SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KONTROLI I ANALIZ

Zadania Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli i Analiz

Samodzielne Stanowisko d/s Kontrolii Analiz obsługuje – Sylwia Żukowska.

Telefon:

Tel. 258-84-20, pokój 312

Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli i Analiz nadzoruje bezpośrednio Starosta.

Do podstawowych zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli i Analiz należy:

 1. badanie i ocena działalności poszczególnych komórek powiatowych jednostek organizacyjnych w wytypowanych dziedzinach, takich jak: sprawność organizacji, celowość, gospodarność, rzetelność i zgodność działania z prawem,
 2. opracowywanie okresowych planów kontroli powiatowych jednostek organizacyjnych w układzie przedmiotowo – podmiotowym,
 3. przeprowadzanie na polecenie Starosty lub Zarządu  kontroli doraźnych,
 4. sporządzanie z przeprowadzonych kontroli protokołów, notatek służbowych i sprawozdań, opracowywanie wniosków pokontrolnych,
 5. przeprowadzanie kontroli sprawdzających,
 6. gromadzenie dokumentów kontroli zewnętrznej przeprowadzanej w Starostwie i jednostkach organizacyjnych Powiatu oraz wykorzystywanie materiałów pokontrolnych w celu doskonalenia ich działalności,
 7. współpraca, w miarę potrzeby, z osobami przeprowadzającymi kontrole zewnętrzne w Starostwie lub powiatowych jednostkach organizacyjnych,
 8. wykonywanie na zlecenie Starosty lub Zarządu  pozostałych zadań kontrolnych,
 9. koordynowanie działalności kontrolnej,
 10. dokonywanie przeglądu funkcjonowania kontroli zarządczej, w tym systemu zarządzania ryzykiem,
 11. przeprowadzanie samooceny kontroli zarządczej,
 12. gromadzenie i analiza informacji świadczących o stanie kontroli zarządczej w Powiecie,
 13. współdziałanie z audytorem wewnętrznym – usługodawcą zatrudnionym w Powiecie,
 14. współtworzenie dokumentacji audytowej: miedzy innymi rejestrów upoważnień do przeprowadzania audytu wewnętrznego, protokołów z narad otwierających i zamykających zadania audytowe,
 15. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji audytowej, w tym: akt stałych  i bieżących audytu wewnętrznego,
 16. przygotowywanie postępowania naboru na stanowisko audytora wewnętrznego – usługodawcy w Powiecie.