EDYCJA 2

Tablica informacyjna o drugiej edycji programu inwestycji strategicznych w której powiat wałecki otrzymał 13965 000 zł

PODPISANIE UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA PRZEBUDOWIE DROGI POWIATOWEJ NR 2330Z NA ODCINKU PRZYBKOWO – RÓŻEWO

W dniu 24 kwietnia 2023 r. pomiędzy Powiatem Wałeckim reprezentowanym przez dr Bogdana Wankiewicza – Starostę Wałeckiego i Jolantę Wegner – Wicestarostę Wałeckiego, a Generalnym Wykonawcą: firmą ,,POL – DRÓG Drawsko Pomorskie’’ S.A. reprezentowaną przez Pana Emila Brzezinskiego, została zawarta umowa o roboty budowlane. Na podpisaniu umowy obecni byli: Pani Aneta Rudnicka – Naczelnik Wydziału Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych oraz Pan Tomasz Panek – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Wałczu. 

Przedmiotem umowy jest przebudowa drogi powiatowej nr 2330Z na odcinku Przybkowo – Różewo o długości 2,793 km. Inwestycja zlokalizowana jest w powiecie wałeckim, gminie wiejskiej Wałcz, w miejscowościach Przybkowo – Różewo.

W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano do wykonania m.in.:

 • rozbiórkę nawierzchni przy krawędziach jezdni,
 • poszerzenie jezdni do 5,5 m,
 • wzmocnienie konstrukcji jezdni,
 • wbudowanie 2 warstw bitumicznych na poszerzonej jezdni,
 • przebudowę /budowę zjazdów,
 • wycinkę kolidujących drzew i krzaków.

Planowany termin zakończenia inwestycji to dzień 24 kwietnia 2024 r.

Wartość robót budowlanych wynosi 2 837 275,40 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 695 411,63 zł.


PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

W dniu 5 maja 2023 r. w ramach realizacji inwestycji pn.: „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2330Z NA ODCINKU PRZYBKOWO – RÓŻEWO” przekazano teren budowy Generalnemu Wykonawcy: firmie  ,,POL – DRÓG Drawsko Pomorskie’’ S.A.

Inwestycja realizowana jest na podstawie:

 • Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko z dnia 28 stycznia 2019 r.;
 • Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
  nr Edycja2/2021/2166/PolskiLad z dnia 14 czerwca 2022 r.
  inwestycja pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2330Z na odcinku Przybkowo– Różewo;
 • Umowy o roboty budowlane nr IZ.273.17.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. realizowanej przez ,,POL – DRÓG Drawsko Pomorskie’’ S.A.

Dofinansowano ze środków rządowego funduszu polski ład.
Program inwestycji strategicznych. Przebudowa drogi 2314Z wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Nakielno-Strączno.

PODPISANIE UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA PRZEBUDOWIE DROGI POWIATOWEJ NR 2314Z WRAZ Z BUDOWĄ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU NAKIELNO– STRĄCZNO

W dniu 9 maja 2023 r. pomiędzy Powiatem Wałeckim reprezentowanym przez dr Bogdana Wankiewicza – Starostę Wałeckiego i Jolantę Wegner – Wicestarostę Wałeckiego, a Generalnym Wykonawcą: Panem Jackiem Karpinskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Roboty Drogowo Budowlane została zawarta
umowa o roboty budowlane.

Przedmiotem umowy jest przebudowa drogi powiatowej nr 2314Z na odcinku Nakielno – Strączno o długości 4,5 km. Inwestycja zlokalizowana jest w powiecie wałeckim, gminie wiejskiej Wałcz, w miejscowościach Nakielno – Strączno.

W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano do wykonania m.in.:

 • poszerzenie drogi do szerokości 5,5 m na odcinku ok. 4,3 km;
 • wymianę nawierzchni na odcinku ok. 0,2 km na istniejącej szerokości 4,0 m;
 • wybudowanie ścieżki rowerowej o szerokości 2,0 m. na długości ok. 4,1 km
 • wybudowanie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego na długości ok. 0,14 km

Planowany termin zakończenia inwestycji to dzień 9 maja 2024 r.

Wartość robót budowlanych wynosi 11 334 305,11 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 9 975 000,00 zł.


PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

W dniu 15 maja 2023 r. w ramach realizacji inwestycji pn.: „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2314Z WRAZ Z BUDOWĄ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU Nakielno – Strączno” przekazano teren budowy Generalnemu Wykonawcy: Panu Jackowi Karpinskiemu prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Roboty Drogowo Budowlane.

Inwestycja realizowana jest na podstawie:

 • Zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie wykonania robót budowlanych z dnia 13 stycznia 2022 r.
 • Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko
  z dnia 21 października 2021 r.
 • Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/2187/PolskiLad z dnia 24 lutego 2022 r. inwestycja pn.: Przebudowa drogi 2314Z wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Nakielno-Strączno;
 • Umowy o roboty budowlane nr IZ.273.18.2023 z dnia 9 maja 2023 r.