DZIAŁANIE 9.9.

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI ZADANIA W  ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA MODERNIZACJI, ROZBUDOWIE, PRZEBUDOWIE, NADBUDOWIE I ZMIANIE FUNKCJI OBIEKTÓW POŁOŻONYCH PRZY UL. BANKOWEJ 13 W WAŁCZU Z PRZEZNACZENIEM NA POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WAŁCZU.

Dnia 17 grudnia 2021 r. zakończone zostały roboty budowlane w ramach projektu
pn.: „Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Wałczu”.  

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wałczu w dniu 30 grudnia 2021 r. wydał zaświadczenie Nr 203/2021 nie wnoszące sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu przedmiotowych robót budowlanych.

W dniu 14 stycznia 2022 r.  odbył się odbiór końcowy robót realizowanych na podstawie umowy
nr IZ.273.18.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. zawartej pomiędzy Powiatem Wałeckim a Wykonawcą robót TOMBUD Tomasz Czerwiński. Komisja odebrała zakres wykonanych robót budowlanych, które zostały wykonane w terminie umownym, zgodnie z umową, w sposób należyty i zgodny z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane we współdziałaniu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura publiczna Działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 6 514 228,57 zł. Zadanie zostało dofinansowane
w kwocie 4 384 371,14 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast wkład Powiatu Wałeckiego wyniósł 2 129 857,43 zł.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w województwie zachodniopomorskim oraz dostosowanie go do potrzeb rynku pracy. Zakończenie robót budowlanych pozwala
na wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego takich jak pracownia budownictwa, obrabiarek
i tokarek, diagnostyki samochodowej czy pracowni spawalnictwa w specjalistyczne urządzenia i sprzęt. Beneficjent jest w trakcie realizacji umów na dostawy wyposażenia poszczególnych pracowni. Zakończenie realizacji całego projektu planuje się na dzień 31 maja 2022 r.

trzy bramy do garażu
Pusta sala z wąskimi oknami
Instalacja rur i sterowników
Logo funduszy europejskich, Flaga polski, Logo pomorza zachodniego, flaga Unii europejskiej

Tytuł projektu: “Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu”.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.

Cel główny projektu:

Poprawa jakości kształcenia zawodowego w województwie zachodniopomorskim oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy.

Cel główny projektu: Poprawa jakości kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy.

Cele szczegółowe projektu:

 • podwyższenie umiejętności i kwalifikacji uczniów na płaszczyźnie kształcenia zawodowego;
 • podwyższenie standardu infrastruktury dla podmiotów świadczących usługi edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego, dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 • podwyższenie standardu posiadanego wyposażenia przez szkoły i jego dostosowanie do aktualnych potrzeb rynku pracy;
 • zwiększenie poziomu współpracy z regionalnymi pracodawcami.

Planowane efekty:

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego działania 9.9 Inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych. Projekt przyczyni się do wzrostu jakości poziomu edukacji w regionie. Oprócz tego projekt nakierowany jest na zniwelowanie zjawisk powiązanych z problemami społecznymi. W ramach projektu uruchomione zostaną pracownie kształcenia zawodowego, których zakres będzie bezpośrednio związany z inteligentnymi specjalizacjami jakimi są zaawansowane wyroby metalowe (pracowania obrabiarek konwencjonalnych i CNC), multimodalny transport i logistyka (pracowania diagnostyki samochodowej), produkty oparte na technologii informatycznej (pracownia obrabiarek CNC).

Wartość projektu: 9 328 407,46 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 6 099 850,36 zł

Wkład Powiatu Wałeckiego: 3 228 557,10 zł


Informacja dotycząca projektu
Informacja dotycząca projektu

W dniu 29 kwietnia 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego a Powiatem Wałeckim o dofinansowanie projektu pn.: “Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu”, którego całkowita wartość wynosi 9 328 407,46 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi kwotę 6 099 850,36 zł.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.
Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w województwie zachodniopomorskim oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy.
Projekt przyczyni się do wzrostu jakości poziomu edukacji w regionie. Realizowane będą działania zwiększające procesy usamodzielnienia się osób niepełnosprawnych. Zapewnienie odpowiednich warunków do rozwoju, przyczyni się do wzmocnienia poczucia własnej wartości wśród uczniów Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu.
Realizacja projektu zakończona zostanie do dnia 30.12.2021 r.


PODPISANIE UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA MODERNIZACJI, ROZBUDOWIE, PRZEBUDOWIE, NADBUDOWIE I ZMIANIE FUNKCJI OBIEKTÓW POŁOŻONYCH PRZY UL. BANKOWEJ 13 W WAŁCZU Z PRZEZNACZENIEM NA POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WAŁCZU.

W dniu 30 czerwca 2020 r. podpisana została umowa o roboty budowlane pomiędzy Powiatem Wałeckim a Wykonawcą robót TOMBUD Tomasz Czerwiński. Przedmiotem umowy o roboty budowlane jest modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu.
Zadanie inwestycyjne realizowane jest współfinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura publiczna Działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w województwie zachodniopomorskim i dostosowanie go do potrzeb rynku pracy.

Projekt zakłada podwyższenie umiejętności i kwalifikacji uczniów na płaszczyźnie kształcenia zawodowego, podwyższenie infrastruktury dla podmiotów świadczących usługi z zakresu kształcenia zawodowego, podwyższenia standardu posiadanego wyposażenia przez szkoły oraz zwiększenie poziomu współpracy z regionalnymi pracodawcami.

Wartość robót budowlanych wynosi: 5 672 687,01 zł

 Tytuł projektu: “Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu”.

Tytuł projektu: “Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu”.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.

Cel główny projektu:

Zwiększenie poziomu kształcenia zawodowego w województwie zachodniopomorskim i dostosowanie go do potrzeb rynku pracy.

Cele szczegółowe projektu:

 • zwiększenie poziomu kształcenia praktycznego;
 • zwiększenie poziomu kompetencji zawodowych i społecznych absolwentów szkół zawodowych;
 • polepszenie koordynacji działań – dostosowanie działań do potrzeb lokalnego rynku pracy;
 • zwiększenie praktycznych umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy przez absolwentów;
 • zwiększenie umiejętności kształtowania ścieżki kariery zawodowej przez uczniów;
 • wzmocnienie bazy szkoleniowej;
 • polepszenie wyników w nauce uczniów w szkołach zawodowych.

Planowane efekty:

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego działania 9.9 Inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.

Projekt przyczyni się do wzrostu jakości poziomu edukacji w regionie. Oprócz tego projekt nakierowany jest na zniwelowanie zjawisk powiązanych z problemami społecznymi. Realizowane będą działania zwiększające procesy usamodzielnia się osób niepełnosprawnych. Zapewnienie odpowiednich warunków do rozwoju, przyczyni się do wzmocnienia poczucia własnej wartości wśród uczniów Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

W projekcie zakładany jest wskaźnik rezultatu potencjału objętego wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 360 osób.

Wartość projektu: 4 932 211,71 zł.
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4 108 551,48 zł.

Informacja dotycząca projektu
Informacja dotycząca projektu

W dniu 18 sierpnia 2017 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorski a Powiatem Wałeckim podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn.: “Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu”, którego całkowita wartość wynosi 4 932 211,71 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi kwotę 4 108 551,48 zł.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.
Celem projektu jest zwiększenie poziomu kształcenia zawodowego w województwie zachodniopomorskim i dostosowanie go do potrzeb rynku pracy.
Projekt przyczyni się do wzrostu jakości poziomu edukacji w regionie. Realizowane będą działania zwiększające procesy usamodzielnienia się osób niepełnosprawnych. Zapewnienie odpowiednich warunków do rozwoju, przyczyni się do wzmocnienia poczucia własnej wartości wśród uczniów Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu.

Realizacja projektu zakończona zostanie do dnia 30.09.2018 r.


W ramach projektu pn.: “Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu” dofinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych, informujemy że w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wałeckiego ( http://powiatwalecki.bip.alfatv.pl/zamowienia/pokaz/72.dhtml) zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane polegające na modernizacji, rozbudowie, przebudowie i nadbudowie obiektów budowlanych zamawiającego w ramach projektu pn. “Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu”.

Termin składania ofert w postępowaniu: 11 września 2017 r. godz. 10:15.


Zamawiający informuje, iż w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Powiat Wałecki na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane polegające na modernizacji, rozbudowie, przebudowie i nadbudowie obiektów budowlanych zamawiającego w ramach projektu pn. “Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu” (ogłoszenie nr 577966-N-2017 z dnia 25.08.2017 r.) wydłużony został termin składania ofert na dzień 18.09.2017 r. godzina 10:15.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmiana Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia SIWZ dostępne są na stronie zamawiającego pod adresem: http://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/72.dhtml

Informacja dotycząca projektu
Informacja dotycząca projektu