DZIAŁANIE 8.9.

www.projektzawodowywalcz.pl


W ramach realizowanego projektu pn.: Wiedza oparta na praktyce – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 8 Edukacja Działanie 8.9. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących
w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych, zakupione zostało wyposażenie klasopracowni dla zawodu elektryk i operator obrabiarek skrawających w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Bankowej 13.

W ramach zamówienia zakupiono, między innymi: oscyloskopy cyfrowe, zestawy do nauki elektromagnetyzmu, mierniki uniwersalne, zasilacze laboratoryjne, generatory, mierniki pojemności indukcyjności i rezystencji, mierniki uniwersalne, imadła maszynowe, końcówki wymienne do czujników zegarowych, komplet płytek dociskowych, czujniki zegarowe dźwigowe, nóż tokarski, płytki tokarskie, uchwyt tokarski, elektroniczny czujnik krawędzi, wiertarko – wkrętarki, wiertarkę, wyrzynarkę, stoły warsztatowe, nadbudowy, zespoły nóg bocznych, szafki warsztatowe, imadła, ostrzarkę do wierteł, krzesła warsztatowe, szlifierkę stołową oraz ostrzałkę do pił taśmowych. Wszystkie zakupione elementy wyposażenia w sposób realistyczny odwzorowują miejsce pracy elektryka i operatora obrabiarek skrawających, które są pomocne w nauce i przygotowaniu do zawodu.

Łączna suma zamówienia to kwota w wysokości 158 155,47 zł.


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

a) Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego mający siedzibę przy ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zwanego dalej RPO WZ 2014-2020, w ramach zbioru pn. „Projekty RPO WZ 2014 – 2020”;

b) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa, dla danych w ramach zbioru pn. „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”. – czytaj więcejTytuł projektu: „Wiedza oparta na praktyce – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8 Edukacja, Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Cele projektu: Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie.

W ramach projektu wsparcie otrzymają 2 publiczne placówki kształcenia zawodowego: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu (PCKZiU) oraz Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu (RCKU).

Główną grupę docelową stanowią uczniowie szkół zawodowych i techników. Przygotowując uczniów do wejścia na rynek pracy nacisk położony będzie nie tylko na przekazanie pakietu niezbędnej wiedzy, ale przede wszystkim na wykształcenie konkretnych umiejętności m.in. poprzez praktyki i staże zawodowe, a także dodatkowe specjalistyczne zajęcia w szkołach oraz kursy i szkolenia. 1100 uczniów (495 dziewcząt i 605 chłopców) otrzyma kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia. Dla najzdolniejszych uczniów szkół zawodowych i technicznych przewidziano stypendia. Wszyscy uczestnicy będą objęci doradztwem edukacyjno-zawodowym.

Planowane efekty: Ze względu na niski poziom jakości bazy technologiczno-dydaktycznej szkolnictwa zawodowego jednym z głównych działań jest także doposażenie pracowni w poszczególnych szkołach i stworzenie nowoczesnych laboratoriów kształcenia praktycznego. Z doposażenia zakupionego dzięki EFS będą korzystały 2 szkoły i placówki kształcenia zawodowego.

Niezmiernie ważnym działaniem będzie wsparcie nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu w celu podniesienia ich wiedzy i umiejętności, szczególnie w zakresie nowych technologii oraz przygotowanie do obsługi zakupionego sprzętu i wyposażenia. 54 nauczycieli kształcenia zawodowego i praktycznej nauki zawodu (29 kobiet i 25 mężczyzn) uzyska kwalifikacje lub nabędzie nowe kompetencje.

W projekcie do końca 2023 roku weźmie udział 1100 uczniów.

Wartość projektu: 10 708 991,42 zł,
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 9 102 642,70 zł,
Wkład budżetu państwa: 527 185,22 zł.

W ramach realizowanego projektu pn. „Wiedza oparta na praktyce – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 8 Edukacja Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych zakupione zostało wyposażenie pracowni szkolnych – sprzęt i narzędzia budowlane o wartości 27 477,00 zł brutto.

W ramach realizacji projektu pn. „Wiedza oparta na praktyce – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 8 Edukacja Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych w ramach przetargu nieograniczonego zakupione zostało wyposażenie pracowni szkolnych.

W ramach ww. projektu dostarczone zostało wyposażenie w postaci zestawów panelowych:

  • układy zapłonowe pojazdów;
  • układy elektrotechniki i elektroniki pojazdowej;
  • aktoryka systemów pojazdowych;
  • sensoryka systemów pojazdowych.

Dostarczono wyposażenie o wartości 157 346,10 zł brutto.

W dniu 17 października br. w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Bankowej 13 w Wałczu odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów potwierdzających przyznanie stypendiów w ramach projektu pn.: „Moje kompetencje – otwarte wrota do kariery – podniesienia jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim” oraz projektu pn.: „Wiedza oparta na praktyce – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim”.

W tym roku odbyła się druga tura przyznania 39 stypendiów najzdolniejszym uczniom szkół ponadgimnazjalnym, którzy w każdym projekcie spełnili wymagane kryteria.

Podstawowym kryterium przyznania stypendium jest uczestnictwo w projekcie, aktywność podczas zajęć organizowanych w ramach projektu oraz bardzo dobre wyniki w nauce. W projekcie pn.: „Wiedza oparta na praktyce – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim” zwrócono także uwagę na opinie od pracodawcy, u którego został odbyty staż bądź praktyka.

W ramach projektu „Moje kompetencje – otwarte wrota do kariery – podniesienia jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim” przyznano 9 uczniom stypendium na okres roku szkolnego 2018/2019 na 10 miesięcy.

W ramach projektu „Wiedza oparta na praktyce – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim” przyznano 30 uczniom stypendium na okres roku szkolnego 2018/2019 na 12 miesięcy.

Projekty współfinansowane są przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.


W dniu 10 sierpnia 2017 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Powiatem Wałeckim podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Wiedza oparta na praktyce – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim”, którego całkowita wartość wynosi 10 708 991,42 zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego stanowi kwotę 9 102 642,70 zł natomiast wkład budżetu państwa wynosi 527 185,22 zł.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 8 Edukacja, Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.
Projekt obejmuje m.in. realizację programu praktyk zawodowych dla uczniów, kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje, doradztwo zawodowe, dokształcanie nauczycieli przedmiotów zawodowych, nawiązanie szerszej współpracy szkół z pracodawcami oraz wyjazdy zawodowoznawcze. W projekcie weźmie udział 1100 uczniów oraz 54 nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Zawiadomienie o rekrutacji w roku szkolnym 2018/2019
Powiat Wałecki informuje, że prowadzi rekrutację do projektu pn.: Wiedza oparta na praktyce – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 8 Edukacja Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Rekrutacja prowadzona jest w biurze projektu w Starostwie Powiatowym w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 17 w pokoju nr 102 i 302 oraz w sekretariatach szkół:

  • Zespole Szkół nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu przy ul. Południowej 10 A;
  • Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu przy ul. Bankowej 13 oraz przy ul. Budowlanych 4.

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z §3 Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Regulamin oraz dokumentacja rekrutacyjna znajduje się na stronie internetowej powiatu: www.powiatwalecki.pl w biurze projektu oraz w sekretariatach szkół oraz na stronach internetowych szkół biorących udział w projekcie. W przypadku potrzeby indywidualnego spotkania w sprawie rekrutacji prosimy o kontakt telefoniczny z biurem projektu: 67 250 8434. W związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 wprowadzono zmiany w załącznikach do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty obowiązujące od dnia 25 maja 2018 r.
Aneks z dnia 29 maja 2018 r. do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Załącznik nr 1 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie – uczeń.

Załącznik nr 1A – Deklaracja uczestnictwa w projekcie – pracownik instytucji.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestnika projektu.

Załącznik nr 3 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Formularz rekrutacyjny – uczeń.

Formularz rekrutacyjny – pracownik instytucji.

Zawiadomienie o rekrutacji
Powiat Wałecki informuje, że prowadzi rekrutację do projektu pn.: „Wiedza oparta na praktyce – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8 Edukacja, Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Rekrutacja prowadzona jest w biurze projektu w Starostwie Powiatowym w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 17 w pokoju nr 102 i 302 oraz w sekretariatach szkół:

  • Zespole Szkół nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu ul. Południowej 10 A;
  • Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu przy ul. Bankowej 13 oraz ul. Budowlanych 4.

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z §3 Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Regulamin oraz dokumentacja rekrutacyjna znajduje się na stronie internetowej powiatu: www.powiatwalecki.pl w biurze projektu oraz w sekretariatach szkół oraz na stronach internetowych szkół biorących udział w projekcie.
W przypadku potrzeby indywidualnego spotkania w sprawie rekrutacji prosimy o kontakt telefoniczny z biurem projektu: 067 – 250 – 84 – 58.

Projekt 8.9 Regulamin rekrutacji (.pdf)

Projekt 8.9 Załącznik nr 1 Deklaracja uczestnictwa uczen (.pdf)

Projekt 8.9 Załącznik nr 1A Deklaracja uczestnictwa pracownik instytucji (.pdf)

Projekt 8.9 Załącznik nr 2 Oświadczenie uczestnika projektu (.pdf)

Projekt 8.9 Formularz rekrutacyjny uczeń (.pdf)

Projekt 8.9 Formularz rekrutacyjny pracownik instytucji (.pdf)

Beneficjent Projektu wraz z Realizatorami informuje, iż od początku realizacji projektu
do dnia 31 grudnia 2017 r. zakwalifikowano do udziału w projekcie
248 uczestników (121 uczennic / 127 uczniów).
Rekrutację do projektu poprzedziły działania informacyjno-promocyjne w postaci m.in.: ogłoszeń na stronach internetowych oraz tablicach informacyjnych Powiatu i Realizatorów. Rekrutacja przeprowadzona została zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz zapewniła jednakowy dostęp do oferowanych wsparć bez względu na płeć, światopogląd, wiek i niepełnosprawność.


Harmonogram wsparcia
Harmonogram dodatkowych zajęć specjalistycznych – kwiecień 2018 (.pdf)

Harmonogram dodatkowych zajęć specjalistycznych – marzec 2018 (.pdf)

Harmonogram dodatkowych zajęć specjalistycznych – luty 2018 (.pdf)

Harmonogram dodatkowych zajęć specjalistycznych – styczeń 2018 (.pdf)

Harmonogram dodatkowych zajęć specjalistycznych – grudzień 2017 (.pdf)

Beneficjent informuje, iż w ramach projektu pn. „Wiedza oparta na praktyce – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim” w dniu 20.10.2017 r. zamieścił na BIP-ie ogłoszenie o zamówieniu na usługi przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych i techników.

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 30.10.2017 r. godzina 11:15.

Ogłoszenie oraz załączniki dostępne są na stronie zamawiającego pod adresem: https://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/76.dhtml


Beneficjent informuje, iż w ramach projektu pn. „Wiedza oparta na praktyce – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim” w dniu 26.10.2017 r. zamieścił na BIP-ie ogłoszenie o zamówieniu na usługi doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem (II postępowanie).

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 6.11.2017 r. godzina 10:15.

Ogłoszenie oraz załączniki dostępne są na stronie zamawiającego pod adresem: https://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/77.dhtml


Beneficjent informuje, iż w ramach projektu pn. „Wiedza oparta na praktyce – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim” w dniu 01.12.2017 r. zamieścił na BIP-ie ogłoszenie o zamówieniu na usługi przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych i techników (II postępowanie).

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 11.12.2017 r. godzina 11:15.

Ogłoszenie oraz załączniki dostępne są na stronie zamawiającego pod adresem: https://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/78.dhtml


Zamawiający informuje, iż w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Powiat Wałecki na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na usługi przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych i techników w ramach realizowanego projektu pn. „Wiedza oparta na praktyce – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim” wydłużony został termin składania ofert na dzień 15.12.2017 r. godzina 11:15.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmiana załącznika nr 2 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) dostępne są na stronie zamawiającego pod adresem: https://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/78.dhtml


Zamawiający informuje, iż w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Powiat Wałecki na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na usługi przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych i techników w ramach realizowanego projektu pn. „Wiedza oparta na praktyce – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim” wydłużony został termin składania ofert na dzień 19.12.2017 r. godzina 10:15.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmiana treści ogłoszenia dostępne są na stronie zamawiającego pod adresem: https://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/78.dhtml


Zamawiający informuje, iż w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Powiat Wałecki na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na usługi doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem w ramach realizowanego projektu pn. „Wiedza oparta na praktyce – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim” w dniu 10 stycznia 2018 r. zawarte zostały umowy w zakresie: części trzydziestej trzeciej Kurs techniki sprzedaży, części trzydziestej piątej Kurs obsługa klienta, części czterdziestej piątej Kurs baristy, części czterdziestej szóstej Kurs barmański, części pięćdziesiątej pierwszej Obsługa kasy fiskalnej i terminali dla nauczycieli prowadzących zajęcia na kierunku technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych.


Projekt pn.: „Wiedza oparta na praktyce – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa 8 Edukacja
Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych