OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY „JAŚ I MAŁGOSIA” W WAŁCZU

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy „Jaś i Małgosia” znajduje się przy ul. Leśnej 3, 78-600 Wałcz, tel. 503 395 265. Ośrodek ten stwarza bardzo korzystne warunki do nauki i wspierania rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz ze sprzężonymi zaburzeniami od wykrycia niepełnosprawności do 25 roku życia. Prowadzone są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i edukacyjne w oparciu o indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów. Zajęcia prowadzone są grupowo, co integruje dzieci i uczy interakcji społecznych oraz indywidualnie, zgodnie z potrzebami i programem terapeutycznym. Zajęcia prowadzi zespół specjalistów: pedagodzy, psycholog, fizjoterapeuta i logopeda.

Zajęcia indywidualne i grupowe obejmują przede wszystkim:

  • kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika,
  • naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika,
  • usprawnianie lub rozwijanie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • rozwijanie percepcji i pamięci słuchowej, koordynacji słuchowo-ruchowej oraz rozwijanie mowy i myślenia,
  • usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej,
  • wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia.

Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizowane są na wniosek rodziców dziecka oraz w oparciu o orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Wniosek powinien być złożony na piśmie i podpisany przez rodziców.

Praca z dziećmi i młodzieżą odbywa się w oparciu o indywidualny program, konstruowany dla każdego uczestnika zajęć na bazie wnikliwego poznania potrzeb i możliwości dziecka oraz orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Zajęcia maja charakter zajęć indywidualnych, chyba, że istnieje inny zapis w przedstawionym orzeczeniu.

Zasadą rewalidacji jest zorientowanie na sukces i pozytywną ocenę jako najbardziej konstruktywne mierniki efektów terapii i wskaźniki dalszych działań.

Ogniwem łączącym i uzupełniającym wszystkie formy terapii jest aspekt komunikacji (porozumiewanie się z otoczeniem, rozumienie sygnałów z otoczenia) oraz wspomagania uczestnika zajęć w nabywaniu samodzielności.

Dwa razy w roku szkolnym na podstawie dokumentacji zajęć, w tym indywidualnego programu, nauczyciele oraz specjaliści prowadzący zajęcia, dokonują okresowej oceny funkcjonowania uczestnika zajęć oraz w razie potrzeby modyfikują indywidualny program zajęć.