DZIAŁANIE 5.4.

PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

„Przebudowa drogi nr 2310Z na odcinku Piecnik – Próchnowo (bez m. Próchnowo)”

W dniu 5 maja 2021 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej a Powiatem Wałeckim podpisana została umowa o dofinansowanie Projektu pn.: „Przebudowa drogi nr 2310Z na odcinku Piecnik – Próchnowo (bez m. Próchnowo)” Nr RPZP.05.04.00-32-0002/20-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa V Zrównoważony Transport Działanie 5.4.Budowa i przebudowa dróg powiatowych.   

Cel główny projektu:

Celem projektu jest zwiększenie mobilności regionalnej, podniesienie dostępności komunikacyjnej regionu oraz zwiększenie dostępności do planowanych terenów inwestycyjnych.

Dzięki realizacji inwestycji mieszkańcy Powiatu Wałeckiego oraz turyści otrzymają w efekcie ww. odcinek drogi o wyższej jakości z elementami udogodnienia bezpieczeństwa dla użytkowników, w szczególności osób z niepełnosprawnościami. Przebudowa drogi powiatowej nr 2310Z ułatwi dojazd do terenów inwestycyjnych wzdłuż drogi 2310Z na odcinku Bronikowo – Próchnowo. Droga powiatowa 2310Z łączy się z drogą S10 w miejscowości Piecnik. Droga S10 połączy zespół portów morskich Szczecin
– Świnoujście z aglomeracją warszawską. Obok miejscowości Próchnowo znajduje się jezioro Bytyń, będące ważnym punktem turystycznym – stanica harcerska, przystań żeglarska, miejsca łowiskowe ryb.

Całkowita wartość projektu: 5 119 638,19 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 3 000 000,00 zł


PODPISANIE UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA PRZEBUDOWIE
DROGI POWIATOWEJ NR 2310Z na odcinku Piecnik – Próchnowo (bez m. Próchnowo)

W dniu 30 lipca 2021 r. pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Wałczu, reprezentowanym przez Tomasza Rzemykowskiego – Dyrektora a Generalnym Wykonawcą EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, została  zawarta umowa o roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2310 na odcinku Piecnik – Próchnowo (bez m. Próchnowo) o długości 3 352,95 m.  

Planowany termin wykonania przedmiotu umowy to dzień 27 listopada 2021 r.

Wartość robót budowlanych  3 640 118,10 zł brutto.

Teren objęty projektem to działki ewidencyjne oznaczone numerami 40/5, 48/2, 390/2, 362/3, 391/2, 421/2 obręb 0028 Próchnowo, 472, 473, 474 obręb 0027 Jabłonowo, 265 obręb 0025 Piecnik, stanowiące pas drogowy przebudowywanego odcinka drogi powiatowej nr 2311Z. Droga powiatowa
nr 2311Z przebiega od skrzyżowania z drogą krajową nr 10 w m. Piecnik w kierunku m. Próchnowo
na odcinku 3 +356,20 km.

Zaprojektowano przebudowę drogi o następujących parametrach:

 • klasa drogi – L
 • kategoria ruchu – KR 2
 • szerokość jezdni – 5,50 m
 • szerokość pobocza – 2×1,00m
 • prędkość projektowana -50 km/h
 • regulacja konstrukcji nawierzchni w przekroju poprzecznym do szerokości 5,50 m
 • spadki poprzeczne od 2,00 do 5%
 • spadki podłużne od 0,1 do 9,20 %
 • ułożenie nakładki z betonu asfaltowego dwuwarstwowo
 • regulacja rowów odwadniających
 • pobocza obustronne, min. szerokość 1,0 m; pochylenie 6%
 • odwodnienie powierzchniowe, do istniejących rowów odwadniających
 • wykonanie zjazdów wg istniejącego stanu zagospodarowania
 • wykonanie korekty istniejących  łuków poziomych
 • odcinek drogi w km 0+003,25 do 0=830 do całkowitej przebudowy.

Zadanie inwestycyjne realizowane jest w ramach projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej
nr 2310Z na odcinku Piecnik – Próchnowo (bez m. Próchnowo), współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020


Dnia 3 sierpnia 2021 r. w ramach realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi nr 2310Z na odcinku Piecnik – Próchnowo (bez m. Próchnowo) przekazano teren budowy Generalnemu Wykonawcy – EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie.

Inwestycja realizowana jest na podstawie:

 • decyzji Starosty Szczecineckiego Nr 462/2019 z dnia 12 września 2019 r. udzielającej pozwolenia na przebudowę drogi;
 • umowy o dofinansowanie Nr RPZP.05.04.00-32-0002/20-00 z dnia 5 maja 2021 r. Projektu „Przebudowa drogi nr 2310Z na odcinku Piecnik – Próchnowo (bez m. Próchnowo)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa V Zrównoważony Transport Działanie 5.4. Budowa i przebudowa dróg powiatowych;
 • umowy o roboty budowlane nr PZD.273.1.2021 z dnia 30 lipca 2021 r. realizowanej przez EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie.

ZAKOŃCZONO ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA PRZEBUDOWIE
DROGI POWIATOWEJ NR 2310Z NA ODCINKU PIECNIK – PRÓCHNOWO (bez m. Próchnowo)

Zadanie inwestycyjne zrealizowane zostało w ramach projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej
nr 2310Z na odcinku Piecnik – Próchnowo (bez m. Próchnowo), współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.   

W dniu 9 grudnia 2021 r. odebrano roboty budowlane polegające na przebudowie drogi nr 2310Z na odcinku Piecnik – Próchnowo (bez m. Próchnowo).

Komisja odbiorowa składająca się z przedstawicieli:

 1. Zamawiającego: Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Wałczu i Inspektora Nadzoru Robót Budowlanych
 2. Wykonawcy: Kierownik Budowy – EUROVIA POLSKA S.A.

przy udziale przedstawiciela:

 1. Gminy i Miasta Mirosławiec
 2. Nadleśnictwa Mirosławiec

odebrała przedmiot robót budowlanych bez wad i zastrzeżeń.

W wyniku realizacji inwestycji osiągnięty został cel: zwiększenie mobilności regionalnej, podniesienie dostępności komunikacyjnej regionu oraz zwiększenie dostępności do planowanych terenów inwestycyjnych.

Wartość robót budowlanych: 3 640 118,10 zł

Grupa urzędników i przedstawicieli samorządu stoją na przejściu dla pieszych i uroczyście przecinają wstęgę.
Uroczystość otwarcia drogi