DZIAŁANIE 7.2.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

a) Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego mający siedzibę przy ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zwanego dalej RPO WZ 2014-2020, w ramach zbioru pn. „Projekty RPO WZ 2014 – 2020”;

b) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa, dla danych w ramach zbioru pn. „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”. – czytaj więcej


Tytuł projektu: „NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU – aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej”.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno – zawodowej.

Cel główny projektu:

Celem projektu jest aktywna integracja 40 osób dorosłych mieszkańców/mieszkanek Powiatu Wałeckiego województwa zachodniopomorskiego, rekrutujących się z grupy osób zagrożonych ubóstwem lub/i wykluczeniem społecznym, szczególnie osób niepełnosprawnych ze znacznym lub/i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi, poprzez kompleksowe przygotowanie do podjęcia pracy w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Wałczu.

Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:

 • aktywna integracja społeczna, zdrowotna, edukacyjna uczestników projektu wyznaczona przez Indywidualną Ścieżkę Reintegracji;
 • aktywna integracja o charakterze zawodowym wyznaczona przez Indywidualną Ścieżkę Reintegracji;
 • utworzenie struktur organizacyjnych i administracyjnych zakładu Aktywności Zawodowej wraz z doposażeniem działów: gastronomicznego, obsługi terenów zielonych, pralni, montażu i demontażu;
 • zatrudnienie pracowników w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej.

Planowane efekty:

 • 34 uczestników projektu (19 Kobiet, 12 Mężczyzn) nabędzie kompetencje;
 • 13 uczestników Projektu (8 Kobiet, 5 Mężczyzn) uzyska kwalifikacje zawodowe;
 • 29 uczestników Projektu (17 Kobiet, 12 Mężczyzn) podejmie zatrudnienie;
 • utworzenie struktury organizacyjno – administracyjnej, doposażenie działów oraz uzyskanie statusu Zakładu Aktywności Zawodowej.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno – zawodowej ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Niniejszy projekt jest komplementarny do projektu „Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej”.

Wartość projektu: 1 284 954,38 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 092 211,22 zł
Wkład budżetu państwa: 128 495,43 zł

Dnia 28 lutego br. zakończona została realizacja projektu pn.: „NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU – aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej.

Celem projektu była aktywna integracja 40 osób mieszkańców/mieszkanek Powiatu Wałeckiego, szczególnie osób niepełnosprawnych ze znacznym lub/i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi, poprzez kompleksowe przygotowanie do podjęcia pracy w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Wałczu. W ramach ww. projektu:

 • uczestnicy nabyli kompetencje/kwalifikacje zawodowe przygotowujące do pracy z ZAZ,
 • uczestnicy nabyli kompetencje w zakresie kursu gastronomicznego oraz kursu kelnerskiego,
 • uczestnicy nabyli kluczowe kompetencje/kwalifikacje informatyczne,
 • zostały zorganizowane 3 wyjazdy socjoterapeutyczno-edukacyjne,
 • uczestnicy uczestniczyli w warsztatach: artystycznych, dietetycznych w zakresie zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia, fotograficznych, tanecznych z elementami terapii tańcem, dbania o własny wizerunek oraz warsztatach edukacyjnych w zakresie dekoracji warzyw i owoców – carving.

W okresie trwania projektu psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta, doradca zawodowy i pracownik socjalny tworzyli Indywidualne Ścieżki Reintegracji, mające na celu nakierowanie uczestników na pracę w ZAZ. Inne zadania realizowane w ramach przedmiotowego projektu:

 • usługi indywidualnej opieki osoby niepełnosprawnej,
 • usługa transportu lub zwrot kosztów dojazdów,
 • usługa zajęć sportowych na pływalni,
 • przeprowadzenie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy,
 • usługi indywidualnej rehabilitacji zdrowotnej.

W ramach ww. projektu zakupiono wyposażenie o wartości: 322 621,22 zł.

W terminie od 8 do 31 października 2018 r. odbywały się kursy zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy dla uczestników projektu pn.: „NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU – aktywna integracja mieszkanek i mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej”.

W kursach zawodowych brało udział 40 osób z niepełnosprawnością, którzy uczestniczyli w kursie zawodowym przygotowującym do pracy w następujących zawodach: kucharz, stolarz, krawiec, ogrodnik terenów zieleni oraz w kursie rękodzieła. Szkolenie zakończyło się egzaminem wewnętrznym oraz zewnętrznym przeprowadzonym przez Izbę Rzemieślniczą potwierdzającym nabyte kwalifikacje/kompetencje zawodowe potwierdzone odpowiednim dokumentem w rozumieniu wytycznych Ministra infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
Kursy rozpoczęły się 8 października 2018 r. i trwały 150 godzin. Uczestnicy i Uczestniczki kursów zawodowych otrzymali stypendium szkoleniowe za udział w kursie. Kierunek kursów zawodowych jest zgodny z zaleceniami wynikającymi z Indywidualnych Ścieżek Reintegracji.


W dniu 10 września 2018 r. rozpoczęły się spotkania grupowe z psychologiem Panią Romualdą Kosmatką, które odbywają się w siedzibie Beneficjenta przy ulicy Dąbrowskiego 17 oraz na Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Zgodnie z zaleceniami wynikającymi z indywidualnych ścieżek reintegracji, uczestnicy odbywają indywidualne oraz grupowe zajęcia z psychologiem. Na zajęciach grupowych realizowany jest trening umiejętności społecznych w trakcie którego kształtowane są umiejętności współpracy w grupie, skutecznego rozwiązywania konfliktów, efektywnego komunikowania się, umiejętności autoprezentacji oraz pobudzenie w rozwijaniu pasji i zainteresowań.
Zaplanowano 4 spotkania dla uczestników projektu, którzy podzieleni są na 3 grupy dzięki czemu Pani psycholog każdemu uczestnikowi z osobna może poświęcić więcej uwagi.
Spotkania odbywają się na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn.: „NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU – aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej”.


W dniu 17 sierpnia 2018 r. rozpoczęły się zajęcia sportowe na pływalni, które realizowane są przez Szkółkę Pływacko – Rekreacyjna „Delfinek”. Zajęcia odbywają się na pływalni, usytuowanej na terenie Centralnego Ośrodku Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu przy alei Zdobywców Wału Pomorskiego 99.

Zajęcia odbywają się na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn.: „NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU – aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej”.
Zaplanowano 10 spotkań dla uczestników projektu, którzy podzieleni są na 3 grupy dzięki czemu instruktorzy każdemu uczestnikowi z osobna mogą poświęcić więcej uwagi.
Zakres zajęć sportowych na pływalni obejmuje m.in.: oswajanie się z wodą, wprowadzenie podstawowych elementów pływania, rehabilitacja w środowisku wodnym oraz gry i zabawy w wodzie.
Bez względu na wiek i stopień sprawności ruchowej, zajęcia na basenie wpływają pozytywnie na rozwój psychofizyczny i sprawność uczestników projektu. Wyzwalają nie tylko naturalną potrzebę ruchu, ale pozwalają na kreowanie samodzielnej aktywności ruchowej.
Zajęcia prowadzone przez doświadczonych instruktorów nauki pływania z wykorzystaniem atrakcyjnych i zróżnicowanych zestawów ćwiczeń – w ciekawy i bezpieczny sposób zachęcają do zabaw w wodzie i nauki pływania. Pływanie ponadto w sposób harmonijny i symetryczny rozwija całe ciało, bardziej pobudza mięśnie niż inna forma aktywności fizycznej. Jest swoistą gimnastyką mięśni i stawów, zmniejsza napięcie mięśniowe, stymuluje prawidłowy rozwój gorsetu mięśniowego i aparatu kostno – stawowego.


W dniu 7 sierpnia 2018 r. rozpoczęła się indywidualna rehabilitacja zdrowotna osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn.: „NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU – aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej”.
Usługa rehabilitacji będzie realizowała instrumenty aktywnej integracji zdrowotnej mająca na celu poprawę stanu zdrowia uczestników projektu. Rehabilitacją objęte będą osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym tj. 6 osób oraz znacznym tj. 9 osób w tym 7 osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
Rehabilitację realizuje 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ znajdujący się przy ulicy Kołobrzeskiej 44 w Wałczu.
Usługi rehabilitacji obejmują:

 • konsultację lekarską mającą na celu indywidualny dobór zabiegów do potrzeb i schorzeń uczestników oraz przygotowanie przez lekarza skierowania na zabiegi w miejscu realizacji rehabilitacji;
 • wykonanie 10 zabiegów rehabilitacyjnych zgodnie z zaleceniami lekarza określonymi w skierowaniu.

Dnia 16 kwietnia 2018 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Wałczu odbyło się spotkanie poświęcone tematyce powstającego Zakładu Aktywności Zawodowej w Powiecie Wałeckim.

Głównym celem spotkania było podjęcie współpracy z instytucjami i organizacjami w zakresie aktywizacji przyszłych pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej.

Na spotkaniu przedstawiono informację w zakresie planowanej działalności funkcjonowania tworzonego zakładu aktywności zawodowej realizowanego przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej i 9.2 Infrastruktura społeczna oraz w zakresie warunków zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w Zakładzie.


Harmonogram wsparcia
Tytuł projektu: „NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU – aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej”

Numer i nazwa działania: Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej

Nr umowy: UDA-RPZP.07.02.00-32-K009/17-00

Harmonogram wsparcia (pobrany ze strony)

Harmonogram wsparcia (aktualizacja 16.05.2018 r.) – czytaj więcej

W dniu 14 lutego 2018 r. w Starostwie Powiatowym w sali narad w Wałczu przy ulicy Dąbrowskiego 17 odbyło się spotkanie na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn.: „NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU – aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej”. W spotkaniu wzięli udział koordynator projektu – Pani Kamila Trojanowska, psycholog – Pani Romualda Kosmatka, pracownik socjalny – Pani Ewa Ryczaj oraz osoby niepełnosprawne uczestniczące w projekcie.

Celem spotkania była diagnoza obecnej sytuacji, wspólna dyskusja, identyfikacja i uporządkowanie tematów, celów i priorytetów działań. Projekty współfinansowane są przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.


W dniu 9 października 2017 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie a Powiatem Wałeckim podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU – aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne

Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno – zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 284 954,38 zł

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 092 211,22 zł

Wkład budżetu państwa 128 495,43 zł.

Wkład własny Powiatu: 64 247,73


Głównymi założeniami projektu jest: aktywna integracja społeczna, zdrowotna, edukacyjna uczestników i uczestniczek projektu wyznaczona przez Indywidualną Ścieżkę Reintegracji; aktywna integracja o charakterze zawodowym wyznaczona przez Indywidualną Ścieżkę Reintegracji; utworzenie struktur organizacyjnych i administracyjnych Zakładu Aktywności Zawodowej wraz z doposażeniem działów: gastronomicznego, obsługi terenów zielonych, pralni, montażu i demontażu; zatrudnienie pracowników i pracownic w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej. Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2018 r.

Niniejszy projekt jest komplementarny do projektu „Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej”.


Zawiadomienie o rekrutacji
Powiat Wałecki prowadzi rekrutację do projektu NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU – aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej” Działanie: 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja prowadzona jest w biurze projektu w Starostwie Powiatowym w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 17 w pokoju nr 102 i 302. Rekrutacja jest prowadzona we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu, Powiatowym Urzędem Pracy w Wałczu oraz Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Wałeckiego.

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z §3 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie. Regulamin oraz dokumentacja rekrutacyjna znajduje się na stronie internetowej powiatu: www.powiatwalecki.pl w zakładce Projekt 7.2 oraz w biurze projektu.

W przypadku potrzeby indywidualnego spotkania lub dojazdu do potencjalnego uczestnika Projektu w celu przeprowadzenia rekrutacji prosimy o kontakt telefoniczny z biurem projektu: 067 250 84 58 lub 067 250 84 34.

Pliki do pobrania (.pdf):

Regulamin

Załącznik nr 1 – OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

Załącznik nr 2 – DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Załącznik nr 3 – OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Załącznik nr 4 – DEKLARACJA DOTYCZĄCA POTWIERDZENIA STATUSU NA RYNKU PRACY PO ZAKOŃCZENIU UDZIAŁU W PROJEKCIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU

POTWIERDZENIE KWALIFIKOWALNOŚCI UCZESTNIKA PROJEKTU


Projekt pn.: „NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU – aktywna integracja Mieszkanek
i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających
na rzecz aktywizacji społeczno – zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Nr umowy: UDA-RPZP.07.02.00-32-K009/17-00