WYDZIAŁ FINANSOWY

Zadania Wydziału Finansowego Funkcję Głównego Księgowego Wydziału Finansowego sprawuje – Diana Grzywacz

Telefon:
Tel. (067) 250-84-62 pokój 112

Wydział Finansowy nadzoruje Skarbnik powiatu przy pomocy głównego księgowego.


Do zadań wydziału należy:

1. W zakresie koordynacji planowania i analiz budżetu Powiatu oraz środków pozabudżetowych:

 1. opracowywanie projektu budżetu Powiatu oraz planów finansowych jednostek organizacyjnych,
 2. dokonywanie podziału na poszczególne jednostki organizacyjne Powiatu ogólnych kwot dochodów i wydatków wynikających z planu finansowego tego budżetu, w celu zapewnienia zgodności planów finansowych jednostek budżetowych z uchwałą budżetową,
 3. opracowywanie projektów uchwał Zarządu w sprawie przeniesień planowanych wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w ramach danego działu budżetu Powiatu,
 4. opracowywanie projektów uchwał Rady polegających na zmianach w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot między działami w ramach budżetu Powiatu,
 5. sporządzanie sprawozdawczości finansowej z wykonania zadań oraz dochodów i wydatków, w tym zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu,
 6. planowanie środków budżetowych na finansowanie inwestycji Powiatu,
 7. udzielanie instruktażu w sprawach opracowywania planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz środków pozabudżetowych powiązanych z budżetem Powiatu, koordynowanie w tym zakresie prac planistycznych wykonywanych w wydziałach merytorycznych Starostwa,
 8. prowadzenie zbiorczej ewidencji planowanych dochodów i wydatków Powiatu,
 9. opracowywanie okresowych analiz przebiegu wykonania zadań oraz dochodów i wydatków przez jednostki organizacyjne.

2. W zakresie rachunkowości i gospodarki finansowej budżetu Powiatu:

 1. prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej budżetu Powiatu, Starostwa i funduszy celowych zgodnie z obowiązującymi przepisami  i zasadami,
 2. prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych – wartości majątku Starostwa,
 3. naliczanie należności dochodów własnych,
 4. windykacja należności budżetowych Starostwa,
 5. wystawianie faktur VAT z tytułu sprzedaży, najmu, dzierżawy majątku Powiatu,
 6. obsługa spraw związanych z naliczaniem wynagrodzeń, zasiłków, składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku od osób fizycznych,
 7. współdziałanie z bankami, urzędami skarbowymi, ZUS,
 8. obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 9. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 10. przygotowywanie zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji,
 11. dokonywanie wyceny i ustalanie ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych,
 12. prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków w okresach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych,

3. W zakresie ewidencji dochodów Skarbu Państwa:

 1. przypisywanie naliczeń, ewidencja, bieżące egzekwowanie i odprowadzanie do budżetu Państwa
 2. prowadzenie windykacji zaległych należności,
 3. sporządzanie sprawozdań do Urzędu Wojewódzkiego.

4. Prowadzenie rejestru zawartych w Starostwie umów.