WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

Zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Funkcję Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa sprawuje Jolanta Noskiewicz-Jażdżewska


Telefon: 

Tel. (067) 250-84-39, pokój 310


Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa nadzoruje bezpośrednio Wicestarosta.
 

Do zadań wydziału należy:

1. W zakresie ustawy prawo ochrony środowiska:

 1. wydawanie pozwoleń: zintegrowanych, na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, na wytwarzanie odpadów oraz orzekaniem o wygaśnięciu, cofnięciu lub ograniczeniu ww. pozwoleń,
 2. przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko,
 3. wydawanie decyzji dotyczących ograniczenia oddziaływania na środowisko i przywrócenia środowiska do stanu właściwego, dla podmiotów mogących negatywnie oddziaływać na środowisko,
 4. wydawanie decyzji zobowiązujących prowadzących instalacje do sporządzania przeglądu ekologicznego oraz decyzji o nałożeniu na podmioty korzystające ze środowiska obowiązku ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko,
 5. sprawozdawczość i aktualizacja powiatowego programu ochrony środowiska,
 6. opiniowanie projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza, mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu, podejmowanego przez Radę Powiatu,
 7. przygotowywanie projektów uchwał, w sprawie ograniczenia lub zakazu używania niektórych rodzajów jednostek pływających, podejmowanych przez Radę Powiatu,
 8. prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów na których występują te ruchy a także rejestru zawierającego informacje o tych terenach,
 9. kontrolowanie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Starosty,
 10. podejmowanie działań w przypadku stwierdzenia naruszania przepisów o ochronie środowiska oraz negatywnego oddziaływania na środowisko,
 11. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
 12. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

2. W zakresie ustawy prawo wodne:

 1. ustanawianie stref ochronnych ujęć wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej,
 2. wydawanie pozwoleń wodnoprawnych do wydania, których organem właściwym jest starosta, oraz ich wygaszanie,  cofanie i ograniczanie,
 3. sprawowanie nadzoru nad spółkami wodnymi oraz załatwianiem spraw związanych z pełnieniem przez starostę funkcji organu założycielskiego dla tych spółek,
 4. prowadzenie spraw dotyczących utrzymania urządzeń melioracji wodnych, a w tym ustalanie partycypacji w kosztach tego utrzymania,
 5. orzekanie o wysokości odszkodowania  w przypadku występowania szkody powstałej w związku z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym oraz o wysokości partycypacji zakładów w kosztach utrzymania wód lub urządzeń, gdy ma miejsce korzystanie z nich,
 6. prowadzenie przeglądów ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody lub wprowadzanie ścieków do wód,  ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych, a także realizacji tych pozwoleń,
 7. kontrolowanie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy prawo wodne w zakresie objętym właściwością Starosty.
   

3. W zakresie ustawy o rybactwie śródlądowym:

 1. wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
 2. wydawanie zezwoleń na przegradzanie rybackimi narzędziami połowowymi łożyska wody płynącej i ustawianie narzędzi połowowych na wodach żeglownych,
 3. rejestracja sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb,
 4. występowanie do rady powiatu z wnioskiem o powołanie Społecznej Straży Rybackiej i wydawanie dokumentów potwierdzających członkostwo w tej straży.

4. W zakresie ustawy o odpadach:

 1. wydawanie decyzji regulujących gospodarkę wytwarzanymi odpadami,
 2. wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, przetwarzania i transportu odpadów,
 3. nadzór nad prawidłowością postępowania posiadaczy odpadów, którym wydano decyzje regulujące postępowanie z odpadami,
 4. prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
 5. wydawanie zezwoleń na prowadzenie obiektu  unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz wydawanie zgody na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 6. prowadzenie spraw związanych z planami gospodarki odpadami (wojewódzkim),
 7. wydawanie opinii dla Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w odniesieniu do wniosków o przywóz odpadów z zagranicy do wykorzystania na terenie Powiatu.

5. W zakresie ustawy prawo geologiczne i górnicze:

 1. udzielanie, cofanie i wygaszanie  koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywanym wydobyciu rocznym nie przekraczającym 20 000 m3, bez użycia środków strzałowych,
 2. zatwierdzanie projektów robót geologicznych, w tym takich, które nie wymagają uzyskania koncesji,
 3. zatwierdzanie dokumentacji geologicznych, hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich, oraz geologicznych złoża,
 4. sprawowaniem nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z  tytułu  koncesji,
 5. ustalanie opłaty eksploatacyjnej (dodatkowej lub podwyższonej) w związku z wydobywaniem kopaliny bez wymaganej koncesji bądź z jej naruszeniem,
 6. przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych obejmujących wiercenia w celu    wykorzystania ciepła ziemi,
 7. opiniowanie w zakresie geologii rozwiązań przyjętych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 8. uzgadnianie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
 9. nakazywanie wstrzymania działalności lub podjęcia określonych czynności w cel doprowadzenia środowiska do właściwego stanu w razie stwierdzenia wykonywania działalności niezgodnej z przepisami prawa geologicznego i górniczego,
 10. kontrolowanie przestrzegania i stosowania przepisów prawa geologicznego i górniczego w zakresie objętym właściwością Starosty,
 11. prowadzeniem archiwum geologicznego,
 12. udostępnianiem informacji geologicznej.

6. W zakresie ustawy o lasach:

 1. prowadzenie nadzoru nad gospodarką w lasach niestanowiących własności Skarbu   Państwa,
 2. zarządzanie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych przez organizmy szkodliwe na koszt właściwych nadleśnictw,
 3. przyznawanie środków finansowych, na wniosek właściciela lasu, po zaopiniowaniu przez nadleśniczego na zagospodarowanie i ochronę związaną z odnowieniem lub przebudową drzewostanu w przypadku wystąpienia szkody powstałej w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych spowodowanych czynnikami biotycznymi lub abiotycznymi,
 4. przyznawanie środków na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów, przeznaczonych na ten cel w planie zagospodarowania przestrzennego,
 5. zlecanie i nadzorowanie wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów,  kontrola realizacji obowiązków właścicieli lasów,
 6. sporządzanie wniosków o przekazywanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,
 7. kontynuacja wypłaty naliczonego miesięcznego ekwiwalentu właścicielom gruntu za prowadzenie uprawy leśnej ze środków będących w dyspozycji  Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa,
 8. wydawanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodne z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją Starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu,
 9. sprawdzanie w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu leśnego udatności zalesionych gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz instrukcją hodowli lasu celem przekazania raptularzy ze sprawdzenia udatności do służb geodezyjnych Starosty celem przekwalifikowania z urzędu tych gruntów na las,
 10. wydawanie decyzji orzekającej o zmianie lasu na użytek rolny w stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
 11. sporządzanie sprawozdań o lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

7. W zakresie ustawy prawo ochrony przyrody:

 1. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenów  nieruchomości będących własnością gminy,
 2. prowadzeniem kontroli nasadzeń drzew i krzewów wykonanych na podstawie decyzji Starosty w odniesieniu do nieruchomości, będących własnością gmin,
 3. rejestracja zwierząt i roślin podlegających ograniczeniom przewozowym (CITES).

8. W zakresie ustawy o transporcie kolejowym:

 1. wydawanie decyzji o usunięciu drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne –  na podstawie ustawy o transporcie kolejowym,

2)   ustalanie odszkodowania za wycinkę drzew i krzewów, w przypadkach braku umowy stron.

9. W zakresie ustawy prawo łowieckie:

 1. wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców,
 2. wydzierżawianie polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego,
 3. wydawanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia  prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej,
 4. wydawanie zgody na przetrzymywanie zwierząt łownych  osobie, która weszła w jej posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała zwierzyny, mając na uwadze potrzebę podjęcia koniecznej opieki i leczenia.

10. W zakresie spraw dotyczących rolnictwa:

 1. Współpraca z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w zakresie profilaktyki weterynaryjnej i usuwania zagrożeń chorób zwierzęcych,
 2. podejmowanie działań dla promowania gospodarstw rolnych,
 3. współpraca z ośrodkami doradztwa rolniczego, izbami rolniczymi oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie problematyki rolnictwa.

11. Wydawanie zezwoleń na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

12. Współdziałanie z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii oraz prowadzenie nadzoru i kontroli w zakresie ustalonym przez Starostę.