CHARAKTERYSTYKA

Powiat Wałecki usytuowany jest na Pojezierzu Wałeckim we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. W skład powiatu wchodzi pięć gmin: trzy gminy miejsko-wiejskie CzłopaMirosławiecTuczno, oraz wiejska gmina Wałcz i miejska gmina miasto Wałcz – centrum kulturalne i siedziba administracyjna starostwa.

Mapa powiatu wałeckiego
Mapa powiatu wałeckiego
Wybrane dane statystyczne2019
Powierzchnia w km² 1415
Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km²37
Ludność53039
Ludność w wieku:
przedprodukcyjnym9299
produkcyjnym32360
poprodukcyjnym11380
Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym63,9
Zgony na 1000 ludności11
Przyrost naturalny-150
Saldo migracji ogółem-157
Dochody ogółem budżetu powiatu na 1 mieszkańca1261
Wydatki ogółem budżetu powiatu na 1 mieszkańca w zł1135
Turystyczne obiekty noclegowe22
Liczba ludności na 1 przychodnię2306
Mieszkania oddane do użytkowania na 10 tys. ludności30
Odpady wytworzone w ciągu roku w tys. t5,4
Lesistość w %55
Drogi publiczne o twardej nawierzchni (powiatowe i gminne) na 100 km² w km24,90
Samochody osobowe zarejestrowane na 1000 ludności562
Pracujący na 1000 ludności166
Stopa bezrobocia rejestrowanego w %8,7
Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym1755
Szkolnictwo w roku szkolnym 2019/20
Szkoły podstawowe19
w tym specjalne1
Szkoły ponadpodstawowe i policealne 13
Uczniowie w szkołach podstawowych4032
w tym specjalnych20
branżowych I stopnia462
liceach ogólnokształcących679
technikach i ogólnokształcących szkołach artystycznych906
policealnych205
Więcej danych statystycznych znajduje się w tym miejscu.

Położenie:

  • w południowo – wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, na pograniczu z województwami: wielkopolskim i lubuskim,
  • powiatami graniczącymi sa: choszczeński, drawski, złotowski, pilski, czarnkowsko-trzcianecki i strzelecko- drezdenecki,w strefie pojeziernej, na obszarze dwóch krain geograficznych Pojezierza Wałeckiego i Równiny Wałeckiej,
  • na skrzyżowaniu dróg krajowych (w Wałczu) Nr 10 i Nr 22.

Wałcz oraz jego piękne okolice z licznymi lasami, jeziorami oraz ładnymi krajobrazami na stosunkowo znacznych obszarach zachował swój naturalny charakter. Na terenie powiatu znajduje się wiele rezerwatów przyrody m.in. „Wielki Bytyń” w gminach Mirosławiec, Tuczno i Wałcz, w którym występują 247 gatunków roślin w tym 17 gatunków drzew. Bogaty świat zwierząt: dziki, sarny, jelenie, lisy, borsuki, kuny leśne, łasice, wydry, bobry, żubry, wilki, rysie, orliki krzykliwe i wiele innych. Są tu szlaki turystyczne: piesze, rowerowe, wodne, baza noclegowa, sportowa, rekreacyjna.
      Główne kierunki rozwoju powiatu związane są z turystyką i rolnictwem.