DZIAŁANIE 5.4.

Tytuł projektu: “Przebudowa ciągów dróg nr 2310Z i 2311Z na odcinku Próchnowo – Bronikowo (z m. Próchnowo)”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 5 Zrównoważony transport, Działanie 5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie mobilności regionalnej, podniesienie dostępności komunikacyjnej regionu oraz zwiększenie dostępności do planowanych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Mirosławiec.

Planowane efekty:

  • wzrost płynności ruchu na drogach powiatowych nr 2310Z oraz 2311Z;
  • podniesienie dostępności komunikacyjnej regionu;
  • poprawa jakości techniczno – użytkowej drogi;
  • poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu;
  • dostosowanie dróg do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego działania 5.4 Przebudowa dróg powiatowych tj. zwiększona dostępność drogowa do regionalnych ośrodków wzrostu i obszarów wykluczonych.

Realizacja projektu pozwoli na usprawnienie ruchu lokalnego i dalekobieżnego, co wiąże się z poprawą dostępności komunikacyjnej regionu, która wpłynie na podwyższenie na jego atrakcyjności inwestycyjnej. Przedsięwzięcie przyczyni się do wzrostu mobilności oraz poprawy estetyki krajobrazu.

Wartość projektu: 5 551 346,47 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 000 000,00 zł

Informacja dotycząca projektu

W ramach projektu pn.: “Przebudowa ciągów dróg nr 2310Z i 2311Z na odcinku Próchnowo – Bronikowo (z m. Próchnowo)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 5 Zrównoważony transport, Działanie 5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wałeckiego ( https://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/116.dhtml) zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane polegające na przebudowie ciągów dróg nr 2310Z i 2311Z na odcinku Próchnowo – Bronikowo (z m. Próchnowo).

Termin składania ofert w postępowaniu: 15 luty 2019 r. godz. 11:15.