POWIAT WAŁECKI PROWADZI NABÓR DO KOMISJI PARTNERÓW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH

Powiat wałecki prowadzi nabór do komisji partnerów społeczno-gospodarczych ds. przygotowania i wdrażania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego, która będzie wspierać działania „Stowarzyszenia na rzecz wsparcia rozwoju gmin powiatu wałeckiego”

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem i wdrażaniem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego 2023-2030 Powiat Wałecki ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji partnerów społeczno – gospodarczych ds. przygotowania i wdrażania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego 2021 – 2030, jako ciała doradczego dla partnerów objętych obszarem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – „Wsparcie rozwoju gmin powiatu wałeckiego”. 

Komisja partnerów społeczno-gospodarczych ds. przygotowania i wdrażania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego, wspierać będzie działania „Stowarzyszenia na rzecz wsparcia rozwoju gmin powiatu wałeckiego” w pracach nad przygotowaniem i wdrażaniem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Stowarzyszenia, a także sprawuje funkcję opiniodawczo-doradczą w sprawach związanych z przygotowaniem i wdrażaniem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego.

Komisja działa w imieniu partnerów społecznych i gospodarczych oraz podmiotów reprezentujących szkoły, w tym prowadzące kształcenie zawodowe w Powiecie.

Komisja uprawniona jest do wyrażania opinii, podejmowania inicjatyw, proponowania rozwiązań odnoszących się do Strategii Rozwoju Ponadlokalnego. Uczestnictwo w Komisji ma charakter społeczny, za udział w posiedzeniach i pracach Komisji nie przysługuje wynagrodzenie.

Komisja może uczestniczyć w opiniowaniu oraz przygotowaniu stanowisk / rekomendacji / opinii w sprawach związanych z przygotowaniem i wdrażaniem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego.

Warunkiem przystąpienia do naboru jest przesłanie w terminie do dnia 04.09.2023 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz klauzuli informacyjnej na adres:

  • pocztę elektroniczną na adres:kancelaria@powiatwalecki.pl

z dopiskiem „Komisja Doradcza ds. przygotowania i wdrażania Strategii ZIT”.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Zarząd „Stowarzyszenia na rzecz wsparcia rozwoju gmin powiatu wałeckiego”. 

Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komisji Doradczej ZIT zgodnie z załączonym Regulaminem.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefon: 604-196-555 lub e-mail biurostowarzyszenia@gmail.edu.pl

Załączniki:

Regulamin określający procedurę wyboru składu oraz zakres działania Komisji Partnerów

Formularz zgłoszeniowy na członka Komisji

Klauzula Informacyjna