PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W WAŁCZU

Poradnia jest specjalistyczną placówką oświatową, której celem jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz udzielanie dzieciom i młodzieży, ich rodzicom lub opiekunom, nauczycielom i wychowawcom, pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i rehabilitacyjnej. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne. Poradnia udziela pomocy uczniom (ich rodzicom) i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie jej działania. Poradnia mieści się przy ul. Południowa 10B, 78-600 Wałcz, tel. +48 67 387 16 29.

Start - PPP Wałcz

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

 • działa na rzecz dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli,
 • współdziała z przedszkolami i szkołami wszystkich typów,
 • szkoła dla rodziców i wychowawców.

Do zadań Poradni należy w szczególności:

 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
 • profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,
 • terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
 • pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej,
 • wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny,
 • prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

Placówka oświatowa działa na rzecz dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w zakresie:

 • diagnozy niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych,
 • terapii uczniów z trudnościami w nauce,
 • terapii dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi,
 • pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • terapii dzieci z wadami wymowy,
 • orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • orzekania o potrzebie nauczania indywidualnego,
 • opiniowania wniosków dotyczących nie promocji uczniów nauczania zintegrowanego,
 • pomocy w zakresie wyboru zawodu i kierunku kształcenia,
 • wczesna interwencja.