DZIAŁANIE 9.9.

UROCZYSTE OTWARCIE WARSZTATÓW W POWIATOWYM CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WAŁCZU

W dniu 28 czerwca 2022 r. w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnych warsztatów szkolnych powstałych w ramach realizacji projektu pn.: Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu.

Ceremonialnego przecięcia wstęgi dokonali: Starosta Powiatu Wałeckiego dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Jolanta Wegner, członkowie Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska oraz Stanisław Wziątek, Dyrektor Szkoły Piotr Filipiak, przedstawiciel uczniów oraz wykonawca inwestycji Tomasz Czerwiński.

Podczas uroczystości Starosta dr Bogdan Wankiewicz wręczył podziękowania za realizację inwestycji przedstawicielom: Urzędu Marszałkowskiego, nadzoru technicznego, projektantowi oraz wykonawcy inwestycji. Dyrektor PCKZiU Piotr Filipiak uhonorował firmy współpracujące ze szkołą. W trakcie uroczystości podpisano również umowę pomiędzy szkołą a 100 Batalionem Łączności, która dotyczy m.in.: prowadzenia zajęć z musztry, szkoleń z użycia broni, szkoleń strzeleckich, nawiązywania łączności dla Oddziałów Przygotowania Wojskowego.

Zadanie inwestycyjne zrealizowano ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura publiczna Działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych. Wartość inwestycji wyniosła 9 328 407,46 zł z czego 6 278 441,11 zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej.


ZAKOŃCZENIE REALIZACJI ZADANIA W  ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA MODERNIZACJI, ROZBUDOWIE, PRZEBUDOWIE, NADBUDOWIE I ZMIANIE FUNKCJI OBIEKTÓW POŁOŻONYCH PRZY UL. BANKOWEJ 13 W WAŁCZU Z PRZEZNACZENIEM NA POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WAŁCZU.

Dnia 17 grudnia 2021 r. zakończone zostały roboty budowlane w ramach projektu pn.: „Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu”.  

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wałczu w dniu 30 grudnia 2021 r. wydał zaświadczenie Nr 203/2021 nie wnoszące sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu przedmiotowych robót budowlanych.

W dniu 14 stycznia 2022 r.  odbył się odbiór końcowy robót realizowanych na podstawie umowy nr IZ.273.18.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. zawartej pomiędzy Powiatem Wałeckim a Wykonawcą robót TOMBUD Tomasz Czerwiński. Komisja odebrała zakres wykonanych robót budowlanych, które zostały wykonane w terminie umownym, zgodnie z umową, w sposób należyty i zgodny z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane we współdziałaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura publiczna Działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 6 514 228,57 zł. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 4 384 371,14 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast wkład Powiatu Wałeckiego wyniósł 2 129 857,43 zł.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w województwie zachodniopomorskim oraz dostosowanie go do potrzeb rynku pracy. Zakończenie robót budowlanych pozwala na wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego takich jak pracownia budownictwa, obrabiarek i tokarek, diagnostyki samochodowej czy pracowni spawalnictwa w specjalistyczne urządzenia i sprzęt. Beneficjent jest w trakcie realizacji umów na dostawy wyposażenia poszczególnych pracowni. Zakończenie realizacji całego projektu planuje się na dzień 31 maja 2022 r.

trzy bramy do garażu
Pusta sala z wąskimi oknami
Instalacja rur i sterowników

W RAMACH PROJEKTU PN.: MODERNIZACJA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ZMIANA FUNKCJI OBIEKTÓW POŁOŻONYCH PRZY UL. BANKOWEJ 13 W WAŁCZU Z PRZEZNACZENIEM NA POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WAŁCZU PROWADZONE SĄ ROBOTY BUDOWLANE.

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego to jedna z dwóch szkół  w powiecie wałeckim, która prowadzi kształcenie zawodowe, mieści się w starym przedwojennym budynku z początku XX wieku. W piwnicy zlokalizowane są pracownie obrabiarek, maszyn CNC oraz budownictwa. Pomieszczenia te nie spełniają odpowiednich standardów warunków kształcenia – są zbyt niskie, małe, nie doświetlone, brakuje pomieszczenia socjalnego, a przede wszystkim uczniowie o kierunkach samochodowych odbywają tylko zajęcia teoretyczne, gdyż nie ma możliwości lokalowych na przygotowanie warsztatów. Sytuacja ta negatywnie wpływa na kształcenie zawodowe w powiecie wałeckim. Dzięki realizacji projektu szkoła będzie mogła kształcić uczniów na wysokim poziomie z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu, a lokalni przedsiębiorcy będą mogli zatrudnić w pełni wykwalifikowanych pracowników.

W bieżącym miejscu w ramach prowadzonych robót budowlanych została rozebrana część budynku  zlokalizowanego przy wschodniej granicy działki co zdecydowanie poprawi widoczność i bezpieczeństwo na skrzyżowaniu ul. Okulickiego i ul. Konopnickiej. Budynek był w bardzo złym stanie  technicznym i zagrażał bezpieczeństwu uczniów. Został rozebrany również budynek magazynowy  konstrukcji stalowej aby zapewnić bezpieczny dojazd do działki oraz na miejsca parkingowe i plac manewrowy. Obecnie żaden z elementów zagospodarowania terenu nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na dzień dzisiejszy zakończone zostały roboty w zakresie:

  • przebudowy lokalizacji zjazdu,
  • robót rozbiórkowych, w tym utylizacja azbestu,
  • wycinki drzew.

Pozostałe roboty budowlane są w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia inwestycji to lipiec 2021 r.

Logo funduszy europejskich, Flaga polski, Logo pomorza zachodniego, flaga Unii europejskiej

PODPISANIE UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA MODERNIZACJI, ROZBUDOWIE, PRZEBUDOWIE, NADBUDOWIE I ZMIANIE FUNKCJI OBIEKTÓW POŁOŻONYCH PRZY UL. BANKOWEJ 13 W WAŁCZU Z PRZEZNACZENIEM NA POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WAŁCZU.

W dniu 30 czerwca 2020 r. podpisana została umowa o roboty budowlane pomiędzy Powiatem Wałeckim a Wykonawcą robót TOMBUD Tomasz Czerwiński. Przedmiotem umowy o roboty budowlane jest modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu.
Zadanie inwestycyjne realizowane jest współfinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura publiczna Działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w województwie zachodniopomorskim i dostosowanie go do potrzeb rynku pracy.

Projekt zakłada podwyższenie umiejętności i kwalifikacji uczniów na płaszczyźnie kształcenia zawodowego, podwyższenie infrastruktury dla podmiotów świadczących usługi z zakresu kształcenia zawodowego, podwyższenia standardu posiadanego wyposażenia przez szkoły oraz zwiększenie poziomu współpracy z regionalnymi pracodawcami.

Wartość robót budowlanych wynosi: 5 672 687,01 zł


W dniu 29 kwietnia 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego a Powiatem Wałeckim o dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu”, którego całkowita wartość wynosi 9 328 407,46 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi kwotę 6 099 850,36 zł.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.
Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w województwie zachodniopomorskim oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy.
Projekt przyczyni się do wzrostu jakości poziomu edukacji w regionie. Realizowane będą działania zwiększające procesy usamodzielnienia się osób niepełnosprawnych. Zapewnienie odpowiednich warunków do rozwoju, przyczyni się do wzmocnienia poczucia własnej wartości wśród uczniów Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu.
Realizacja projektu zakończona zostanie do dnia 30.12.2021 r.


Tytuł projektu: „Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu”.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.

Cel główny projektu:

Poprawa jakości kształcenia zawodowego w województwie zachodniopomorskim oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy.

Cel główny projektu: Poprawa jakości kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy.

Cele szczegółowe projektu:

  • podwyższenie umiejętności i kwalifikacji uczniów na płaszczyźnie kształcenia zawodowego;
  • podwyższenie standardu infrastruktury dla podmiotów świadczących usługi edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego, dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
  • podwyższenie standardu posiadanego wyposażenia przez szkoły i jego dostosowanie do aktualnych potrzeb rynku pracy;
  • zwiększenie poziomu współpracy z regionalnymi pracodawcami.

Planowane efekty:

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego działania 9.9 Inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych. Projekt przyczyni się do wzrostu jakości poziomu edukacji w regionie. Oprócz tego projekt nakierowany jest na zniwelowanie zjawisk powiązanych z problemami społecznymi. W ramach projektu uruchomione zostaną pracownie kształcenia zawodowego, których zakres będzie bezpośrednio związany z inteligentnymi specjalizacjami jakimi są zaawansowane wyroby metalowe (pracowania obrabiarek konwencjonalnych i CNC), multimodalny transport i logistyka (pracowania diagnostyki samochodowej), produkty oparte na technologii informatycznej (pracownia obrabiarek CNC).

Wartość projektu: 9 328 407,46 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 6 099 850,36 zł

Wkład Powiatu Wałeckiego: 3 228 557,10 zł


Informacja dotycząca projektu