WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, BEZPIECZEŃSTWA, SPRAW OBYWATELSKICH I INFORMATYKI

Zadania Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa, Spraw Obywatelskich i Informatyki

Funkcję Naczelnika  Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa, Spraw Obywatelskich i Informatyki sprawuje Pan Wojciech Pastuszak.


Telefon:
Tel. (067) 250-84-29 pokój 115

Wydział  nadzoruje bezpośrednio Starosta.

Do zadań wydziału należy:

1. W zakresie zarządzania kryzysowego:

 1. określanie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub siłami natury oraz planowanie zapobiegania tym zagrożeniom na administrowanym obszarze,
 2. organizacja Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego celem monitorowania, alarmowania ludności, koordynowania działań ratowniczych i porządkowo – ochronnych zmierzających do likwidacji zagrożenia oraz minimalizacji skutków klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń noszących znamiona kryzysu,
 3. opracowywanie i aktualizacja dokumentacji Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz udział w jego pracy,
 4. współudział w organizacji zaplecza techniczno – informacyjnego  Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 5. bieżąca analiza działań oraz przygotowanie planów i projektów przedsięwzięć związanych z kierowaniem systemem ratowniczo – gaśniczym Powiatu.

2.  W zakresie obronności i obrony cywilnej:

 1. wykonywanie i aktualizacja dokumentów (planów) wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz polityki Państwa i Województwa w zakresie obrony,
 2. koordynowanie ewakuacji II i III stopnia w jednostkach samorządowych Powiatu,
 3. opracowywanie i aktualizacja dokumentacji obronnej Starostwa na okres pokoju oraz zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
 4. organizowanie Akcji Kurierskiej,
 5. opracowywanie planu działalności organizacyjno – szkoleniowej na dany rok w zakresie szkolenia obronnego i obrony cywilnej w jednostkach organizacyjnych Powiatu,
 6. prowadzenie szkoleń pracowników Starostwa w zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej oraz organizacji Akcji Kurierskiej,
 7. planowanie i składanie wniosków do właściwych organów samorządu terytorialnego na świadczenia osobiste i rzeczowe dla potrzeb Starostwa oraz zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwijania Sił Zbrojnych Państwa,
 8. wykonywanie spraw związanych z reklamowaniem osób zatrudnionych w Starostwie oraz radnych Rady od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny,
 9. przygotowywanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu,
 10. współpraca z organami administracji wojskowej,
 11. opracowywanie analiz, sprawozdań i informacji dla potrzeb Wojewody Zachodniopomorskiego i Starosty w zakresie nałożonych zadań obronnych i obrony cywilnej,
 12. organizacja systemu powiadamiania pracowników Starostwa  w okresie osiągania gotowości obronnej,
 13. opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych i wytycznych Starosty z zakresu obronności i obrony cywilnej,
 14. realizowanie programów wynikających z polityki Województwa w zakresie obrony cywilnej,
 15. opracowywanie powiatowych planów obrony cywilnej,
 16. organizowanie i prowadzenie ćwiczeń ludności z zakresu obrony cywilnej,
 17. współpraca z Wydziałem Finansów w zakresie planowania środków na cele obronne,
 18. współpraca z organizacjami pozarządowymi w dziedzinie obrony cywilnej,
 19. prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej Starostwa.

3. W zakresie powiatowych służb, inspekcji i straży:

 1. przyjmowanie od Komendanta Powiatowego Policji sprawozdań z  działalności oraz informacji na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu,
 2. bieżąca analiza stanu porządku i stanu bezpieczeństwa na terenie Powiatu,
 3. przygotowywanie informacji i projektów dokumentów w zakresie realizacji przez Starostę jego kompetencji:
  1. do wystąpienia do Komendanta Powiatowego Policji z żądaniem przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem prawnym lub podjęcia działań zapobiegających naruszeniu prawa, a także zmierzających do usunięcia zagrożenia i bezpieczeństwa publicznego,
  2. do zajmowania wobec Komendanta Wojewódzkiego Policji stanowiska w sprawie powołania i odwołania Komendanta Powiatowego Policji,
 4. przyjmowanie od Komendanta Powiatowego PSP sprawozdań z działalności  oraz informacji na temat stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Powiatu,
 5. bieżąca analiza stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu,
 6. przygotowywanie informacji i projektów dokumentów w zakresie realizacji przez Starostę jego kompetencji :
 1. do występowania do Komendanta Powiatowego PSP z żądaniem podjęcia działań zmierzających do usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa pożarowego wspólnoty samorządowej, w szczególności życia i zdrowia,
 2. do zajmowania wobec komendanta Wojewódzkiego PSP stanowiska w sprawie powołania Komendanta Powiatowego PSP,
 1. określenie zadań systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie Powiatu, koordynacja jego funkcjonowania oraz kontrolowanie wykonania wynikających z niego zadań,
 2. bieżąca analiza stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu,
 3. przygotowywanie informacji i projektów dokumentów w zakresie realizacji przez Starostę jego kompetencji do występowania do Powiatowego Inspektora Sanitarnego z żądaniem podjęcia działań zmierzających do usunięcia niebezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu,
 4. bieżąca analiza stanu bezpieczeństwa budowlanego na terenie Powiatu,
 5. przygotowywanie informacji i projektów dokumentów w zakresie realizacji przez Starostę jego kompetencji :
 1. do występowania do powiatowego inspektora  nadzoru budowlanego z żądaniem podjęcia działań zmierzających do usunięcia zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, związanych z budową, utrzymaniem lub rozbiórką obiektów budowlanych,
 2. do powołania i odwołania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego,
 3. obsługa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

4. W zakresie ochrony informacji niejawnych:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Starostwie,
 2. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie  tych informacji w Starostwie,
 3. okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne,
 4. opracowywanie Planu Ochrony Starostwa i nadzorowanie jego realizacji,
 5. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 6. prowadzenie kancelarii tajnej,
 7. przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów zawierających informacje niejawne.

 5. W zakresie spraw obywatelskich :

 1. wykonywanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń oraz fundacji,
 2. prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem inwalidów wojennych,
 3. organizowanie na terenie Powiatu obchodów rocznic, związanych z walkami o niepodległość i ofiarami wojny oraz okresu powojennego,
 4. prowadzenie postępowania z rzeczami znalezionymi,
 5. prowadzenie ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń,
 6. prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych,
 7. ustalenie w drodze decyzji administracyjnej Starosty, pomocy finansowej na osiedlenie się oraz aktywizację zawodową repatrianta oraz jego rodziny,
 8. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z innego państwa,
 9. opracowywanie decyzji o wydaniu zwłok szkołom wyższym,
 10. powoływanie z upoważnienia Starosty osoby do stwierdzenia zgonu i jego przyczyn w razie braku lekarza  zakładu opieki zdrowotnej,
 11. sporządzanie w obecności Starosty lub Sekretarza testamentów,
 12. prowadzenie spraw odznaczeń,
 13. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizowanych zadań.

6. W zakresie polityki społecznej i rozwiązywania problemów społecznych:

 1. współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, profilaktyki oraz na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych,
 2. koordynowanie i prowadzenie działań na rzecz pozyskiwania środków przez organizacje pozarządowe na realizację programów z zakresu rozwiązywania problemów społecznych,
 3. współpraca z podmiotami pomocy społecznej w realizacji „Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych” oraz „Powiatowego programu przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży”,
 4. współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu w zakresie:
  1. integracji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych,
  2. działań na rzecz realizacji praw osób niepełnosprawnych,
  3. inicjowania zadań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie,
  4. podejmowania innych działań wynikających z rozeznania potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
  5. sporządzania bilansu potrzeb Powiatu i bieżącej analizy problemów społecznych.

7. W zakresie promocji i ochrony zdrowia :

 1. prowadzenie procedury dotyczącej tworzenia, przekształcania i likwidacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 2. sporządzanie rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu,
 3. podejmowanie działań w zakresie promocji i ochrony zdrowia na terenie powiatu,
 4. zbieranie, komasowanie i analiza sprawozdań z zakresu realizacji świadczeń medycznych oraz innych danych otrzymywanych z zakładów opieki zdrowotnej,
 5. przygotowywanie materiałów analitycznych i opracowań tematycznych,
 6. współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia.

8. Współdziałanie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu, Domem Pomocy Społecznej w Wałczu, Rodzinnym Domem Dziecka w Ostrowcu, Powiatową Stacją Sanitarno-Epiemiologiczną w Wałczu, Komendą Powiatową Policji w Wałczu, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu oraz prowadzenie nadzoru i kontroli  w zakresie ustalonym przez Starostę.