NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU WAŁECKIEGO

Prawnik udziela porady klientowi.
Źródło: victezzy.com

   Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Wałeckiego

Starosta Wałecki informuje, iż na terenie powiatu wałeckiego zostały uruchomione dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej działające na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

I.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Wałczu znajduje się w budynku B Starostwa Powiatowego w Wałczu przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 54 (pok. nr 14
w pomieszczeniach Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności).

Punkt prowadzi Fundacja Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie, wyłoniona  w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Wałeckiego na podstawie ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Czas pracy punktu
Poniedziałek09.30 – 13.30
Wtorek09.30 – 13.30
Środa09.30 – 13.30
Czwartek09.30 – 13.30
Piątek09.30 – 13.30

Dyżur nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w każdy pierwszy wtorek miesiąca.

II.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Mirosławcu znajduje się w Bibliotece Publicznej w Mirosławcu  przy ul. Parkowa 1 (I piętro).

Punkt działa w ramach porozumienia Gminy Mirosławiec z Powiatem Wałeckim, a usługi świadczą radca prawny radca prawny Anna Mikucka-Siwiec oraz adwokat Bolesław Skowalczyński.

Czas pracy punktuUsługi świadczy
Poniedziałek10.00 – 14.00Anna Mikucka-Siwiec
Wtorek14.00 – 18.00Łukasz Mirocha
Środa14.00 – 18.00Bolesław Skowalczyński
Czwartek12.00 – 16.00Bolesław Skowalczyński
Piątek10.00 – 14.00Bolesław Skowalczyński

W okresie od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.

Czas pracy punktuUsługi świadczy
Poniedziałek10.00 – 14.00Anna Mikucka-Siwiec
Wtorek12.00 – 16.00Łukasz Mirocha
Środa12.00 – 16.00Bolesław Skowalczyński
Czwartek12.00 – 16.00Bolesław Skowalczyński
Piątek10.00 – 14.00Bolesław Skowalczyński

Udzielanie nieodpłatnej pomocyprawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu 67 250 84 29 w godzinach 7.30 – 15.30.

Kto może skorzystać:

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub,
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

  Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

  W Biuletynie Informacji Publicznej (bip.powiatwalecki.pl) w zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna” zamieszczona została lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców powiatu wałeckiego.