Jesteś tutaj:

Kategoria: Informacje

Więcej o WOJEWÓDZKA GALA XXII EDYCJI SZLACHETNEJ PACZKI

11 marca w Wałeckim Centrum Kultury odbyła się Wojewódzka Gala XXII edycji Szlachetnej Paczki. Spotkanie wolontariuszy z całego województwa zachodniopomorskiego było okazją do podsumowania projektu oraz podziękowań. Starosta Bogdan Wankiewicz wręczył upominki i listy gratulacyjne liderom z powiatu wałeckiego: Andrzejowi Stecowi (rejon Wałcz), Renacie Senator (rejon Tuczno) i Monice Deptule (rejon Mirosławiec). Wręczono również podziękowania dla osób, instytucji i firm, które wspierają akcję. Wśród wyróżnionych był starosta Bogdan Wankiewicz.

Więcej o SPOTKANIE TRZECH POWIATÓW

W dniu 23 lutego 2023 r. odbyło się spotkanie on-line, w którym brali udział przedstawiciele trzech powiatów. Ze strony Powiatu Wałeckiego: Wicestarosta Jolanta Wegner, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Jolanta Noskiewicz-Jażdżewska, Katarzyna Sokołowska-Kryza reprezentująca Pracownię Przyrodniczą „MODRASZKA”, przedstawiciele Nadleśnictwa w Wałczu Leszek Stankiewicz oraz Tomasz Kowalczewski. Ze strony Powiatu Uckermark: Wicestarosta Frank Bretsch, Anna Gazdecka i Dana Jesswein odpowiedzialne za projekty INTERREG oraz pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska. Natomiast Powiat Gryfiński reprezentowała Wicestraosta Ewa Dudar z pracownikami z Wydziału Ochrony Środowiska. Konferencja dotyczyła projektu zachowania różnorodności biologicznej oraz wymiany doświadczeń w sposobach ochrony gatunków zagrożonych lub bliskich wyginięciu.

Więcej o POŻEGNANIE DYREKTOR POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Podczas posiedzenia Zarządu Powiatu 22 lutego uroczyście pożegnano odchodzącą na emeryturę dyrektorkę Powiatowej Biblioteki Publicznej Marzennę Łopatkę. Na stanowisko dyrektora powołana została Anna Grabowska, która w bibliotece pracowała na stanowisku starszego kustosza. Gratulujemy!

Więcej o SPOTKANIE ROBOCZE UCKERMARK

21 lutego 2023 r. w starostwie odbyło się spotkanie on-line z wicestarostą Uckermark Frankiem Bretsch. Rozmowy dotyczyły realizacji wspólnych projektów w roku 2023 tj. platformy edukacyjnej oraz zachowania różnorodności biologicznej w ramach tzw. „nowej perspektywy” na lata 2021 – 2027 pn. „Więcej niż sąsiedztwo: wspólne kształtowanie trwałej i zrównoważonej przyszłości na północnym odcinku polsko-niemieckiego pogranicza”.

Więcej o FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI Z UKRAINĄ

Fundacja Batorego zaprasza organizacje społeczne, które podejmują działania na rzecz adaptacji i integracji uchodźców i uchodźczyń w środowisku lokalnym do składania wniosków o dotację w Funduszu Solidarności z Ukrainą.

Dotacje w wysokości maksymalnie do 60 000 zł otrzymać można na: działania w społecznościach lokalnych, szczególnie w mniejszych ośrodkach miejskich i na terenach wiejskich, które służą integracji, wzajemnemu poznaniu się i budowaniu zaufania między osobami uciekającymi przed wojną i społecznością przyjmującą, wprowadzają uchodźców i uchodźczynie w lokalny kontekst społeczny i kulturalny, umożliwiają dialog, spotkanie, wymianę doświadczeń, wspólne cykliczne aktywności; działania integrujące i włączające osoby i grupy z doświadczeniem uchodźstwa szczególnie narażone na dyskryminację i nierówne traktowanie ze względu na pochodzenie etniczne i narodowe, płeć, tożsamość płciową, orientację psychoseksualną, wiek, niepełnosprawność, etc.; działania skierowane do społeczności przyjmującej np. działania informacyjne i aktywizujące z udziałem lokalnych wspólnot, diaspory ukraińskiej i środowisk migrantów/ek w Polsce, działania z zakresu edukacji międzykulturowej, przeciwdziałające uprzedzeniom, dyskryminacji i zapobiegające konfliktom, a także rozwiązujące konflikty i łagodzące napięcia np. mediacje.

Uwaga: W konkursie nie są wspierane zajęcia w ramach edukacji szkolnej i kursy językowe (jako główne lub jedyne działanie) ani jednorazowe wydarzenia (np. festiwale, festyny, konferencje).

Budżet konkursu: 1,5 miliona złotych.

Składanie wniosków Wnioski przyjmowane są wyłącznie w internetowym systemie składania wniosków od ogłoszenia konkursu do 28 lutego 2023.

Jedna organizacja może złożyć jeden wniosek.

Czas realizacji działań finansowanych z dotacji powinien być dostosowany do planu działań, jednak nie może być krótszy niż 6 miesięcy i dłuższy niż 12 miesięcy w okresie od 1 maja 2023 do 30 kwietnia 2024. Podgląd formularza wniosku w wersji pdf.

Wnioski mogą składać organizacje zarejestrowane w Polsce: fundacje, stowarzyszenia zwykłe i rejestrowe, związki stowarzyszeń, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, kościelne osoby prawne zarejestrowane w KRS. Wspieramy tylko działania statutowe i regulaminowe (w przypadku stowarzyszeń zwykłych).

Harmonogram konkursu
I etap: 1 lutego – 28 lutego 2023 – składanie wniosków w internetowym systemie wnioskowym. Do 24 marca – zaproszenie na rozmowy on-line organizacji zaproszonych do II etapu. II etap: 27 marca – 21 kwietnia 2023 – rozmowy z przedstawicielami/kami zaproszonych organizacji. Do 28 kwietnia – ogłoszenie listy przyznanych dotacji.

Więcej informacji o konkursie na stronie Funduszu solidarności z Ukrainą.
Kontakt: 
tel. +48 22 536 02 31
ukraina@batory.org.pl

Więcej o ROBOCZE SPOTKANIE Z FUNDACJĄ DLA ŚRODOWISKA

W dniu 10 lutego 2023 r., w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyło się spotkanie Starosty Wałeckiego dr Bogdana Wankiewicza, Wicestarosty Wałeckiego Jolanty Wegner oraz dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu Jolanty Pawlus z prezesem Fundacji dla Środowiska Piotrem Jaśkiewiczem oraz doradcy ds. ekonomii społecznej Anny Kałamarz. Omówiono obszary przyszłej współpracy oraz wytyczono cele dotyczące budowy mieszkań dla pracowników PZAZ w Wałczu, a także pomocy osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie. W najbliższym czasie zostanie podpisane porozumienie dotyczące współpracy pomiędzy Powiatem Wałeckim, a Fundacją dla Środowiska.

Więcej o DOROCZNA NARADA KOMENDY PAŃSTWOWEJ POWIATOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W dniu 9 lutego 2023 r. Starosta Wałecki – Bogdan Wankiewicz uczestniczył w naradzie rocznej podsumowującej działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu za rok 2022. Narada połączona była z przekazaniem nowych pojazdów pożarniczych pozyskanych przez KP PSP w Wałcz w roku 2022. Nowowprowadzone do służby pojazdy zostały dofinansowane przez Gminę Wałcz, Miasto Wałcz oraz Powiat Wałecki.

Podczas narady Starosta Wałecki złożył Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu st. byg. Dariuszowi Lubiańcowi gratulacje z okazji uzyskania awansu na stopień starszego brygadiera.

Więcej o WIZYTA W CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNYM W RESKU

9 lutego wicestarosta Jolanta Wegner z dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej Jolantą Pawlus i naczelniczką Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Julitą Leśną gościły w powiecie łobeskim. Celem wizyty było zwiedzenie i zapoznanie się z funkcjonowaniem Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób niepełnoprawnych w Resku, pierwszego tego typu obiektu w województwie zachodniopomorskim. Centrum zostało oddane do użytku 1 lutego br., korzystać z niego może 20 osób, w tym 15 będzie przebywało przez 8 godzin, a 5 całodobowo. W ramach pobytu uczestnicy będą mogli skorzystać z różnych form wsparcia tj. terapia zajęciowa, zabiegi fizjoterapii, zajęcia kulinarne czy integracyjne ze środowiskiem lokalnym. Po obiekcie gości oprowadzali starosta Renata Kulik i dyrektor centrum Mariusz Kiezik.

Więcej o TYTUŁ „SREBRNEJ SZKOŁY 2023” DLA ZS NR 4 ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA W WAŁCZU

Technikum Zawodowe nr 3 zajęło 5 miejsce w województwie zdobywając tytuł honorowy „Srebrnej Szkoły 2023”. Uroczystość wręczenia pamiątkowych statuetek odbyła się 7 lutego w sali rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Z rąk wojewody Zbigniew Boguckiego i zachodniopomorskiej kurator oświaty Katarzyny Koszewskiej nagrodę odebrał dyrektor Zespołu Szkół nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu Leszek Molka.

Więcej o SPOTKANIE ON-LINE WS. PLATFORMY EDUKACYJNEJ WYKORZYSTUJĄCEJ INNOWACYJNE TECHNOLOGIE W RAMACH PARTNERSTWA POWIATU UCERMARK I POWIATU WAŁECKIEGO

27 stycznia w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyło się kolejne spotkanie on-line z parterami z Powiatu Uckermark. Udział w nim wzięli pracownicy starostw, przedstawiciele oświaty oraz informatycy. Podczas spotkania szczegółowo omówiono zagadnienia do projektu „Platforma edukacyjna wykorzystująca innowacyjne technologie w ramach partnerstwa Powiatu Uckermark i Powiatu Wałeckiego”, które powiaty chcą wspólnie realizować w Nowej Perspektywie (Program Współpracy Interreg VI A Mecklenburg – Vorpommern/Brandenburg/Polska 2021-2027).

Do góry