Deklaracja dostępności w Starostwie Powiatowym w Wałczu

Powiat Wałecki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiat Wałecki.

Data publikacji strony internetowej: .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: .


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych


Wyłączenia

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny.

Badanie dostępności zostało przeprowadzone przez: ITEE.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wynik analizy (ocena dostępności)

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sekretarz Powiatu – Zbigniew Wolny, dostepnosc@powiatwalecki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 67 250 84 63 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. POWIAT WAŁECKI zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, POWIAT WAŁECKI zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.


Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Wałczu znajduje się w trzech lokalizacjach przy ulicy Dąbrowskiego 17, kod pocztowy: 78-600 Wałcz oraz przy ulicy Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Okulickiego 15, kod pocztowy: 78-600 Wałcz

Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54, kod pocztowy: 78-600 Wałcz


Dostępność architektoniczna budynku przy ulicy Dąbrowskiego 17, kod pocztowy: 78-600 Wałcz

 • Do budynku prowadzą 3 wejścia: jedno główne od strony ul. Dąbrowskiego, drugie wejście (ewakuacyjne) również znajduje się od strony ulicy Dąbrowskiego
 • oraz trzecie wejście (ewakuacyjne) znajduje się z tyłu budynku, ale nie jest przeznaczone dla interesantów.
 • Do budynku, do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków.
 • Drzwi przy głównym wejściu do budynku otwierają się automatycznie umożliwiając bezkolizyjne wejście.
 • Na parkingu służbowym przy krótszym boku budynku znajdują się wyznaczone kolorem niebieskim 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie miejsca parkingowe są oznakowane i bezpłatne.
 • Budynek posiada dźwig osobowy, który zapewnia dostęp do pomieszczeń, w których przebywają pracownicy Starostwa (dźwig nie posiada sygnalizacji dźwiękowej). W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailleʼa (tylko przyciski wewnątrz dźwigu posiadają dodatkowo oznaczenia w języku Brailleʼa), wykonano częściowo oznakowania kontrastowe na drogach ewakuacyjnych, brak jest oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 • Osoba niepełnosprawna, jeżeli jest taka potrzeba, uzyskuje pomoc w Punkcie Obsługi Interesanta, który mieści się na parterze budynku po prawej stronie od wejścia głównego.
 • Do Punktu Obsługi Interesanta prowadzą 3 stopnie.
 • Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą do Punktu Obsługi Interesanta wjechać windą z poziomu „-1” na poziom „0”, która znajduje się naprzeciwko wejścia głównego.
 • Każdy pracownik Starostwa, niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób niepełnosprawnych, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy podczas załatwiania sprawy przez takie osoby.
 • W Punkcie Obsługi Interesanta zostało wyznaczone miejsce obsługi osób ze szczególnymi potrzebami tj. biurko regulowane elektrycznie wraz z zestawem komputerowym z kontrastową klawiaturą oraz myszką komputerową typu trackball.
 • Korzystanie z usług tłumacza migowego odbywa się po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.
 • Informacja o możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wałczu, w zakładce Informacja dla osób niesłyszących.
 • Po dokonaniu zgłoszenia Starostwo Powiatowe w Wałczu zapewni obsługę osoby uprawnionej w uzgodnionym terminie.
 • W przypadku braku możliwości realizacji ww. świadczenia Starostwo informuje uprawnioną osobę o możliwym terminie realizacji świadczenia lub wskaże inną formę realizacji.
 • W punkcie obsługi Interesanta jest pętla indukcyjna przeznaczona dla osób aparatami słuchowymi
 • W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
 • Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynku, drzwi toalet są oznakowane. Wyposażenie przystosowane jest do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • Dostępność architektoniczna budynku przy Alei Zdobywców Wału Pomorskiego 54, kod pocztowy: 78-600 Wałcz

  • Do budynku prowadzą wejścia: główne od strony Al. Zdobywców Wału Pomorskiego,
  • drugie z boku budynku.
  • Do budynku prowadzą schody (wejście główne)
  • oraz podjazd dla wózków (wejście boczne).
  • Budynek jest dostosowany do poruszania się przez osoby niepełnosprawne.
  • Dodatkowo przy podjazdach wewnątrz budynku zamontowane są poręcze.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailleʼa,
  • brak jest oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
  • W budynku nie ma pętli indukcyjnej.
  • W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
  • Przy budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  • Budynek posiada dźwig osobowy, który zapewnia dostęp do pomieszczeń, w których przebywają pracownicy.
  • Winda posiada sygnalizację dźwiękową z pełnymi komunikatami głosowymi określającymi kierunek jazdy windy, kondygnację na której zatrzymała się winda oraz wizualny panel wyświetlający nr piętra.
  • Przyciski wewnątrz windy posiadaj dodatkowo oznaczenia w języku Brailleʼ a.
  • Przyciski znajdujące się na panelu przy drzwiach windy posiadają wypukłe oznaczenia kierunku jazdy.
  • Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynku, drzwi toalet są oznakowane.
  • Wyposażenie toalet przystosowane jest do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych.
  • Korzystanie z usług tłumacza migowego odbywa się po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.
  • Informacja o możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wałczu, w zakładce Informacja dla osób niesłyszących.
  • Do pomieszczeń, które użytkowane są przez PZOON i RK można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Dostępność architektoniczna budynku Starostwa Powiatowego – Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami przy ulicy Okulickiego, kod pocztowy: 78-600 Wałcz

  • Do budynku prowadzą 2 wejścia. Pierwsze główne od strony ul. Okulickiego,
  • drugie po przeciwnej stronie budynku – od strony rzeczki.
  • Do obu wejść prowadzą schody.
  • Przy schodach brak jest podjazdów dla osób niepełnosprawnych.
  • Przy drzwiach wejściowych od strony ulicy Okulickiego zamontowany jest dzwonek.
  • Przy budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  • W budynku nie ma wind i toalet dla osób niepełnosprawnych.
  • W budynku nie ma pętli indukcyjnej.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailleʼa, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
  • W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
  • Obsługa osób niepełnosprawnych chcących skorzystać z karty usług Wydziału Geodezji odbywa się w Punkcie Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Dąbrowskiego 17, po uprzednim umówieniu się z pracownikiem GN.
  • Informacja o możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wałczu, w zakładce Informacja dla osób niesłyszących.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Dostępność architektoniczna budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Kościuszkowców 10, kod pocztowy: 78-600 Wałcz

  • Do budynku prowadzą 3 wejścia od strony ul. Kościuszkowców.
  • Do wszystkich wejść prowadzą schody oraz podjazdy dla wózków.
  • Podjazdem znajdującym się z lewej strony budynku można dojechać do wejścia bocznego z lewej strony oraz do wejścia środkowego.
  • Zaś podjazdem z prawej strony budynku można dojechać tylko i wyłącznie do wejścia znajdującego się z prawej strony budynku.
  • W budynku zamontowana jest winda, która nie jest dostosowana do przejazdu osób niepełnosprawnych – drzwi windy o szerokości 80 cm.
  • Przyciski windy nie posiadają oznaczeń w alfabecie Brailleʼa.
  • W budynku nie ma oznaczeń o miejscu w którym znajduje się winda oraz o kierunku wejścia na I piętro.
  • Na I piętro budynku prowadzą schody z poręczami oraz winda.
  • Wszelkie informacje można uzyskać w Punkcie Informacyjnym znajdującym się na wprost wejścia do budynku.
  • Przy wszystkich drzwiach wejściowych do budynku znajdują się progi, które nie powodują niedogodności w wejściu do budynku przez osobę niepełnosprawną.
  • Jedynie próg znajdujący się przy wejściu do pomieszczenia Apteki jest znacznie wyższy od pozostałych i może sprawiać trudności w poruszaniu się na wózku.
  • Z prawej strony boku budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
  • Na parterze budynku ( wejście z prawej strony) znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Drzwi toalety są oznakowane.
  • Toaleta znajdująca się w lewej części budynku nie spełnia norm dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Aplikacje mobilne

  Powiat Wałecki nie udostępnia aplikacji mobilnych.

   

  Dostępność architektoniczna budynku przy ulicy Dąbrowskiego 17, kod pocztowy: 78-600 Wałcz

  ·  Budynek Starostwa Powiatowego posiada jedno główne od strony ul. Dąbrowskiego oraz dwa wyjścia ewakuacyjne: jedno od strony Dąbrowskiego, drugie z tyłu budynku, które nie są przeznaczone dla interesantów.

  ·  Do budynku, do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków przy których zamontowane zostały balustrady i poręcze.

  ·  Drzwi przy głównym wejściu do budynku otwierają się automatycznie umożliwiając bezkolizyjne wejście.

  • Po prawej stronie przy wejściu głównym do budynku zamontowana została tabliczka informacyjna w kolorze kontrastowym informująca o wejściu do budynku i jego przeznaczeniu w alfabecie Braille’a.
  • W wejściu głównym oraz przy wyjściu ewakuacyjnym od strony ulicy Dąbrowskiego ułożone zostały wycieraczki dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami tj.: wycieraczki gumowe, wolno leżące z pochyłymi krawędziami, które zapewniają bezpieczny przejazd wózkiem inwalidzkim oraz przejście osób posługującymi się laskami.
  • Przed i za drzwiami głównymi i do Wydziału Komunikacji i Transportu, przed wszystkimi schodami i na spocznikach w klatce głównej oraz przed wszystkimi drzwiami do windy wykonane zostało  oznaczenie fakturowe, wspomagające poruszanie się w przestrzeni publicznej osobom niewidomym i słabowidzącym.
  • Na parkingu służbowym przy krótszym boku budynku znajdują się wyznaczone kolorem niebieskim 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie miejsca parkingowe są oznakowane i bezpłatne.
  • Budynek posiada dźwig osobowy, który zapewnia dostęp do pomieszczeń, w których przebywają pracownicy Starostwa.
  • Na zewnątrz szybu dźwigu zamontowany jest wypukły wskaźnik kierunku jazdy- wizualny i dźwiękowy informujący o przyjeździe kabiny na przystanek i kierunku jazdy.
  • Dźwig wyposażony jest w wizualne potwierdzenie wciśnięcia alarmu, w informację głosową informującą o przyjeździe na kondygnację, jej numerze i kierunku jazdy – „w górę”, „w dół”.
  • Przycisk kondygnacji „-1” jest wyróżniony dotykowo i kolorystycznie, tablica przyzywowa została wyodrębniona wizualnie na tle ściany. Przyciski wewnątrz dźwigu posiadają dodatkowo oznaczenie w języku Braille’a.
  • Drzwi do windy zostały oznaczone kolorystycznie, tak aby wyróżniały się od ścian.
  • Na każdej kondygnacji budynku zawieszone zostały plany tyflograficzne z rozkładem poszczególnych pięter.
  • W Wydziale Komunikacji i Transportu, przy drzwiach do pomieszczeń zamontowane zostały tabliczki w kolorze kontrastowym z napisem w języku polskim i w języku Braille;a informujące o nr pokoju i zadaniach w nich realizowanych.
  • Wykonano częściowo oznakowanie kontrastowe na drogach ewakuacyjnych, brak jest oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
  • Osoba niepełnosprawna, jeżeli jest taka potrzeba, uzyskuje pomoc w Punkcie Obsługi Interesanta, który mieści się na parterze budynku po prawej stronie od wejścia głównego.
  • Do Punktu Obsługi Interesanta prowadzą 3 stopnie.
  • Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą do Punktu Obsługi Interesanta wjechać windą z poziomu „-1” na poziom „0”, która znajduje się naprzeciwko wejścia głównego.
  • Każdy pracownik Starostwa, niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób niepełnosprawnych, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy podczas załatwiania sprawy przez takie osoby.
  • W Punkcie Obsługi Interesanta zostało wyznaczone miejsce obsługi osób ze szczególnymi potrzebami tj. biurko regulowane elektrycznie wraz z zestawem komputerowym z kontrastową klawiaturą oraz myszką komputerową typu trackball.
  • Korzystanie z usług tłumacza migowego odbywa się po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.
  • Informacja o możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wałczu, w zakładce Informacja dla osób niesłyszących.
  • Po dokonaniu zgłoszenia Starostwo Powiatowe w Wałczu zapewni obsługę osoby uprawnionej w uzgodnionym terminie.
  • W przypadku braku możliwości realizacji ww. świadczenia Starostwo informuje uprawnioną osobę o możliwym terminie realizacji świadczenia lub wskaże inną formę realizacji.
  • W punkcie obsługi Interesanta jest pętla indukcyjna przeznaczona dla osób aparatami słuchowymi.
  •  W budynku Starostwa zamontowane zostało krzesło ewakuacyjne do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami. Pracownicy wyznaczeni do ewakuacji osób zostali przeszkoleni z zakresu obsługi krzesła.
  • W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
  • Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynku, drzwi toalet są oznakowane kontrastowymi tabliczkami z napisem w języku polskim i w języku Braille’a. . Wyposażenie przystosowane jest do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Dostępność architektoniczna budynku przy Alei Zdobywców Wału Pomorskiego 54, kod pocztowy: 78-600 Wałcz

  • Do budynku prowadzą wejścia: główne od strony Al. Zdobywców Wału Pomorskiego,
  • drugie z boku budynku.
  • Do budynku prowadzą schody (wejście główne)
  • oraz podjazd dla wózków (wejście boczne).
  • Budynek jest dostosowany do poruszania się przez osoby niepełnosprawne.
  • Dodatkowo przy podjazdach wewnątrz budynku zamontowane są poręcze.
  • Po prawej stronie przy wejściu głównym do budynku zamontowana została tabliczka informacyjna w kolorze kontrastowym, informująca o wejściu do budynku i jego przeznaczeniu w alfabecie Braille’a.
  • Za drzwiami przy wejściu głównym do budynku ułożona została wycieraczka dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami tj.: wycieraczka gumowa, wolno leżąca z pochyłymi krawędziami, które zapewniają bezpieczny przejazd wózkiem inwalidzkim oraz przejście osób posługujących się laskami.
  • brak jest oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
  • W siedzibie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zainstalowana została przenośna pętla indukcyjna.
  • W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
  • Przy budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  • Budynek posiada dźwig osobowy, który zapewnia dostęp do pomieszczeń, w których przebywają pracownicy.
  • Winda posiada sygnalizację dźwiękową z pełnymi komunikatami głosowymi określającymi kierunek jazdy windy, kondygnację na której zatrzymała się winda oraz wizualny panel wyświetlający nr piętra.
  • Przyciski wewnątrz windy posiadaj dodatkowo oznaczenia w języku Brailleʼ a.
  • Przyciski znajdujące się na panelu przy drzwiach windy posiadają wypukłe oznaczenia kierunku jazdy.
  • Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynku, drzwi toalet są oznakowane.
  • Wyposażenie toalet przystosowane jest do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych.
  • Korzystanie z usług tłumacza migowego odbywa się po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.
  • Informacja o możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wałczu, w zakładce Informacja dla osób niesłyszących.
  • Do pomieszczeń, które użytkowane są przez PZOON i RK można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Dostępność architektoniczna budynku Starostwa Powiatowego – Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami przy ulicy Okulickiego, kod pocztowy: 78-600 Wałcz

  • Do budynku prowadzą 2 wejścia. Pierwsze główne od strony ul. Okulickiego,
  • drugie po przeciwnej stronie budynku – od strony rzeczki.
  • Do obu wejść prowadzą schody.
  • Przy schodach brak jest podjazdów dla osób niepełnosprawnych.
  • Przy drzwiach wejściowych od strony ulicy Okulickiego zamontowany jest dzwonek.
  • Przy budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  • W budynku nie ma wind i toalet dla osób niepełnosprawnych.
  • W Punkcie Obsługi Interesanta zainstalowana została przenośna pętla indukcyjna.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailleʼa, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
  • W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
  • Obsługa osób niepełnosprawnych chcących skorzystać z karty usług Wydziału Geodezji odbywa się w Punkcie Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Dąbrowskiego 17, po uprzednim umówieniu się z pracownikiem GN.
  • Informacja o możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wałczu, w zakładce Informacja dla osób niesłyszących.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Aplikacje mobilne

  Powiat Wałecki nie udostępnia aplikacji mobilnych.