WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO – PRAWNY

Zadania Wydziału Organizacyjno – Prawnego

Funkcję Naczelnika Wydziału Organizacyjno – Prawnego sprawuje Pani Jadwiga Michno


Telefon:

Tel. (067) 250-84-35 pokój nr 210 II piętro

Wydział Organizacyjno – Prawny nadzoruje bezpośrednio Sekretarz.
 

Do zadań wydziału należy:

1. W zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa:

 1. opracowywanie projektów regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy Starostwa oraz innych aktów wewnętrznych kierownictwa,
 2. inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa,
 3. prowadzenie Punktu Obsługi Interesanta oraz obsługi kancelaryjnej Starostwa,
 4. prowadzenie sekretariatu Starosty,
 5. przygotowywanie i prowadzenie zbioru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty oraz pełnomocnictw do działania w imieniu organów Powiatu,
 6. prowadzenie zbioru porozumień zawartych przez Powiat z innymi jednostkami samorządowymi lub organami administracji rządowej,
 7. prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

2. W zakresie obsługi Zarządu:

 1. przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zarządu,
 2. obsługa posiedzeń Zarządu z ich dokumentowaniem,
 3. prowadzenie zbioru protokołów i rejestru podjętych uchwał,
 4. przekazywanie uchwał do wykonania właściwym wydziałom.

3. W zakresie petycji, skarg i wniosków:

 1. organizacja przyjmowania petycji, skarg, wniosków i interwencji wnoszonych do Starostwa,
 2. prowadzenie rejestru petycji, skarg i wniosków,
 3. prowadzenie ewidencji przyjmowanych interesantów,
 4. koordynowanie i nadzór nad terminowym załatwianiem petycji, skarg i wniosków,
 5. opracowywanie analiz i informacji.

4. W zakresie spraw kadrowych:

 1. prowadzenie spraw pracowniczych i akt osobowych pracowników Starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych,
 2. prowadzenie naboru pracowników,
 3. dokonywanie oceny kwalifikacyjnej pracowników,
 4. prowadzenie spraw związanych z wynagradzaniem pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych,
 5. planowanie i realizacja wydatków osobowych Starostwa,
 6. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie zatrudnienia,
 7. prowadzenie spraw socjalnych pracowników,
 8. koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników,
 9. wykonywanie kontroli dyscypliny pracy,
 10. prowadzenie zbioru oświadczeń majątkowych i innych oświadczeń i informacji wymaganych przepisami prawa.

5. W zakresie obsługi prawnej:

 1. opiniowanie pod względem formalno-prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych Rady, Zarządu oraz Starosty,
 2. opiniowanie pod względem formalno-prawnym i redakcyjnym projektów umów i porozumień zawieranych przez Powiat,
 3. opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Starostę i Zarząd,
 4. udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu, Starosty, oraz wydziałów Starostwa w zakresie stosowania prawa,
 5. opiniowanie projektów umów i porozumień zawieranych przez Powiat i Starostwo,                                    
 6. wykonywanie zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi, w sprawach dotyczących działania Zarządu, Starosty, oraz Starosty jako reprezentanta Skarbu Państwa,
 7. wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Starostwa, Powiatu i Skarbu Państwa oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego,
 8. wykonywanie innych zadań zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.