WYDZIAŁ INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I FUNDUSZY POMOCOWYCH

Zadania Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych „IZ”

Funkcję Naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych sprawuje Pani Aneta Rudnicka

Telefon:
Tel. (067) 250-84-34 pokój 301

Wydział nadzoruje bezpośrednio Starosta

Do zadań Wydziału należy:

1. W zakresie inwestycji i remontów:

 1. opracowywanie projektów i planów w zakresie zadań rzeczowych, a w szczególności zadań inwestycyjnych, w tym inwestycji budowlanych finansowanych ze środków budżetu Powiatu i środków zewnętrznych,
 2. przygotowanie dokumentacji wyjściowej do realizacji inwestycji.
 3. nadzorowanie, koordynowanie i kontrola działań w zakresie prowadzenia inwestycji powiatowych
 4. czuwanie nad właściwym przebiegiem inwestycji budowlanych finansowanych z budżetu Powiatu oraz środków zewnętrznych;
 5. prowadzenie dokumentacji prawnej i technicznej dot. inwestycji powiatowych
 6. rozliczanie realizowanych inwestycji,
 7. przygotowanie materiałów związanych z rozliczaniem inwestycji, odbiór robót budowlanych i remontowych, przekazywanie ich do użytkowania.
 8. prowadzenie sprawozdawczości, informacji i analiz w zakresie realizowanych i wykonywanych zadań inwestycyjnych.
 9. tworzenie, aktualizacja rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych
  i remontowych Powiatu.
 10. przygotowywanie prac związanych z bieżącymi remontami
  i naprawą obiektów Powiatu.
 11. współpraca z zarządem dróg powiatowych w zakresie planowania, realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych przy finansowym udziale gmin powiatu;

2. W zakresie zamówień publicznych dotyczących inwestycji i remontów oraz zaopatrzenia materiałowo – technicznego w Starostwie powyżej 30 000 euro:

 1. sporządzanie zbiorczych planów zamówień publicznych Starostwa,
 2. przygotowanie i przeprowadzanie zamówień publicznych
 3. prowadzeniem rejestru zamówień publicznych,
 4. ewidencja i archiwizacja dokumentacji przetargowej,
 5. kompletowanie i weryfikowanie materiałów źródłowych komórek organizacyjnych, stanowiących podstawę do wszczęcia procedur określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych,
 6. udzielanie wyjaśnień pracownikom przy opracowywaniu projektów dokumentów do postępowań realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne,
 7. przygotowywanie wystąpień do Urzędu Zamówień Publicznych
 8. opisywanie faktur i rachunków realizowanych w Starostwie zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
 9. pomoc komórkom organizacyjnym starostwa powiatowego i jednostkom organizacyjnym powiatu w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,
 10. opracowywanie i przygotowywanie ogólnych warunków umów, wzorów umów, regulaminów, wzorców postępowania przy udzielaniu zamówień we współpracy z Radcą Prawnym,
 11. prowadzenie centralnego rejestru umów w sprawie zamówień publicznych (z aneksami).
 1. W zakresie funduszy pomocowych:

1) gromadzenie informacji oraz analiza danych dotyczących dostępnych funduszy i programów Unii Europejskiej oraz innych zewnętrznych źródeł finansowania, możliwych do wykorzystania dla realizacji zadań powiatu;

2) prowadzenie banku informacji o obowiązujących procedurach i warunkach ubiegania się o środki pozabudżetowe;

3) przygotowywanie wniosków aplikacyjnych oraz projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych oraz udział w przygotowywaniu projektów wspólnych z innymi partnerami, współdziałanie w tym zakresie z pozostałymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi;

4) monitorowanie złożonych wniosków o przyznanie środków finansowych we właściwych instytucjach;

5) wskazywanie komórkom organizacyjnym powiatu i jego jednostkom organizacyjnym możliwości zapewnienia środków z funduszy europejskich oraz innych źródeł krajowych i zagranicznych, na realizację projektów wynikających z zadań własnych,

6) koordynowanie i nadzorowanie spraw związanych z przygotowaniem aplikacji dla projektów przewidzianych do finansowania przy udziale środków ze źródeł zewnętrznych

7) kompletowanie dokumentacji wymaganej przez instytucje przyznające środki, jej przechowywanie i archiwizowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi;

8) opracowywanie koncepcji wdrażania projektów, które uzyskały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych;

9) sporządzanie analiz oraz koordynowanie spraw związanych z rozliczeniem wydatkowania przyznanych środków;

10) współpraca i pomoc w przygotowywaniu wniosków i aplikacji przez powiatowe jednostki organizacyjne dla projektów przewidzianych do współfinansowania ze źródeł zewnętrznych;

11) wsparcie informacyjne przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, parafii, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych zainteresowanych ubieganiem się o środki z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu krajowego;

12) koordynowanie projektów infrastrukturalnych i inwestycyjnych realizowanych z innymi jednostkami organizacyjnymi powiatu oraz jednostkami samorządu terytorialnego w ramach podpisanych umów o dotację, w szczególności: (współudział w planowaniu zadań inwestycyjnych

13) rozliczenie przyznanych dotacji;

14) monitoring i sprawozdawczość realizowanych projektów.