Działanie 5.1

CYFROWY POWIAT

Logotyp Funduszy Europejskich, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Flaga Polski i Unii Europejska
Kontury mapy Polski.
Hasło: Cyfrowy Powiat,
ponad 63 miliony na cyfryzację powiatów! Logotypy: Funduszy Europejskich, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Flaga Polski i Unii Europejskiej.

W dniu 13 października 2022 r. została podpisana Umowa pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Powiatem Wałeckim o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, a także zapewnienie jak najwyższej dostępności do informacji elektronicznej i infrastruktury społeczeństwa informatycznego, co będzie przekładało się w przyszłości na poziom usług świadczonych w formie cyfrowej przez Starostwo Powiatowe. W ramach projektu wdrażane będą rozwiązania rozwijające potencjał Urzędu w zakresie realizacji usług publicznych w formie cyfrowej, z wykorzystaniem chmury obliczeniowej. Inwestycje przyczynią się do rozwiązania bieżących problemów z dostępnością usług publicznych i skrócą czas ich realizacji w warunkach kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19. Dodatkowo planuje się zakup oprogramowania, którego celem jest podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez wsparcie technicznego i kompetencyjnego potencjału do zapobiegania i reagowania na incydenty komputerowe. Ważnym elementem projektu jest zakup usług chmurowych, które mają zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa danych, ułatwić dostęp i wymianę informacji zarówno na poziomie Urzędu jak również zapewnić większą dostępność do usług dla Petentów.

Wszystkie przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w ramach projektu mają przyczynić się do sprawnej obsługi i wsparcia Petenta w załatwianiu urzędowych i formalnych czynności w Starostwie Powiatowym w Wałczu. Przyczynią się one także do podniesienia poziomu bezpieczeństwa przechowywanych danych, zapewnią bezpieczny i sprawny przepływ informacji w formie elektronicznej. Projekt przyczyni się również do automatycznego i sprawnego zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną w Urzędzie Powiatowym, a także zwiększy świadomość Pracowników w zakresie wykorzystania innowacyjnych technologii cyfrowych na stanowisku pracy i w edukacji.

Wysokość grantu wynosi 158 121,00 zł.