BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 IM. I ARMII WOJSKA POLSKIEGO W WAŁCZU

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 im. I Armii Wojska Polskiego wchodzi w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu, ul. Bankowa 13, 78-600 Wałcz, tel. 67 349 41 02, e.mail: pckziuwwalczu@gmail.com, strona internetowa: http://www.pckziuwalcz.pl

Budynek szkoły mieści się w ścisłym centrum Wałcza w sąsiedztwie Przychodni Rejonowej, banków i przystanków autobusowych.

Zdjęcie

Historia szkoły

Decyzją pruskiego parlamentu w 1876 r. założono w Wałczu pierwszą szkołę budowlaną. Oficjalne otwarcie placówki nastąpiło dnia 27 kwietnia 1887 r. Szkołę zlokalizowano na miejscu dawnej ujeżdżalni koni dla pułku ułanów z 1870 r. w parterowym budynku zaadaptowanym ze stajni koszarowych. Nowy dziesięcioizbowy gmach – skrzydło od ul. Bankowej – oddano do użytku w 1895 roku. Część od strony ul. Okulickiego dobudowano w 1904 r. W dwudziestoleciu międzywojennym szkoła funkcjonowała jako Rzemieślniczo-Handlowa Szkoła Zawodowa. W tym okresie przygotowała do zawodu 10622. rzemieślników i 1634. techników w specjalnościach: budownictwo mieszkaniowe, urządzenia kolejowe, geodezja, betoniarstwo, urządzenia melioracyjne. Od listopada 1945 r. w budynku szkoły działały różne zespoły średnich i zasadniczych szkół zawodowych, których celem była edukacja rzemieślników i kadr na poziomie robotników wykwalifikowanych oraz techników. Kształcono dla potrzeb: usług i rzemiosła, przemysłu i budownictwa, handlu, transportu, rolnictwa i spółdzielczości pracy. Od 1975 r. szkoła nosiła nazwę Zespołu Szkół Zawodowych im. 1 Armii Wojska Polskiego, w 2002 r. została przekształcona w Zespół Szkół nr 3, a od 1.01.2016 stała się Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W okresie powojennej działalności szkoły lokalny rynek pracy zasilali kolejni absolwenci: technicy obróbki skrawaniem, technicy mechanicy, technicy mechatronicy, technicy handlowcy, technicy ekonomiści, technicy usług fryzjerskich, sprzedawcy, ślusarze, kucharze małej gastronomii, piekarze, mechanicy pojazdów samochodowych, lakiernicy, itd. Ich wiedza, umiejętności i działalność miały wpływ nie tylko na indywidualne kariery-odcisnęły swój niezatarty ślad w wałeckiej społeczności.

Nauka w szkole zawodowej trwa trzy lata. Uczniowie w chwili podjęcia nauki podpisują umowę o pracę z pracodawcą, u którego odbywają praktyczną naukę zawodu i stają się młodocianymi pracownikami. Poza obowiązkowymi zajęciami lekcyjnymi, uczniowie odbywają praktykę zawodową w wybranych przez siebie zakładach pracy (dwa lub trzy dni w tygodniu). Uczniowie kształcący się w zawodzie ślusarz, operator obrabiarek skrawających i mechatronik mogą odbywać zajęcia praktyczne w warsztatach i pracowniach szkolnych. Po ukończeniu szkoły uczniowie przystępują do egzaminu zawodowego i uzyskują dyplom czeladniczy lub dyplom Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej potwierdzający kwalifikacje w wybranym zawodzie. Absolwenci szkoły zawodowej mogą kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, którego ukończenie daje szansę przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz zdobywanie dalszych kwalifikacji zawodowych.

Wybór zawodów:

  • fryzjer,
  • kucharz,
  • operator obrabiarek skrawających,
  • mechanik pojazdów samochodowych,
  • sprzedawca,
  • murarz tynkarz,
  • elektryk,
  • mechatronik,
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
  • oferta wielozawodowa.