIAŁANIE 9.2.

„Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej”.

Cele projektu

Celem realizacji projektu jest dokonanie przebudowy, rozbudowy oraz adaptacji kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej, w którym zatrudnienie znajdzie 60 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi). Projekt zakłada utworzenie oraz wyposażenie siedmiu działów w zakładzie: pralnia, gastronomia, dział montażu i demontażu, rękodzieło, dział obsługi terenów zielonych, dział rehabilitacji, dział obsługi administracyjnej. W ramach projektu zagospodarowany również zostanie teren wokół ZAZ.

Planowane efekty

Realizacja projektu przyczyni się do realizacji celu głównego Osi Priorytetowej 9 – poprawa jakości i dostępności infrastruktury publicznej oraz celu szczegółowego Działania 9.2 – zwiększenie dostępności usług społecznych świadczonych przez ZAZ.
Efektem realizacji projektu będzie powołanie Zakładu Aktywności Zawodowej, który będzie się mieścił w dwóch budynkach dostosowanych do osób z niepełnosprawnością oraz zapewnienie miejsca pracy dla 60 osób niepełnosprawnych (osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi).
Efektem realizacji projektu będzie również podniesienie jakości życia i uczestnictwo w życiu społecznym osób niepełnosprawnych, wzrost motywacji do samorozwoju i podejmowania działań, dostęp do systematycznej rehabilitacji, możliwość usamodzielnia ekonomicznego i społecznego, odciążenie rodzin. Najważniejszy wymiar społeczny to skierowanie w całości projektu na poprawę sytuacji ekonomicznej oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Wartość projektu
Całkowita wartość projektu – 9 868 092,28 zł.

Wkład Funduszy Europejskich
Wysokość dofinansowania – 6 843 890,56 zł.
Źródło finansowania – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Oś 9 – Infrastruktura publiczna
Działanie 9.2 – Infrastruktura społeczna

film

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH – GALERIA ZDJĘĆ


Dnia 28 lutego br. zakończona została realizacja projektu pn.: „Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 9 Infrastruktura publiczna, Działania 9.2 Infrastruktura społeczna.

Celem projektu było stworzenie funkcjonalnego Zakładu Aktywności Zawodowej, w którym zatrudnienie znajdzie 60 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W ramach ww. projektu wykonano:

 • roboty budowlane o wartości 10 114 922,76 zł brutto,

usługi inżyniera kontraktu o wartości 128 510,50 zł brutto, usługi pomocy prawnej o wartości 15 190,50 zł brutto, opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze studium wykonalności o wartości 144 380,63 zł brutto, promocję projektu o wartości 19 977,80 zł brutto.

W ramach ww. projektu zakupiono:

 • wyposażenie pralni o wartości 688 723,27 zł brutto,

wyposażenie działu gastronomicznego o wartości 294 935,13 zł brutto,

wyposażenie działu montaż-demontaż, krawiectwo o wartości 83 785,00 zł brutto,

wyposażenie meblowe działów ZAZ, pomieszczeń administracyjnych i zaplecza socjalnego o wartości 132 025,00 zł brutto

sprzęt – urządzenia komputerowe i multimedialne wraz z oprogramowaniem o wartości 60 300,39 zł brutto.

Zakończono roboty budowlane polegające na rozbudowie i przebudowie obiektów budowlanych zamawiającego w ramach projektu pn.: „Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej”.

Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9.Infrastruktura publiczna Działanie 9.2. Infrastruktura społeczna.
W ramach wykonanych robót budowlanych uzyskano pozwolenie na użytkowanie.


W ramach realizacji projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej” wyłoniono Wykonawców na dostawę oraz instalację (montaż) sprzętu multimedialnego i sprzętu komputerowego oraz dostawę i montaż wyposażenia meblowego dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Powiecie Wałeckim.


W ramach projektu pn.: „Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9.Infrastruktura publiczna Działanie 9.2. Infrastruktura społeczna, informujemy że w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wałeckiego ( https://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/99.dhtml) zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawę wyposażenia działu pralni Zakładu Aktywności Zawodowej w Powiecie Wałeckim.
Termin składania ofert w postępowaniu: 10 sierpnia 2018 r. godz. 12:15

Wałcz, dnia 23 czerwca 2017 r.
W ramach projektu pn.: „Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej” dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9.Infrastruktura publiczna Działanie 9.2. Infrastruktura społeczna, informujemy że w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wałeckiego (https://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/66.dhtml) zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane polegające na rozbudowie i przebudowie obiektów budowlanych zamawiającego w ramach projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej” – II postępowanie.
Termin składania ofert w postępowaniu: 07 lipca 2017 r. godz. 09:15.


W dniu 28 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie o dofinansowanie projektu w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III” Obszar E.
Przedmiotem umowy jest refundacja ze środków Funduszu części wymaganego wkładu własnego projektodawcy w kwocie nieprzekraczającej 540 000 zł. w projekcie pn.” Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 infrastruktura publiczna, Działania 9.2 Infrastruktura społeczna.


Wałcz, dnia 1 czerwca 2017 r.
W ramach projektu pn.: pn. „Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej” dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9.Infrastruktura publiczna Działanie 9.2. Infrastruktura społeczna, informujemy że w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wałeckiego zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane polegające na rozbudowie i przebudowie obiektów budowlanych zamawiającego w ramach projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej” https://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/65.dhtml.


Wałcz, dnia 19 lipca 2017 r.
W ramach projektu pn.: „Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej” dofinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9.Infrastruktura publiczna Działanie 9.2. Infrastruktura społeczna, informujemy że w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wałeckiego ( https://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/68.dhtml) zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane polegające na rozbudowie i przebudowie obiektów budowlanych zamawiającego w ramach projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej” – III postępowanie.
Termin składania ofert w postępowaniu: 02 sierpnia 2017 r. godz. 10:15.


Wałcz, dnia 27 lipca 2017 r.
Zamawiający informuje, iż w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Powiat Wałecki na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane polegające na rozbudowie i przebudowie obiektów budowlanych zamawiającego w ramach projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej” (ogłoszenie nr 553491-N-2017 z dnia 2017-07-18) wydłużony został termin składania ofert na dzień 09.08.2017 r. godzina 09:15.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmiana Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia SIWZ dostępne są na stronie zamawiającego pod adresem: https://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/68.dhtml.


Wałcz, dnia 08 sierpnia 2017 r.
Zamawiający informuje, iż w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Powiat Wałecki na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane polegające na rozbudowie i przebudowie obiektów budowlanych zamawiającego w ramach projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej” (ogłoszenie nr 553491-N-2017 z dnia 2017-07-18) wydłużony został termin składania ofert na dzień 11.08.2017 r. godzina 10:15.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmiana Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia SIWZ dostępne są na stronie zamawiającego pod adresem: https://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/68.dhtml.


Wałcz, dnia 08 września 2017 r.
Zamawiający informuje, iż w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Powiat Wałecki na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane polegające na rozbudowie i przebudowie obiektów budowlanych zamawiającego w ramach projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej” (ogłoszenie nr 553491-N-2017 z dnia 2017-07-18) w dniu 8 września 2017 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dostępne jest na stronie zamawiającego pod adresem: https://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/68.dhtml


W ramach projektu pn.: „Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej” dofinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Działanie 9.2. Infrastruktura społeczna informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wałeckiego ( https://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/74.dhtml) zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej”

Termin składania ofert w postępowaniu: 21 września 2017 r. godz. 10:15.


PODPISANIE UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA ROZBUDOWIE I PRZEBUDOWIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZAMAWIAJĄCEGO W RAMACH PROJEKTU PN.: „PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, ADAPTACJA ORAZ WYPOSAŻENIE KOMPLEKSU BUDYNKÓW POŁOŻONYCH PRZY UL. WRONIEJ 38 W WAŁCZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ”

Zakład Aktywności Zawodowej w Wałczu
Zakład Aktywności Zawodowej w Wałczu

W dniu 2 października br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu nastąpiło podpisanie umowy o roboty budowlane pomiędzy Powiatem Wałeckim a Wykonawcą robót Przedsiębiorstwem Projektowo-Budowlanym HYDROLOG Stanisław Górski.

Przedmiotem umowy o roboty budowlane jest wykonanie rozbudowy i przebudowy obiektów budowlanych zamawiającego w ramach projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej”.
Zadanie inwestycyjne realizowane jest przy dofinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9.Infrastruktura publiczna Działanie 9.2. Infrastruktura społeczna.
Celem realizacji zadania będzie dokonanie przebudowy, rozbudowy oraz adaptacji kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej, w którym zatrudnienie znajdzie 60 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi).
Projekt zakłada utworzenie oraz wyposażenie siedmiu działów w zakładzie: pralnia, gastronomia, dział montażu i demontażu, rękodzieło, dział obsługi terenów zielonych, dział rehabilitacji, dział obsługi administracyjnej. W ramach projektu zagospodarowany również zostanie teren wokół Zakładu Aktywności Zawodowej.

Wartość robót budowlanych wynosi: 9 185 942,58 zł
Dofinansowanie z Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 84,9999993976%

PODPISANIE UMOWY NA PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU NA ZADANIU INWESTYCYJNYM PN.: „PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, ADAPTACJA ORAZ WYPOSAŻENIE KOMPLEKSU BUDYNKÓW POŁOŻONYCH PRZY UL. WRONIEJ 38 W WAŁCZU
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Z PRZEZNACZENIEM
NA ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ”

W dniu 26 października br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu nastąpiło podpisanie umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu pomiędzy Powiatem Wałeckim a Wykonawcą Agencją Inwestycyjną Terra sp. z o.o. i Wspólnicy sp. k.

Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej” Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9.Infrastruktura publiczna Działanie 9.2. Infrastruktura społeczna.

Zakład Aktywności Zawodowej w Wałczu
Podpisanie umowy pomiędzy Powiatem Wałeckim a Agencją Inwestycyjną Terra sp. z o.o

W dniu 24 października 2017 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie a Powiatem Wałeckim podpisana została umowa o dofinansowanie zadania pn. „Usprawnienie zarządzania energią w budynku – prace termomodernizacyjne w ramach projektu „Przebudowa, rozbudowa, adaptacja budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu z przeznaczeniem za Zakład Aktywności Zawodowej”, którego całkowita wartość wynosi 9 317 714,00 zł, z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie stanowi kwotę 959 224,00 zł.

Celem zadania jest zmniejszenie zużycia energii oraz zmniejszenie kosztów zawiązanych z zapewnieniem odpowiednich warunków komfortu użytkowania i odpowiedniego mikroklimatu w użytkowanych pomieszczeniach.
W modernizowanym budynku powstanie Zakład Aktywności Zawodowej, w którym rehabilitację zawodową będzie odbywało 60 osób z niepełnosprawnością.

Rezultatem przedsięwzięć termomodernizacyjnych będzie:

 • modernizacja instalacji c.o. (system grzewczy),
 • wymiana stolarki drzwiowej U=1,3,
 • wymiana stolarki okiennej U=0,9,
 • modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej,
 • docieplenie – stropodach,
 • docieplenie – ściana zewnętrzna,
 • docieplenie – podłoga na gruncie.

W ramach projektu pn.: „Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej” prowadzone są roboty budowlane. Stopień zaawansowania robót wynosi ok. 35%.

Do chwili obecnej zakończone zostały roboty w zakresie:

 • robót rozbiórkowych,
 • fundamenty,
 • roboty murowe i elementy konstrukcyjne,
 • wykonano przyłącze wodociągowe,
 • wycinkę drzew,
 • demontaż instalacji elektrycznych.

Pozostałe roboty budowlane są w trakcie realizacji, termin zakończenia robót budowlanych nastąpi w miesiącu październiku.