DZIAŁANIE 9.7.

  Tytuł projektu: “Lokalne Centrum Nauki Metalowe Inspiracje

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.7 Ośrodki popularyzujące naukę w ramach Kontraktów Samorządowych.

Cel główny projektu:

Poprawa dostępności do nowoczesnego nauczania na wszystkich poziomach edukacji w województwie zachodniopomorskim.

Cele szczegółowe projektu:

 • podwyższenie umiejętności i kwalifikacji uczniów na różnych poziomach edukacji;
 • zwiększenie zainteresowania dzieci i młodzieży naukami ścisłymi;
 • zwiększenie poziomu kompetencji zawodowych i społecznych absolwentów szkół;
 • podniesienie praktycznych umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy przez absolwentów;
 • wzmocnienie bazy dydaktycznej w powiecie wałeckim.

Planowane efekty:

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego działania 9.7 Ośrodki popularyzujące naukę w ramach Kontraktów Samorządowych. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu jakości poziomu edukacji w regionie. Oprócz tego projekt nakierowany jest na zniwelowanie zjawisk związanych z problemami społecznymi. W ramach projektu przewiduje się uruchomienie laboratoriów, których zakres będzie bezpośrednio związany z regionalnymi specjalizacjami jakimi są branże metalowa i maszynowa. W ramach konsultacji wypracowany został model wyposażenia Lokalnego Centrum Nauki w urządzenia, sprzęty i akcesoria związane z obszarami metalu i maszyn (w tym głównie ich właściwości fizyczne i chemiczne, a także laboratoria związane z robotyką, mechaniką, techniką oraz wychodzące poza ogólnie przyjęte standardy edukacyjnej tj. laboratoria symulatorów). Nauka podstaw o metalach oraz podstaw projektowania, inżynierii, symulacji z wykorzystaniem praktycznej wiedzy, eksperymentów, pokazów, aktywnego uczestnictwa zdecydowanie wpłynie na zwiększenie zainteresowania uczniów naukami ścisłymi. Laboratoria oraz ich wyposażenie zostały tak dobrane, aby możliwy był logiczny ciąg edukacyjny. Powstanie także edukacyjny plac zabaw “Metalowy Plac Zabaw” w ramach, którego wykonane zostaną utwardzenia, dojścia, chodniki oraz sprzęt tj. równia Galileusza, Model czarnej dziury, Rura głosowa – telegraf akustyczny, waga hydrauliczna, magnetyczne wyścigi, dziurawy labirynt, super odbicie.

Wartość projektu: 4 499 529,82 zł.

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 824 600,31 zł.


PODPISANIE UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA ROZBUDOWIE I PRZEBUDOWIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZAMAWIAJĄCEGO W RAMACH PROJEKTU PN.: „LOKALNE CENTRUM NAUKI METALOWE INSPIRACJE”

W dniu 14 kwietnia 2020 r. podpisana została umowa o roboty budowlane pomiędzy Powiatem Wałeckim a STEF-BUD Przemysław Stefaniak.

Przedmiotem umowy o roboty budowlane jest wykonanie przebudowy części budynku zamawiającego, przy ulicy Bydgoskiej 50, wraz z dobudową windy i zmianą zagospodarowania terenu wokół budynku w ramach projektu pn. „Lokalne Centrum Nauki Metalowe Inspiracje”.

Zadanie inwestycyjne jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Działanie 9.7 Ośrodki popularyzujące naukę w ramach Kontraktów Samorządowych.

Celem realizacji zadania będzie dostosowanie budynku do potrzeb Lokalnego Centrum Nauki, w tym: adaptacja i zmiana wielkości pomieszczeń z przeznaczeniem na specjalistyczne sale zajęciowe i laboratoryjne, zainstalowanie wyciągów/nadmuchów, położenie/wymiana instalacji elektrycznej, oświetlenia, instalacji wodnej i kanalizacyjnej, wymiana części posadzek. W poszczególnych salach przygotowane zostaną pomieszczenia na zaplecza socjalne. Przystosowane zostaną również pomieszczenia na potrzeby administracji oraz sanitariaty. Obiekt będzie przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami oraz wybudowana zostanie zewnętrzna winda. Dostosowany zostanie również parking oraz drogi, ścieżki i przestrzeń wokół budynku na potrzeby Lokalnego Centrum Nauki. Rewitalizowane będzie otoczenie obiektu wraz nową infrastrukturą edukacyjną dla dzieci.

Wartość robót budowlanych: 1 892 000,00 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 84,9999991777%


PODPISANIE UMOWY NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI POLEGAJĄCYMI NA ROZBUDOWIE I PRZEBUDOWIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZAMAWIAJĄCEGO W RAMACH PROJEKTU PN.: „LOKALNE CENTRUM NAUKI METALOWE INSPIRACJE”

W dniu 24 kwietnia 2020 r. podpisana została umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego pomiędzy Powiatem Wałeckim a STEF-BUD Przemysław Stefaniak a Wykonawcą Agencją Inwestycyjną Terra sp. z o.o. i Wspólnicy sp. k.

Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym polegającym na przebudowie części budynku zamawiającego w celu utworzenia Lokalnego Centrum Nauki „Metalowe Inspiracje” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.7 Ośrodki popularyzujące naukę w ramach Kontraktów Samorządowych.


RUSZYŁY PRACE BUDOWLANE W LOKALNYM CENTRUM NAUKI
W WAŁCZU

W dawnym budynku, gdzie mieściło się II Liceum Ogólnokształcące przy ul. Bydgoskiej 50, powstaje Lokalne Centrum Nauki “Metalowe Inspiracje”. Właśnie ruszyły pierwsze prace remontowe: wyburzenia ścian działowych, wymiana okien, instalacji elektrycznych i co. Wykonawcą prac jest firma Stef-Bud Przemysław Stefaniak z Wielenia.

Na zamieszczonych zdjęciach pomieszczeń, w których prowadzone są prace znajdować się będzie pracownia informatyczna i odnawialnych źródeł energii.

Przypomnijmy, że Powiat Wałecki otrzymał środki w ramach RPO WZ na utworzenie Lokalnego Centrum Nauki w Wałczu. Całość inwestycji kosztować będzie blisko 4,5 mln zł, z czego wkład RPO WZ w ramach Kontraktu Samorządowego to kwota 3.824 600 zł, natomiast 670.000 zł (15%) pochodzić będzie ze środków własnych. Oferta Lokalnego Centrum będzie skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i średnich, a także do nauczycieli, rodziców i seniorów.

Projekt zakłada utworzenie pięciu pracowni laboratoryjnych:

 • fizyko-chemicznej,
 • OZE (odnawialnych źródeł energii),
 • Informatycznej,
 • Lego,
 • symulatorów

oraz naukowego placu zabaw, a w nim:

 • kalejdoskop gigant,
 • koło młyńskie,
 • wir wodny,
 • panel muzyczny,
 • głuchy telefon

Inwestycja ma być zrealizowana do końca 2020 r. Na chwilę obecną wszystkie prace przebiegają terminowo. O postępach prac będziemy Państwa regularnie informować.


W ramach projektu pn.: „Lokalne Centrum Nauki Metalowe Inspiracje” prowadzone są roboty budowlane. Stopień zaawansowania robót wynosi ok. 50%

Do chwili obecnej zakończone zostały roboty w zakresie:

 • robót rozbiórkowych
 • stolarki okiennej
 • stolarki drzwiowej
 • prac tynkarskich

Pozostałe roboty budowlane są w trakcie realizacji, termin zakończenia robót budowlanych nastąpi w miesiącu grudniu 2020 r.