PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Fundusz pracuje dla osób niepełnosprawnych. Ułatwia podjęcie pracy i życie wśród innych ludzi, w rodzinie i społeczeństwie. Celem jest wyrównywanie szans i poszanowanie praw osób niepełnosprawnych oraz dbanie o usuwanie barier w życiu codziennym, nauce, pracy i pełnieniu ról społecznych. Troszczy się o utrzymanie miejsc pracy, przekazywane są dopłaty do pensji pracowników. Pomaga przedsiębiorcom i rolnikom płacić składki ZUS. Fundusz płaci za pobyt uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej, a także ponosi koszty zatrudnienia w zakładach aktywności zawodowej. Fundusz prowadzi partnerską współpracę
z samorządami. Dzięki temu dociera do osób, które najbardziej potrzebują pomocy.

Fundusz jest nowoczesną organizacją publiczną. Działającą skutecznie, dbającą o sprawną i rzetelną obsługę wszystkich wniosków. Stworzony został internetowy System Obsługi Wsparcia. Obecnie trwają prace nad platformą iPFRON+, przez którą będzie można zwrócić się o pomoc.


Logotyp Funduszy Europejskich, Flaga Polski i Unii Europejskiej

Dostępny samorząd – granty

W dniu 30 listopada 2022 r. została podpisana umowa nr DSG/0508 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) a Powiatem Wałeckim.

Projekt pn.: „Powiat Wałecki dostępny na równi dla wszystkich mieszkańców” realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Głównym celem projektu jest systematyczna poprawa poziomu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Wałczu wraz podległymi jednostkami.

Projekt zakłada poprawę dostępności cyfrowej poprzez podniesienie jakości  infrastruktury technicznej i pozyskanie oraz przygotowanie szeroko rozumianego środowiska, które umożliwi załatwianie wszystkich spraw administracyjnych drogą elektroniczną. Wszystkie podania i wnioski będą mogły być wypełnione elektronicznie w aktywnych formularzach.

Realizacja grantu umożliwi również poprawę dostępności w obszarze architektonicznym poprzez zamontowanie balustrad, wymianę wycieraczek wykonanie oznaczenia fakturowego przed schodami i windą, wykonanie tablic informujących o wejściu do budynku i jego przeznaczeniu w alfabecie Braille’a.

W zakresie poprawy dostępności w obszarze komunikacyjno – informacyjnym zostanie zrealizowany zakup pętli indukcyjnej, dostosowanie windy w zakresie sygnalizacji głosowej.

Łączna wysokość wydatków ogółem 100 000,00 zł.

Łączna wysokość dofinansowania     100 000,00 zł.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie: 84 280,00 zł

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej w kwocie:    15 720,00 zł

Realizacja wpłynie na poprawę dostępności oraz na poprawę jakości usług świadczonych obywatelom ze szczególnymi potrzebami.

Herb powiatu wałeckiego