POMOC UKRAINIE

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski – które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. – czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy –  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

Wniosek do pobrania

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.


Logo Polacy dla Ukrainy

Jeśli chcesz pomóc uchodźcom z zaatakowanej przez Rosję Ukrainy i zaoferować im dach nad głową przejdź do strony https://polacydlaukrainy.pl/ i wypełnij formularz.


Pomoc finansowa dla Ukrainy
Wpłat finansowych można dokonywać na konto
Fundacji "PROSVITA”
Nr rachunku:
34 2030 0045 1110 0000 0411 1420
z dopiskiem Fastów lub Pomoc Ukrainie
Wpłat finansowych można dokonywać na konto Fundacji „PROSVITA”
Nr rachunku: 34 2030 0045 1110 0000 0411 1420 z dopiskiem Fastów lub Pomoc Ukrainie

Wspieramy uchodźców – Ty również możesz pomóc

Aby pomoc uchodźcom była efektywna musi być skoordynowana i dobrze zaplanowana. Powiat Wałecki działa wspólnie z administracją rządową i zaprasza do współpracy wszystkich mieszkańców powiatu wałeckiego. Ty też możesz pomoc!