TECHNIKUM ZAWODOWE NR 3 W WAŁCZU

Technikum Zawodowe nr 3 w Wałczu wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu, ul. Południowa 10a, 78-600 Wałcz, tel. 67 258 30 59, e.mail: sekretariat@rcku.pl, strona internetowa: http://www.rcku.pl

Budynek szkoły zlokalizowany jest przy ul. Południowej 10 a, 2 minuty od głównego dworca PKS i PKP. Na terenie szkoły znajduje się wiele miejsc parkingowych zarówno dla pracowników szkoły jak i uczniów.

Zdjęcie

Szkoła rolnicza została powołana do życia w roku 1921 w Wałczu. W 1925/26 r. zajęła budynek dzisiejszego ZS Nr 4. Historia szkoły rolniczej utworzonej już na ziemiach polskich w 1945 roku nierozerwalnie zrosła się z historią rolnictwa i oświaty rolniczej Ziemi Wałeckiej. Jest najstarszą tego typu placówką na Ziemiach Zachodnich. Pierwszym dyrektorem został jej założyciel inż. Roman Janikowski. W pierwszych latach swojego istnienia szkoła bardzo często zmieniała nazwę. Początkowo było to Gimnazjum Ogrodniczo-Rolnicze o dwuletnim okresie nauczania. W roku szkolnym 1946/47 szkoła przekształciła się w Państwowe Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego z przeznaczeniem dla dorosłych. Zaledwie rok później przyjęła nazwę Gimnazjum Rolniczego o trzyletnim okresie nauczania. Dyrektorem szkoły został pan Antoni Łukaszewicz. Szkoła nazywała się wtedy Koedukacyjne Liceum Rolnicze I Stopnia dla dorosłych, ale przyjmowana była także młodzież w wieku szkolnym. W latach 1951/52 szkoła przestała być Liceum Rolniczym i przybrała nazwę Technikum Rolnicze, a okres nauki wynosił cztery lata. W 1961 roku dyrektorem placówki został mgr Władysław Nawrot , a w 1965 inż. Edward Krzyżaniak. W roku 1971 stanowisko dyrektora objął mgr Henryk Kupidura, za którego kadencji szkoła przyjęła nazwę Zespołu Szkół Rolniczych. 1 września 1975 roku , w obecności młodzieży, przedstawicieli władz, rodziców odczytano akt nadania imienia szkole. Patronem został poeta Władysław Broniewski. We wrześniu 1992 po 37 latach pracy w szkole odszedł na emeryturę pan Henryk Kupidura, a stanowisko dyrektora objęła mgr inż. Irena Nerkowska. Na uwagę zasługuje fakt, że w 1986 roku rozpoczęła się budowa budynku B, w której miał mieścić się internat, mieszkania dla nauczycieli i sala gimnastyczna. Dnia 1 grudnia 1998 roku decyzją Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej szkoła została przemianowana na Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. Oprócz kształcenia młodzieży, centrum zajmuje się ustawiczną edukacją dorosłych. W roku szkolnym 2002/2003 stanowisko dyrektora szkoły objęła mgr Dorota Matuszak – Kołtan, która jest dyrektorem placówki do dnia dzisiejszego. Jednocześnie do nazwy szkoły został dodany numer, pełna nazwa brzmi Zespół Szkół Nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Broniewskiego. Lata 2006/2015 to dekada wielkich przemian i innowacji technologicznych w ZS Nr 4 RCKU. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym w roku 2008 zostało otwarte boisko Orlik. W związku z rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnej w szkole powstały nowe kierunki kształcenia takie jak: technik informatyk, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej , technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. W roku 2010 do użytku została oddana sala audiowizualna, która wyposażona jest w urządzenia technologii informacyjnej. Natomiast w roku kolejnym uruchomiono hotel i pracownię obsługi konsumenta, która jest centrum praktycznej nauki zawodów dla kierunków: technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej. W roku 2012 zakończona została termomodernizacja budynku ZS NR 4 RCKU. 1 września 2015 roku w skład Zespołu Szkół Nr 4 RCKU weszło II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera.

Szkoła bardzo ceniona w środowisku dumna z osiągnięć oraz sukcesów swoich wychowanków. Charakteryzuje się wysokim poziomem nauczania. Co roku naukę w tej szkole rozpoczynają uczniowie z wysokimi ambicjami. Ich celem jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów zawodowych oraz studia na najlepszych uczelniach. Technikum Zawodowe nr 3 w Wałczu ma jasno określoną misję: SZKOŁA BEZPIECZNA I SPRZYJAJĄCA ROZWOJOWI UCZNIA, WSPÓŁPRACUJĄCA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM. Posiada bogatą ofertę edukacyjną, która wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniom na rynku pracy. Szkoła kształci najlepszą kadrę zawodową na kierunkach:

 • technik hotelarstwa,
 • technik ekonomista,
 • technik obsługi turystycznej,
 • technik informatyk,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • technik weterynarii.

Koła zainteresowań:

 • Edukacja Regionalna SKS (piłka siatkowa dziewcząt i chłopców),
 • Koło przedsiębiorczości,
 • Koło plastyczne,
 • Koło gitarowe,
 • Zespół Rolnik Stones,
 • SKS (piłka nożna dziewcząt),
 • Kreatywny Samorząd,
 • Koło żywieniowo-dietetyczne Turysta ze smakiem,
 • Koło teatralne,
 • Szkolne koło sportów walk,
 • Szkolna Grupa Wolontariuszy,
 • SKS (piłka koszykowa chłopców),
 • SKS(piłka koszykowa dziewcząt),
 • SKS (piłka ręczna i tenis stołowy dziewcząt i chłopców),
 • Koło historyczne,
 • Koło informatyczne,
 • Koło Elektrotechnika,
 • Koło filmowe,
 • Młodzieżowa drużyna St. Lazarus,
 • Zajęcia fakultatywne,
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Osiągnięcia:

 • Olimpiada Geograficzna,
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiada Biologiczna,
 • Olimpiada Historyczna,
 • Międzyszkolne Zawody Matematyczne,
 • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „KANGUR”,
 • Konkurs Matematyczny „WEKTOR” ,
 • Rejonowe Mistrzostwa z Pierwszej Pomocy,
 • Konkurs Wiedzy Ekologicznej,
 • Konkurs „MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY”,
 • Konkurs – Międzynarodowe Prawo Humanitarne.

Dzięki umowie partnerskiej z Państwową Szkołą Zawodową w Wałczu odbywają się zajęcia z udziałem zagranicznych studentów (wymiana międzynarodowa Erasmus +), wymiana międzynarodowa w ramach programów Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz EFS KL.