PILOTAŻ CENTRUM WSPARCIA DORADCZEGO

Powiat Wałecki wraz z gminami naszego powiatu biorą udział w projekcie pn. „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego”. Centrum Wsparcia Doradczego to innowacyjny projekt, który ma na celu wsparcie mniejszych miast oraz powiatów w prowadzeniu skuteczniej i efektywniej polityki rozwoju. W ramach projektu samorządy wspólnie z doświadczonym zespołem ekspertów Związku Miast Polskich przygotują dobrej jakości projekty strategii rozwoju społecznego i inwestycyjnego, które pozwolą przyspieszyć rozwój naszego subregionu.

Innym z efektów pilotażu ma być wypracowanie docelowego modelu Centrum Wsparcia Doradczego, jako formuły doradczego wspierania samorządów terytorialnych w procesie strategicznego zarządzania rozwojem. Partnerami w tym przedsięwzięciu są: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Związek Miast Polskich, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz samorządy powiatu wałeckiego w tym Miasto i Gmina Człopa, Gmina i Miasto Mirosławiec, Gmina i Miasto Tuczno, Gmina Miejska Wałcz, Gmina Wiejska Wałcz oraz Powiat Wałecki jako Lider Partnerstwa. Zawiązane partnerstwo z gminami powiatu wałeckiego pn. „Sieć Współpracy Zarządzania Strategicznego Gmin na Rzecz Kompleksowego Rozwoju Powiatu Wałeckiego” to jeden z etapów innowacyjnego przedsięwzięcia w którym nasze samorządy biorą udział.

W Polsce w projekcie uczestniczy 38 partnerstw (gminy wiejskie i miejsko-wiejskie oraz miasta powiatowe). W każdym województwie wsparcie doradcze otrzymało od 1 do 3 partnerstw JST, mających pomysł na długofalową współpracę.

Cele pilotażu Centrum Wsparcia Doradczego to:

  • Zainicjowanie i wzmocnienie już istniejącej współpracy najsłabszych gospodarczo JST, czyli obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją i małych miast powiatowych (do 20 tys. mieszkańców), oraz pokazanie im korzyści, jakie mogą czerpać ze wspólnej realizacji zadań;
  • Wsparcie doradcze od 1 do 3 partnerstw JST w każdym województwie, mających pomysł na współpracę długofalową;
  • Skierowanie doradztwa do każdego z wybranych partnerstw JST w celu przetestowania, jak powinien wyglądać proces planowania strategicznego i projektowego w partnerstwach JST, zakończy się opracowaniem strategii terytorialnej oraz pakietu projektów kluczowych dla rozwoju obszaru partnerstwa;
  • Wsparcie doradcze w formie analiz, opinii i konsultacji dla projektów zidentyfikowanych przez partnerstwa jako kluczowe dla rozwoju obszaru partnerstwa;
  • Zebranie doświadczeń z wybranych partnerstw, jak ma wyglądać docelowy model funkcjonowania Centrum Wsparcia Doradczego, uwzględniający zróżnicowania regionalne i specyficzne potrzeby lokalne, oraz role w tym wsparciu poziomu krajowego i regionalnego.

W przyszłości wzmocniona współpraca i doradztwo ekspertów pomogą samorządom w zdobyciu kompetencji do skuteczniejszej realizacji polityki rozwoju oraz zoptymalizowania kosztów świadczenia usług publicznych ponad podziałami administracyjnymi. Projekt ma także pomóc samorządom pozyskiwać pieniądze na realizację projektów z funduszy zewnętrznych. Uczestniczące w projekcie samorządy przygotują wspólnie z zespołem ekspertów projekty dokumentów, które przyczynią się do rozwoju ich społeczności lokalnych. Projekty mają się także przyczynić do stworzenia nowych miejsc pracy oraz poprawić jakość w sektorze usług.

Na chwilę obecną przeprowadzono badania ankietowe wśród różnych środowisk i grup społecznych naszego powiatu. Wyniki badania (do pobrania ze strony www.powiatwalecki.pl) będą pomocne przy planowaniu i podejmowaniu przez zawiązane Partnerstwo samorządów lokalnych „Sieć Współpracy Zarządzania Strategicznego Gmin na Rzecz Kompleksowego Rozwoju Powiatu Wałeckiego” decyzji dotyczących kierunków rozwoju oraz pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie ludzi młodych.