Deklaracja dostępności w Starostwie Powiatowym w Wałczu

Deklaracja dostępności w Starostwie Powiatowym w Wałczu

Elementy obowiązkowe deklaracji, określone na podstawie Dz. U. 2019 poz. 848 – art. 10. 2, 3, 4.

Nazwa organu

Starostwo Powiatowe w Wałczu

Liczba stron www, których dotyczy deklaracja

Pojedyncza strona

Czy deklaracja dotyczy aplikacji mobilnej?

nie

Przepisy krajowe transponujące dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102X

USTAWA z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Status zgodności

Przedmiot deklaracji jest częściowo zgodny

Wskazanie niezgodności lub opis sekcji / treści / funkcji, które są jeszcze niezgodne z przepisami krajowymi

Część dokumentów, zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwalnych plików .pdf (skan dokumentu). Przykładem takich informacji są: dokumenty pochodzące od podmiotów zewnętrznych, które zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej, wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany), oświadczenia majątkowe, petycje, część informacji opublikowanych przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy.

 

Wskazanie sekcji / treści / funkcji, w stosunku do których tymczasowo powołano się na wyłączenie z tytułu nieproporcjalnego obciążenia

Wskazanie sekcji / treści / funkcji, które nie wchodzą w zakres mających zastosowanie przepisów

Data sporządzenia oświadczenia                                                                                            

2020-09-10

Metoda przygotowania oświadczenia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu oświadczenia

2020-09-10

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy

Zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy, proszę kierować na adres poczty elektronicznej: kancelaria@powiatwalecki.pl, osobiście lub pocztą tradycyjną: Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz

Dane kontaktowe (imię i nazwisko) osoby odpowiedzialnej za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej

Zbigniew Wolny – Sekretarz Powiatu

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej

dostepnosc@powiatwalecki.pl

Numer telefonu osoby odpowiedzialnej za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej

67 250 84 63

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­ mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa biurorzecznika@brpo.gov.pl INFOLINIA – 800 676 676 poniedziałki 10.00 – 18.00 wtorek – piątek 8.00 – 16.00

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej

2010-09-30

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publikowania informacji

2010-09-30

Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej

https://achecker.ca/checker/index.php

Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji

SHIFT + ALT + H – Strona główna<br />SHIFT + ALT + M – Zawartość strony<br />SHIFT + ALT + F – Wyszukiwarka<br />SHIFT + ALT + 0-9 – Menu

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych

Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz

Do budynku prowadzą 3 wejścia: jedno główne od strony ul. Dąbrowskiego, drugie wejście (ewakuacyjne) również znajduje się od strony ulicy Dąbrowskiego oraz trzecie wejście (ewakuacyjne) znajduje  się  z tyłu budynku, ale nie jest przeznaczone dla interesantów. Do budynku, do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków.

Drzwi przy głównym wejściu do budynku otwierają się automatycznie umożliwiając bezkolizyjne wejście.

Na parkingu służbowym przy krótszym boku budynku znajdują się wyznaczone kolorem niebieskim 3  miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie miejsca parkingowe są oznakowane i  bezpłatne.

Budynek posiada dźwig osobowy, który zapewnia dostęp do pomieszczeń,  w których przebywają pracownicy Starostwa (dźwig nie posiada sygnalizacji dźwiękowej). W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailleʼa (tylko przyciski wewnątrz dźwigu posiadają dodatkowo oznaczenia w języku Brailleʼa), wykonano częściowo oznakowania kontrastowe na drogach ewakuacyjnych, brak jest oznaczeń w  druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Osoba niepełnosprawna, jeżeli jest taka potrzeba, uzyskuje pomoc w Punkcie Obsługi Interesanta, który  mieści się na parterze budynku po prawej stronie od wejścia głównego. Do Punktu Obsługi Interesanta prowadzą 3 stopnie. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą do Punktu Obsługi Interesanta wjechać windą  z poziomu „-1” na poziom „0”, która znajduje się naprzeciwko wejścia głównego. Każdy pracownik Starostwa, niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób niepełnosprawnych, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy  podczas załatwiania sprawy przez takie osoby. W Punkcie Obsługi Interesanta zostało wyznaczone miejsce obsługi osób ze szczególnymi potrzebami tj. biurko regulowane elektrycznie wraz z zestawem komputerowym z kontrastową klawiaturą oraz myszką komputerową typu trackball.  Korzystanie z usług tłumacza migowego odbywa się po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby. Informacja o możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wałczu, w zakładce „Informacja dla osób niesłyszących”. Po dokonaniu zgłoszenia Starostwo Powiatowe w Wałczu zapewni obsługę osoby uprawnionej w uzgodnionym  terminie. W przypadku braku możliwości realizacji ww. świadczenia Starostwo  informuje uprawnioną osobę 

o możliwym terminie realizacji świadczenia lub wskaże inną  formę realizacji.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome  i słabo widzące.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynku, drzwi toalet są oznakowane. Wyposażenie przystosowane jest do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Budynek Starostwa Powiatowego przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54  w Wałczu.

Do budynku prowadzą  wejścia: główne od strony Al. Zdobywców Wału Pomorskiego, drugie z boku budynku. Do budynku prowadzą schody (wejście główne) oraz podjazd  dla wózków (wejście boczne). Budynku jest dostosowany do poruszania się przez osoby niepełnosprawne. Dodatkowo przy podjazdach wewnątrz budynku zamontowane są poręcze. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailleʼa, brak jest oznaczeń kontrastowych lub w  druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.  Przy budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada dźwig osobowy, który zapewnia dostęp do pomieszczeń, w których przebywają pracownicy. Winda posiada sygnalizację dźwiękową z pełnymi komunikatami głosowymi określającymi kierunek jazdy windy, kondygnację na której zatrzymała się winda oraz wizualny panel wyświetlający nr piętra.  Przyciski wewnątrz windy posiadaj dodatkowo oznaczenia w języku Brailleʼ a. Przyciski znajdujące się na panelu przy drzwiach windy posiadają wypukłe oznaczenia kierunku jazdy.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynku, drzwi toalet są oznakowane. Wyposażenie toalet  przystosowane jest do potrzeb  i wymagań osób niepełnosprawnych. Korzystanie z usług tłumacza migowego odbywa się po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby. Informacja o możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wałczu, w zakładce „Informacja dla osób niesłyszących”.

Do pomieszczeń, które użytkowane są przez  PZOON i RK można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Budynek Starostwa Powiatowego – Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Okulickiego 15 w Wałczu.

               Do budynku prowadzą  2 wejścia. Pierwsze główne od strony ul. Okulickiego, drugie po przeciwnej stronie budynku – od strony rzeczki. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach brak jest podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Przy drzwiach wejściowych od strony ulicy Okulickiego zamontowany jest dzwonek. Przy budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma wind i toalet dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.                                                       

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailleʼa, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. 

Obsługa osób niepełnosprawnych chcących skorzystać z karty usług Wydziału Geodezji odbywa się w Punkcie Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Dąbrowskiego 17, po uprzednim umówieniu się

z pracownikiem GN. Informacja o możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wałczu, w zakładce „Informacja dla osób niesłyszących”.

 Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszkowców 10 w Wałczu.

   Do budynku prowadzą  3 wejścia od strony ul. Kościuszkowców. Do wszystkich wejść prowadzą schody oraz podjazdy dla wózków. Podjazdem znajdującym się  z lewej strony budynku można dojechać do wejścia bocznego z lewej strony oraz do wejścia środkowego. Zaś podjazdem z prawej strony budynku można dojechać tylko  i wyłącznie do wejścia znajdującego się z prawej strony budynku. W budynku zamontowana jest winda, która nie jest dostosowana do przejazdu osób niepełnosprawnych – drzwi windy o szerokości 80 cm.  Przyciski windy nie posiadają oznaczeń w alfabecie Brailleʼa.  W budynku nie ma oznaczeń o miejscu w którym znajduje się winda oraz o kierunku wejścia na I piętro.                                                   

 Na I piętro budynku prowadzą schody z poręczami oraz winda. Wszelkie informacje można uzyskać w Punkcie Informacyjnym znajdującym się na wprost wejścia do budynku. Przy wszystkich drzwiach wejściowych do budynku znajdują się progi, które nie powodują niedogodności  w wejściu do budynku przez osobę niepełnosprawną. Jedynie próg znajdujący się przy wejściu do pomieszczenia Apteki jest znacznie wyższy od pozostałych i może sprawiać trudności w poruszaniu się na wózku.

Z prawej strony boku budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe wyznaczone  dla osób niepełnosprawnych.  W budynku nie ma pętli indukcyjnej. 

               W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. 

Na parterze budynku ( wejście z prawej strony) znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Drzwi toalety są oznakowane. Toaleta znajdująca się w lewej części budynku nie spełnia norm dostosowanych dla  osób niepełnosprawnych. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku

Starostwo nie zapewnia dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Osoby niesłyszące – przy załatwianiu spraw w budynku Starostwa Powiatowego w Wałczu – mogą skorzystać z  pomocy tłumacza języka migowego. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza trzy dni przed planowaną wizytą.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, od dnia 1 kwietnia 2012 r. usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

W celu skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego należy dokonać zgłoszenia co najmniej na 3 dni przed planowaną wizytą w jednej z następujących form:

• Osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17;

• Telefonicznie – za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod numerem telefonu: 67 250 84 51 lub 67 250 84 52;

• Wypełniając formularz zgłoszeniowy i przesyłając mailem na adres: poi@powiatwalecki.pl lub faksem na numer: 67 258 90 10.

Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej

nie dotyczy

Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo: zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Zgłoszenie powinno być przesłane pisemnie na adres korespondencyjny Starostwa Powiatowego w Wałczu lub elektronicznie na adres kancelaria@powiatwalecki.pl

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl

 

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 – art. 10. 5, 6.

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej

nie dotyczy

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie

Dokumenty niedostępne cyfrowo (skany) opublikowane przed wejściem w życie ustawy będą w miarę możliwości sukcesywnie uzupełniane o wersje umożliwiające odczytanie za pomocą czytników tekstów cyfrowych

Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności

Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”

Wszelkie inne treści uznane za stosowne

 

               Sporządził: Koordynator ds. Dostępności                                                                       Zatwierdzam

 

                     …………………………………………………                                                                   ………………….……….…………………….

                             (podpis i pieczątka)                                                                                              Starosta Wałecki

                                                                                                                                                                                               

Starostwo Powiatowe w Wałczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zbigniew Wolny.
 • E-mail: dostepnosc@powiatwalecki.pl
 • Telefon: 672508443

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Starosta Wałecki
 • Adres: ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz
 • E-mail: kancelaria@powiatwalecki.pl
 • Telefon: 672508427

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz
Do budynku prowadzą 3 wejścia: jedno główne od strony ul. Dąbrowskiego, drugie wejście (ewakuacyjne) również znajduje się od strony ulicy Dąbrowskiego oraz trzecie wejście (ewakuacyjne) znajduje się z tyłu budynku, ale nie jest przeznaczone dla interesantów. Do budynku, do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków. Drzwi przy głównym wejściu do budynku otwierają się automatycznie umożliwiając bezkolizyjne wejście. Na parkingu służbowym przy krótszym boku budynku znajdują się wyznaczone kolorem niebieskim 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie miejsca parkingowe są oznakowane i bezpłatne. Budynek posiada dźwig osobowy, który zapewnia dostęp do pomieszczeń, w których przebywają pracownicy Starostwa (dźwig nie posiada sygnalizacji dźwiękowej). W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailleʼa (tylko przyciski wewnątrz dźwigu posiadają dodatkowo oznaczenia w języku Brailleʼa), brak jest oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Osoba niepełnosprawna, jeżeli jest taka potrzeba, uzyskuje pomoc w Punkcie Obsługi Interesanta, który mieści się na parterze budynku po prawej stronie od wejścia głównego. Do Punktu Obsługi Interesanta prowadzą 3 stopnie. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą do Punktu Obsługi Interesanta wjechać windą z poziomu „-1” na poziom „0”, która znajduje się naprzeciwko wejścia głównego. Każdy pracownik Starostwa, niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób niepełnosprawnych, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy podczas załatwiania sprawy przez takie osoby. Korzystanie z usług tłumacza migowego odbywa się po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby. Informacja o możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wałczu, w zakładce „Informacja dla osób niesłyszących”. Po dokonaniu zgłoszenia Starostwo Powiatowe w Wałczu zapewni obsługę osoby uprawnionej w uzgodnionym terminie. W przypadku braku możliwości realizacji ww. świadczenia Starostwo informuje uprawnioną osobę o możliwym terminie realizacji świadczenia lub wskaże inną formę realizacji. W budynku nie ma pętli indukcyjnej. W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynku, drzwi toalet są oznakowane. Wyposażenie przystosowane jest do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek Starostwa Powiatowego przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54 w Wałczu.
Do budynku prowadzą wejścia: główne od strony Al. Zdobywców Wału Pomorskiego, drugie z boku budynku. Do budynku prowadzą schody (wejście główne) oraz podjazd dla wózków (wejście boczne). Budynku jest dostosowany do poruszania się przez osoby niepełnosprawne. Dodatkowo przy podjazdach wewnątrz budynku zamontowane są poręcze. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailleʼa, brak jest oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnej. W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Przy budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada dźwig osobowy, który zapewnia dostęp do pomieszczeń, w których przebywają pracownicy. Winda posiada sygnalizację dźwiękową z pełnymi komunikatami głosowymi określającymi kierunek jazdy windy, kondygnację na której zatrzymała się winda oraz wizualny panel wyświetlający nr piętra. Przyciski wewnątrz windy posiadaj dodatkowo oznaczenia w języku Brailleʼ a. Przyciski znajdujące się na panelu przy drzwiach windy posiadają wypukłe oznaczenia kierunku jazdy. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynku, drzwi toalet są oznakowane. Wyposażenie toalet przystosowane jest do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych. Korzystanie z usług tłumacza migowego odbywa się po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby. Informacja o możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wałczu, w zakładce „Informacja dla osób niesłyszących”. Do pomieszczeń, które użytkowane są przez PZOON i RK można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek Starostwa Powiatowego – Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Okulickiego 15 w Wałczu.
Do budynku prowadzą 2 wejścia. Pierwsze główne od strony ul. Okulickiego, drugie po przeciwnej stronie budynku – od strony rzeczki. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach brak jest podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Przy drzwiach wejściowych od strony ulicy Okulickiego zamontowany jest dzwonek. Przy budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma wind i toalet dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailleʼa, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Obsługa osób niepełnosprawnych chcących skorzystać z karty usług Wydziału Geodezji odbywa się w Punkcie Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Dąbrowskiego 17, po uprzednim umówieniu się z pracownikiem GN. Informacja o możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wałczu, w zakładce „Informacja dla osób niesłyszących”. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszkowców 10 w Wałczu.
Do budynku prowadzą 3 wejścia od strony ul. Kościuszkowców. Do wszystkich wejść prowadzą schody oraz podjazdy dla wózków. Podjazdem znajdującym się z lewej strony budynku można dojechać do wejścia bocznego z lewej strony oraz do wejścia środkowego. Zaś podjazdem z prawej strony budynku można dojechać tylko i wyłącznie do wejścia znajdującego się z prawej strony budynku. W budynku zamontowana jest winda, która nie jest dostosowana do przejazdu osób niepełnosprawnych – drzwi windy o szerokości 80 cm. Przyciski windy nie posiadają oznaczeń w alfabecie Brailleʼa. W budynku nie ma oznaczeń o miejscu w którym znajduje się winda oraz o kierunku wejścia na I piętro. Na I piętro budynku prowadzą schody z poręczami oraz winda. Wszelkie informacje można uzyskać w Punkcie Informacyjnym znajdującym się na wprost wejścia do budynku. Przy wszystkich drzwiach wejściowych do budynku znajdują się progi, które nie powodują niedogodności w wejściu do budynku przez osobę niepełnosprawną. Jedynie próg znajdujący się przy wejściu do pomieszczenia Apteki jest znacznie wyższy od pozostałych i może sprawiać trudności w poruszaniu się na wózku. Z prawej strony boku budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Na parterze budynku ( wejście z prawej strony) znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Drzwi toalety są oznakowane. Toaleta znajdująca się w lewej części budynku nie spełnia norm dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Starostwo nie zapewnia dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Osoby niesłyszące – przy załatwianiu spraw w budynku Starostwa Powiatowego w Wałczu – mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza trzy dni przed planowaną wizytą.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, od dnia 1 kwietnia 2012 r. usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
W celu skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego należy dokonać zgłoszenia co najmniej na 3 dni przed planowaną wizytą w jednej z następujących form:

 • Osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17;
 • Telefonicznie – za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod numerem telefonu: 67 250 84 51 lub 67 250 84 52;
 • Wypełniając formularz zgłoszeniowy i przesyłając mailem na adres: poi@powiatwalecki.pl lub faksem na numer: 67 258 90 10.