STRATEGIA TERYTORIALNA

Strategia Terytorialna 2021-2027
Strategia Terytorialna 2021-2027 do pobrania. Kliknij obrazek lub link i pobierz.

Powiat Wałecki wraz z gminami naszego powiatu biorą udział w projekcie pn. „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego”. Centrum Wsparcia Doradczego to innowacyjny projekt, który ma na celu wsparcie mniejszych miast oraz powiatów w prowadzeniu skuteczniej i efektywniej polityki rozwoju. W ramach projektu samorządy wspólnie z doświadczonym zespołem ekspertów Związku Miast Polskich przygotują dobrej jakości projekty strategii rozwoju społecznego i inwestycyjnego, które pozwolą przyspieszyć rozwój naszego subregionu.

Innym z efektów pilotażu ma być wypracowanie docelowego modelu Centrum Wsparcia Doradczego, jako formuły doradczego wspierania samorządów terytorialnych w procesie strategicznego zarządzania rozwojem. Partnerami w tym przedsięwzięciu są: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Związek Miast Polskich, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz samorządy powiatu wałeckiego w tym Miasto i Gmina Człopa, Gmina i Miasto Mirosławiec, Gmina i Miasto Tuczno, Gmina Miejska Wałcz, Gmina Wiejska Wałcz oraz Powiat Wałecki jako Lider Partnerstwa. Zawiązane partnerstwo z gminami powiatu wałeckiego pn. „Sieć Współpracy Zarządzania Strategicznego Gmin na Rzecz Kompleksowego Rozwoju Powiatu Wałeckiego” to jeden z etapów innowacyjnego przedsięwzięcia w którym nasze samorządy biorą udział.

W Polsce w projekcie uczestniczy 38 partnerstw (gminy wiejskie i miejsko-wiejskie oraz miasta powiatowe). W każdym województwie wsparcie doradcze otrzymało od 1 do 3 partnerstw JST, mających pomysł na długofalową współpracę.

Cele pilotażu Centrum Wsparcia Doradczego to:

  • Zainicjowanie i wzmocnienie już istniejącej współpracy najsłabszych gospodarczo JST, czyli obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją i małych miast powiatowych (do 20 tys. mieszkańców), oraz pokazanie im korzyści, jakie mogą czerpać ze wspólnej realizacji zadań;
  • Wsparcie doradcze od 1 do 3 partnerstw JST w każdym województwie, mających pomysł na współpracę długofalową;
  • Skierowanie doradztwa do każdego z wybranych partnerstw JST w celu przetestowania, jak powinien wyglądać proces planowania strategicznego i projektowego w partnerstwach JST, zakończy się opracowaniem strategii terytorialnej oraz pakietu projektów kluczowych dla rozwoju obszaru partnerstwa;
  • Wsparcie doradcze w formie analiz, opinii i konsultacji dla projektów zidentyfikowanych przez partnerstwa jako kluczowe dla rozwoju obszaru partnerstwa;
  • Zebranie doświadczeń z wybranych partnerstw, jak ma wyglądać docelowy model funkcjonowania Centrum Wsparcia Doradczego, uwzględniający zróżnicowania regionalne i specyficzne potrzeby lokalne, oraz role w tym wsparciu poziomu krajowego i regionalnego.
Mapa powiatu wałeckiego z podziałem na gminy: gmina wiejska Wałcz, gmina miejska Wałcz, gmina Mirosławiec, gmina Człopa, gmina Tuczno.
Mapa powiatu wałeckiego z podziałem na gminy biorące udział w projekcie „Sieć współpracy zarządzania strategicznego gmin na rzecz kompleksowego rozwoju Powiatu Wałeckiego”.

W przyszłości wzmocniona współpraca i doradztwo ekspertów pomogą samorządom w zdobyciu kompetencji do skuteczniejszej realizacji polityki rozwoju oraz zoptymalizowania kosztów świadczenia usług publicznych ponad podziałami administracyjnymi. Projekt ma także pomóc samorządom pozyskiwać pieniądze na realizację projektów z funduszy zewnętrznych. Uczestniczące w projekcie samorządy przygotują wspólnie z zespołem ekspertów projekty dokumentów, które przyczynią się do rozwoju ich społeczności lokalnych. Projekty mają się także przyczynić do stworzenia nowych miejsc pracy oraz poprawić jakość w sektorze usług.

Na chwilę obecną opracowana została strategia terytorialna partnerstwa noszącego nazwę: „Sieć współpracy zarządzania strategicznego gmin na rzecz kompleksowego rozwoju Powiatu Wałeckiego” określa kluczowe dla obszaru partnerstwa wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego, wynikające ze zdiagnozowanych i przedstawionych w „Raporcie diagnostycznym”, istniejących uwarunkowań społecznych, ekonomicznych, środowiskowych i infrastrukturalnych.

Jest wyrazem wspólnej polityki gmin i powiatów partnerskich do roku 2030, jest również pierwszym tego typu dokumentem, opracowanym wspólnie przez 5 gmin powiatu i powiat wałecki, chociaż współpraca tych samorządów ma już znaczącą historię. Diagnoza i strategia powstawały w oparciu o ekspercko-partycypacyjny model pracy, co pozwoliło na włączenie w ich przygotowanie wielu interesariuszy z bardzo rożnych środowisk.