DZIAŁANIE 8.5.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

a) Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego mający siedzibę przy ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zwanego dalej RPO WZ 2014-2020, w ramach zbioru pn. „Projekty RPO WZ 2014 – 2020”;

b) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa, dla danych w ramach zbioru pn. „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”. – czytaj więcej


Tytuł projektu: „Moje kompetencje – otwarte wrota do kariery – podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 8 Edukacja, Działanie 8.5 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.

Cel główny projektu:

Kształtowanie wśród uczniów, zarówno z problemami edukacyjnymi jak i uczniów zdolnych, kompetencji kluczowych oraz budowanie potrzeb: samorealizacji, przedsiębiorczego myślenia, permanentnego kształcenia dostosowanych do rynku pracy służących rozwojowi województwa zachodniopomorskiego i powiatu wałeckiego.

Planowane efekty:

  • 488 uczniów liceów ogólnokształcących nabędzie kompetencje kluczowe po zakończeniu projektu;
  • 3 licea ogólnokształcące będą wykorzystywały doposażenie pracowni przedmiotowych do prowadzenia zajęć edukacyjnych;
  • 3 licea ogólnokształcące będą wykorzystywały sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych;
  • 65 nauczycieli uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po realizacji programu.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego działania 8.5 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.

Realizacja projektu wpłynie na poprawę efektywności i atrakcyjności kształcenia, wzrost zainteresowania naukami matematyczno-przyrodniczymi i językami, umiejętnego wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce, a w szczególności w celu odnalezienia swojego miejsca na rynku pracy. Projekt również ma na celu wyrobienie nawyku i potrzeby ciągłego samodoskonalenia i permanentnej edukacji przez całe życie. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na poziom wyników matur.

Wartość projektu: 1 330 028,14 zł.
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 130 522,92 zł.
Wkład budżetu państwa: 66 501,40 zł.W dniu 17 października br. w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Bankowej 13 w Wałczu odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów potwierdzających przyznanie stypendiów w ramach projektu pn.: „Moje kompetencje – otwarte wrota do kariery – podniesienia jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim” oraz projektu pn.: „Wiedza oparta na praktyce – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim”.

W tym roku odbyła się druga tura przyznania 39 stypendiów najzdolniejszym uczniom szkół ponadgimnazjalnym, którzy w każdym projekcie spełnili wymagane kryteria.

Podstawowym kryterium przyznania stypendium jest uczestnictwo w projekcie, aktywność podczas zajęć organizowanych w ramach projektu oraz bardzo dobre wyniki w nauce. W projekcie pn.: „Wiedza oparta na praktyce – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim” zwrócono także uwagę na opinie od pracodawcy, u którego został odbyty staż bądź praktyka.

W ramach projektu „Moje kompetencje – otwarte wrota do kariery – podniesienia jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim” przyznano 9 uczniom stypendium na okres roku szkolnego 2018/2019 na 10 miesięcy.

W ramach projektu „Wiedza oparta na praktyce – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim” przyznano 30 uczniom stypendium na okres roku szkolnego 2018/2019 na 12 miesięcy.

Projekty współfinansowane są przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.


W ramach projektu pn.: „Moje kompetencje – otwarte wrota do kariery – podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim” został zakupiony oraz zamontowany sprzęt:

  • tablice interaktywne z oprogramowaniem,
  • zestaw interaktywny: tablica dotykowa z projektorem krótkoogniskowym, uchwytem ściennym i kablem HDMI 10m,
  • projektora krótkoogniskowego z uchwytem ściennym i kablem HDMI 10m
  • aparat fotograficzny.

W dniu 8 lutego 2018 r. w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Bankowej 13 w Wałczu odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów potwierdzających przyznanie stypendiów w ramach projektu pn. : „Moje kompetencje – otwarte wrota do kariery – podniesienia jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim” oraz projektu pn.: „Wiedza oparta na praktyce – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim”.

Stypendia zostały przyznanie 39 najzdolniejszym uczniom szkół ponadgimnazjalnym, którzy spełnili wymagane kryteria w zakresie bardzo dobrych wyników w nauce z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych, języków obcych i przedsiębiorczości oraz uczniów którzy wykazują szczególne zdolności w zakresie wybranej ścieżki zawodowej.

W ramach projektu „Moje kompetencje – otwarte wrota do kariery – podniesienia jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim” przyznano 9 uczniom stypendium na okres roku szkolnego 2017/2018.

W ramach projektu „Wiedza oparta na praktyce – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim”. Przyznano 30 uczniom stypendium na okres roku szkolnego 2017/2018.

Projekty współfinansowane są przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Zawiadomienie o rekrutacji
Powiat Wałecki prowadzi rekrutację do projektu „Moje kompetencje – otwarte wrota do kariery – podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim” Działanie: 8.5 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja prowadzona jest w biurze projektu w Starostwie Powiatowym w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 17 w pokoju nr 102 i 302 oraz w sekretariatach szkół: Zespole Szkół nr 1 w Wałczu przy ul. Kilińszczaków 59; Zespole Szkół nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu ul. Południowej 10 A; Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu przy ul. Budowlanych 4;

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z §3 Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Regulamin oraz dokumentacja rekrutacyjna znajduje się na stronie internetowej powiatu: www.powiatwalecki.pl w biurze projektu oraz w sekretariatach szkół oraz na stronach internetowych szkół biorących udział w projekcie.

W przypadku potrzeby indywidualnego spotkania w sprawie rekrutacji prosimy o kontakt telefoniczny z biurem projektu: 067 250 84 58.

Pliki do pobrania (.pdf):

Regulamin

Załącznik nr 1 – DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE – UCZEŃ

Załącznik nr 2 – DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE – NAUCZYCIEL

Załącznik nr 3 – KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY – ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA PROJEKTU – UCZEŃ

Załącznik nr 4 – KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY – ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA PROJEKTU – PRACOWNIK INSTYTUCJI

Załącznik nr 5 – KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY – ZAKRES DANYCH UCZESTNIKÓW INSTYTUCJONALNYCH – DANE INSTYTUCJI OTRZYMUJĄCYCH WSPARCIE

Załącznik nr 6 – OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

Beneficjent informuje, iż w ramach projektu pn. „Moje kompetencje – otwarte wrota do kariery – podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim” w dniu 04.12.2017 r. zamieścił na BIP-ie ogłoszenie o zamówieniu na usługi przeprowadzenia kursów, szkoleń doskonalących oraz studiów podyplomowych dla nauczycieli.

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 12.12.2017 r. godzina 10:15.

Ogłoszenie oraz załączniki dostępne są na stronie zamawiającego pod adresem: https://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/79.dhtml


Beneficjent informuje, iż w ramach projektu pn. „Moje kompetencje – otwarte wrota do kariery – podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim” w dniu 18.12.2017 r. zamieścił na BIP-ie ogłoszenie o zamówieniu na usługi przeprowadzenia kursów, szkoleń doskonalących oraz studiów podyplomowych dla nauczycieli.

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 27.12.2017 r. godzina 12:15.

Ogłoszenie oraz załączniki dostępne są na stronie zamawiającego pod adresem: https://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/80.dhtml


Beneficjent informuje, iż w ramach projektu pn. „Moje kompetencje – otwarte wrota do kariery – podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim” w dniu 22.12.2017 r. zamieścił na BIP-ie ogłoszenie o zamówieniu na dostawę wyposażenia pracowni szkolnych obejmującą dodatkowo jego rozmieszczenie i instalację.

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 5 stycznia 2018 r. godzina 12.15

Ogłoszenie oraz załączniki dostępne są na stronie zamawiającego pod adresem: https://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/81.dhtml

Zamawiający informuje, iż w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Powiat Wałecki na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na dostawę wyposażenia pracowni szkolnych obejmujących jego rozmieszczenie i instalację (ogłoszenie nr 635695-N-2017 dnia 2017-12-22) wydłużony został termin składania ofert na dzień 08.01.2018 r. godzina 12:15.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmiana Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia SIWZ dostępne są na stronie zamawiającego pod adresem: https://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/81.dhtml


Zamawiający informuje, iż w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Powiat Wałecki na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na dostawę wyposażenia pracowni szkolnych obejmujących jego rozmieszczenie i instalację (ogłoszenie nr 635695-N-2017 dnia 2017-12-22) wydłużony został termin składania ofert na dzień 09.01.2018 r. godzina 12:15.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ dostępne są na stronie zamawiającego pod adresem: https://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/81.dhtml


Beneficjent informuje, iż w ramach projektu pn. „Moje kompetencje – otwarte wrota do kariery – podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim” w dniu 29.12.2017 r. zamieścił na BIP-ie ogłoszenie o zamówieniu na usługi przeprowadzenia kursów, szkoleń doskonalących oraz studiów podyplomowych dla nauczycieli (III postępowanie).

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 11.01.2018 r. godzina 12:15.

Ogłoszenie oraz załączniki dostępne są na stronie zamawiającego pod adresem:
https://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/82.dhtml

Zamawiający informuje, iż w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Powiat Wałecki na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na dostawę wyposażenia pracowni szkolnych obejmującą dodatkowo jego rozmieszczenie i instalację w ramach projektu pn. „Moje kompetencje – otwarte wrota do kariery – podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim” w dniu 5 lutego 2018 r. podpisana została umowa z Wykonawcą.