EDYCJA 3

Tablica z tekstem:
DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU
POLSKI ŁAD

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Remont i przebudowa 
wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku opieki zdrowotnej na 
Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą ,,Przyjazna Przystań’’

DOFINANSOWANIE
1 960 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI
6 262 010,00 zł

PODPISANIE UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE I PRZEBUDOWIE WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU OPIEKI ZDROWOTNEJ NA PLACÓWKĘ OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZĄ  ,,PRZYJAZNA PRZYSTAŃ’’

W dniu 10 listopada 2023 r. pomiędzy Powiatem Wałeckim reprezentowanym przez dr Bogdana Wankiewicza – Starostę Wałeckiego i Jolantę Wegner – Wicestarostę Wałeckiego a Wykonawcą: Tomaszem Czerwińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe TOMBUD Tomasz Czerwiński, została zawarta umowa o roboty budowlane.

Przedmiotem umowy jest remont i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku opieki zdrowotnej na Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą ,,Przyjazna Przystań’’ dla 14 dzieci i ich opiekunów. Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą zaprojektowano z uwzględnieniem pomieszczeń m.in.: 7 sypialni 2-osobowych, pokoju zabaw/ świetlicy, pokoju nauki, pokoju odwiedzin, pokoju wychowawców, aneksu kuchennego, jadalni, pralni, łazienek przy pokojach, pomieszczeń administracyjnych, gospodarczych, technicznych oraz innych wymaganych przepisami szczegółowymi.

Ponadto, zaprojektowano zagospodarowanie otoczenia obiektu w tym m.in.: budowę placu zabaw, miejsc postojowych, terenów zielonych itp. Przeprowadzony będzie m.in.: remont i docieplenie dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana oraz rozbudowa wewnętrznych instalacji, w tym: wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wentylacyjnej, ogrzewczej, internetowej i przeciwpożarowej.

Planowany termin zakończenia inwestycji to dzień 10 maja 2025 r.

Wartość umowna robót budowlanych wynosi 5 118 259,47 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 960 000,00 zł.

W DNIU 17 LISTOPADA 2023 R. W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI PN.: REMONT I PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU OPIEKI ZDROWOTNEJ NA PLACÓWKĘ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ ,,PRZYJAZNA PRZYSTAŃ’’ PRZEKAZANO TEREN BUDOWY WYKONAWCY –  PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE TOMBUD TOMASZ CZERWIŃSKI.

Inwestycja realizowana jest na podstawie:

  • Umowy o roboty budowlane nr IZ.273.29.2023 z dnia 10 listopada 2023 r. realizowanej przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe TOMBUD Tomasz Czerwiński
  • Decyzji nr 146/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r. wydanej przez Starostę Szczecineckiego dotyczącej zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę
  • Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja3PGR/2021/2958/PolskiLad z dnia 31 października 2023 r. inwestycja pn.: ,,Remont i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku opieki zdrowotnej na Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą ,,Przyjazna Przystań’’

W MIESIĄCU GRUDNIU 2023 R. W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI PN.: REMONT I PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU OPIEKI ZDROWOTNEJ NA PLACÓWKĘ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ ,,PRZYJAZNA PRZYSTAŃ’’ GENERALNY WYKONAWCA –PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE TOMBUD TOMASZ CZERWIŃSKI ROZPOCZĄŁ ROBOTY BUDOWLANE .

Pierwszym etapem robót budowlanych były prace rozbiórkowe oraz prace sanitarne. Rozpoznano temat drożności sieci kanalizacji deszczowej. Wykonawca rozpoczął roboty budowalne na poziomie piwnicy, dokonał skucia posadzki oraz zawilgoconych tynków ze ścian. Wykonywane są również prace na zewnątrz budynku, między innymi: skuto tynk z południowej i zachodniej części budynku oraz wykonano ocieplenie części budynku. Powyższe roboty mają na celu przygotowanie budynku do iniekcji w poziomie posadzki piwnicy ścian zewnętrznych i wewnętrznych.

Obecnie roboty budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Według deklaracji wykonawcy nie ma zagrożenia nie dotrzymania terminu umownego zakończenia robót
tj. 10 maja 2025 r.