KONKURS FOTOGRAFICZNY

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO:

„Najpiękniejsze miejsce na obszarze Partnerstwa Drawy z Liderem Wałeckim”

PRZEPISY OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Najpiękniejsze miejsce na obszarze Partnerstwa Drawy
z Liderem Wałeckim” zwanego dalej „Konkursem” jest Powiat Wałecki, którego siedzibą jest Starostwo Powiatowe w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz zwany dalej „Organizatorem”.

2. Cele Konkursu:

a) promowanie walorów przyrodniczych obszaru Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy
z Liderem Wałeckim”,

b) rozbudzanie wśród mieszkańców zainteresowania przyrodą własnego regionu,

c) rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości mieszkańców w dziedzinie fotografii,

d) zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas natury oraz jej ochrony.

3. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane przez mieszkańców Powiatu Wałeckiego
na terytorium Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”, który obejmuje dwa powiaty: Powiat Drawski i Powiat Wałecki oraz 10 gmin: Czaplinek, Człopa, Drawno, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Mirosławiec, Wałcz – gmina wiejska, Wierzchowo, Tuczno
i Złocieniec.

4. Tematem Konkursu jest prezentacja i promowanie walorów flory i fauny obszaru Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”.

5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Powiatu Wałeckiego (https://powiatwalecki.pl) oraz na Facebook (https://www.facebook.com/powiatwalcz/?locale=pl_PL)

6. Wernisaż wystawy nagrodzonych prac oraz wręczenie nagród odbędzie się 15 czerwca 2023 roku
w Ośrodku Kultury w Mirosławcu, ul. Parkowa 1, 78-650 Mirosławiec.

7. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Wałczu nie mogą brać udziału w Konkursie.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

2. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach wiekowych

a) pierwsza kategoria – do 24 r.ż.

b) druga kategoria – 25 r.ż. – 44 r.ż.

c) trzecia kategoria – powyżej 45 r.ż.

3. Konkurs jest skierowany do wszystkich osób fizycznych, z wyłączeniem pracowników Organizatora Konkursu, Członków Kapituły Konkursu, a także członków ich rodzin (małżonek, rodzice, dzieci).

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia zgodnie z zasadami określonymi
w Zasadach zgłaszania prac konkursowych i wymagań technicznych.

5. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie były wcześniej publikowane ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie oraz które zostały wykonane najwcześniej w dniu ogłoszenia Konkursu. Praca/e konkursowa/e powinna/y być przygotowana/e przez autora w sposób samodzielny, rzetelny oraz nienaruszający praw autorskich innych osób. Nadesłanie pracy konkursowej jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji w tym zakresie. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne wady prawne pracy konkursowej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późn. zm.).

6. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przyjmuje całkowitą i nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora Konkursu w sprawie naruszenia praw autorskich dotyczących prac zgłoszonych przez Uczestnika.

7. Zabronione jest stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii pochodzących z różnych plików.

8. Do Konkursu nie zostaną dopuszczone zdjęcia, których treść narusza obowiązujące prawo lub dobra innych osób, łamiące ogólnie obowiązujące normy społeczne, etyczne lub obyczajowe. W szczególności materiał konkursowy nie może zawierać treści obraźliwych, rasistowskich, faszystowskich
i naruszających prawa mniejszości narodowych.

ZASADY ZGŁASZANIA PRAC KONKURSOWYCH I WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Zgłoszenia na Konkurs dokonuje się poprzez przesłanie na adres poczty e-mail ed@powiatwalecki.pl, wpisując w temacie wiadomości „Konkurs fotograficzny DRAWA” lub poprzez dostarczenie w postaci płyty CD/DVD pocztą, przesyłką kurierską bądź osobiście do:

Starostwa Powiatowego w Wałczu

ul. Dąbrowskiego 17

78-600 Wałcz

z dopiskiem „Konkurs fotograficzny DRAWA”

2. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przesłania na prośbę Organizatora prac w rozdzielczości pozwalającej na wydruk dobrej jakości na potrzeby wystawy konkursowej (min. 2000×3000 pikseli oraz 300 dpi).

3. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie.

4. Każdy Uczestnik wypełnia i własnoręcznie podpisuje formularz zgłoszeniowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany dokument należy przesłać jednocześnie razem z pracami. W przypadku przesłania prac drogą elektroniczną Uczestnik zobowiązany jest do załączenia kopii podpisanego dokumentu w postaci cyfrowej (np. skan, PDF, zdjęcie wypełnionego i podpisanego dokumentu) oraz, na ewentualne wezwanie Organizatora Konkursu, do jego dostarczenia do siedziby Organizatora w formie papierowej.

5. Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony w sposób kompletny. Brak jakiegokolwiek elementu powoduje nieuwzględnienie w Konkursie nadesłanego zgłoszenia.

HARMONOGRAM KONKURSU

1. Nadsyłanie prac do 19 maja 2023 r.

2. Ocena jury do 2 czerwca 2023 r.

3. Zawiadomienie o werdykcie jury do 7 czerwca 2023 r.

4. Wystawa pokonkursowa prac i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 15 czerwca 2023 r.
w Ośrodku Kultury w Mirosławcu, ul. Parkowa 1, 78-650 Mirosławiec.

JURY

1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.

2. Wszystkie zdęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.

3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

NAGRODY

1. Dziewięć zwycięskich prac konkursowych, zostanie nagrodzonych Fotografie te zostaną też wyeksponowane w Ośrodku Kultury w Mirosławcu. Prace wyróżnione również zostaną nagrodzone obecnością na wystawie.

2. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę.

3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody w danej kategorii, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach
i Internecie.

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody drogą poczty elektronicznej do dnia 9 czerwca 2023 r.

6. Po przeprowadzonym konkursie zwycięscy zobowiązani są do podpisana protokołu o otrzymaniu nagrody rzeczowej.

7. Nagrody nie odebrane do 30 czerwca 2023 r. przepadają i przechodzą na własność Organizatora.

KOMISJA

1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.

2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających
z niniejszego Regulaminu.

3. Po przeprowadzeniu obrad zostanie sporządzony protokół, przez powołaną Komisję.

PRAWA AUTORSKIE

1. Publikując Pracę Konkursową Uczestnik lub jego przedstawiciel ustawowy oświadcza, że posiada
on do wykonanej pracy i zdjęcia pełne i nieograniczone prawa autorskie, jak również jest uprawniony do dysponowania wizerunkiem osoby bądź osób przedstawionych na zdjęciu, a także posiada zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w materiałach podawanych
do publicznej wiadomości w tym na portalach i serwisach internetowych.

2. Uczestnik bądź Opiekun prawny w imieniu Uczestnika Konkursu poprzez udział w Konkursie udziela jednocześnie nieodpłatnej licencji niewyłącznej do swojej Pracy Konkursowej na rzecz Organizatora (od chwili jej udostępnienia) bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wprowadzenia utworu
do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnętrznych typu Intranet;
w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie
do obrotu; w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w tym również
w ramach produktów elektronicznych, w ramach sieci multimedialnych, w tym sieci wewnętrznych
jak i Internetu oraz w systemie on-line. Jednocześnie opiekun prawny w imieniu Uczestnika Konkursu wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem (tegorocznej i każdej następnej edycji), a także na stronach internetowych Organizatora oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.

3. Przystępując do Konkursu Uczestnik bądź opiekun prawny w imieniu Uczestnika wyraża zgodę
na opublikowanie jego Pracy Konkursowej przez Organizatora na stronie https://powiatwalecki.pl
oraz na profilu https://www.facebook.com/powiatwalcz/?locale=pl_PL.

4. Podpis pod Pracą Konkursową uwzględni: imię, nazwisko i wiek Laureata Konkursu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie  złożone na konkurs zostały wykonane osobiście, a w przypadku portretów uzyskano zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób portretowanych.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.

3. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników

4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA