WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

Zadania Wydziału Komunikacji i Transportu

Funkcję Naczelnika sprawuje Paweł Brożek

tel/fax:
tel. (067) 250-84-15 pokój Nr 2

fax (067) 258-90-10


Wydział Komunikacji i Transportu nadzoruje bezpośrednio Wicestarosta.

Do podstawowych zadań Wydziału Komunikacji i Transportu należy:

 1. rejestracja i wyrejestrowywanie pojazdów,
 2. wydawanie kart pojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdów sprowadzanych z zagranicy,
 3. kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne,
 4. wydawanie dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez organy kontroli ruchu drogowego po ustaniu przyczyny zatrzymania,
 5. wydawanie decyzji o nadaniu cech indentyfikacyjnych pojazdów i zastępczych tabliczek znamionowych,
 6. prowadzenie bazy danych w systemie POJAZD,
 7. prowadzenie wyróżników tablic rejestracyjnych,
 8. przyjmowanie zgłoszeń zbycia pojazdu,
 9. kontrola spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 10. wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami i międzynarodowych praw jazdy,
 11. wymiana praw jazdy, wydawanie wtórników praw jazdy,
 12. wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi,
 13. wydawanie skierowań na badania lekarskie z wniosków podmiotów zewnętrznych,
 14. wydawanie skierowań na badania psychologiczne z wniosków podmiotów zewnętrznych,
 15. realizacja postanowień o zatrzymaniu uprawnień wydanych przez organy do tego upoważnione,
 16. wydawanie decyzji o kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji do kierowania pojazdami,
 17. wydawanie decyzji o zatrzymaniu praw jazdy, cofanie, przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 18. realizacja orzeczeń sadów w zakresie zakazów kierowania pojazdami,
 19. wydawanie decyzji o zatrzymaniu praw jazdy dłużników alimentacyjnych i ich uchylanie,
 20. wydawanie Profili Kandydatów na Kierowców,
 21. udostępnianie danych z systemu KIEROWCA i POJAZD,
 22. prowadzenie bazy danych w systemie KIEROWCA,
 23. wybór i zawarcie umowy z podmiotem prowadzącym parking strzeżony dla pojazdów usuniętych z drogi zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 24. prowadzenie postępowania w sprawach o przepadek na rzecz powiatu pojazdów usuniętych z drogi a nie odebranych z parkingu w trybie art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 25. ustalanie wysokości opłat za usługi parkowania i holowania pojazdów,
 26. wydawanie decyzji o naliczeniu kosztów przechowywania i parkowania pojazdów, wydawanie zezwoleń na odbiór pojazdów z parkingu,
 27. udzielanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób,
 28. udzielanie licencji, odmowa wydania, zmiany i cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy,
 29. udzielanie licencji, odmowa wydania, zmiany i cofanie na wykonywanie krajowego transportu w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
 30. wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym,
 31. wydawanie zaświadczeń na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób lub rzeczy,
 32. wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych,
 33. wykonywanie zadań  organizatora publicznego transportu drogowego w zakresie planowania rozwoju transportu, jego organizowania i zarządzania nim, opracowywanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób, koordynacja rozkładów jazdy, uzgadnianie planowanych tras komunikacyjnych,
 34. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów  i wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru,
 35. przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów w zakresie prawidłowości funkcjonowania,
 36. wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych,
 37. prowadzenie ewidencji uprawnionych diagnostów,
 38. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kandydatów na kierowców, wydawanie zaświadczeń,
 39. przeprowadzanie kontroli, sprawowanie nadzoru nad szkoleniem kandydatów na kierowców,
 40. kierowanie na egzamin kandydatów na instruktorów,
 41. prowadzenie ewidencji instruktorów nauki jazdy, wydawanie legitymacji, skreślanie z ewidencji,
 42. zatwierdzanie i opiniowanie projektów zmian organizacji ruchu,
 43. wydawanie zezwoleń na zawody sportowe, rajdy, wyścigi, zgromadzenia i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z dróg w sposób szczególny,
 44. obsługa komisji ds. bezpieczeństwa i oznakowania na drogach publicznych,
 45. końcowe rozliczenie dotacji wynikających z porozumień zawartych z samorządami gminnymi w zakresie zimowego utrzymania dróg,
 46. pobieranie i rozliczanie opłat ewidencyjnych – raz w miesiącu,
 47. sporządzanie comiesięcznych sprawozdań dla gmin i urzędu skarbowego o zarejestrowanych pojazdach,
 48. realizacja umowy dotyczącej usługi powiadamiania SMS i e-mail o odbiorze dowodu rejestracyjnego i prawo jeździe,
 49. współdziałanie z Powiatowym Zarządem Dróg w Wałczu oraz prowadzenie nadzoru i kontroli w zakresie ustalonym przez Starostę.