WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Zadania Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Funkcję Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami sprawuje – Małgorzata Górzyńska, który jednocześnie pełni obowiązki  Geodety Powiatowego.


Telefon:  067 387 25 40

Funkcję  Zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami sprawuje – Elżbieta Molęda


Telefon:  067 387 25 40

 Funkcję p.o. Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej sprawuje – Elżbieta Molęda

Telefon067 387 39 69 wew.11

Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami nadzoruje bezpośrednio – Wicestarosta

Do zadań wydziału należy:

1. W zakresie gospodarki nieruchomościami nierolnymi:

 1. tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
 2. prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
 3. prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą, zamianą, oddawaniem w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę, użyczenie oraz oddawaniem w trwały zarząd nieruchomości,
 4. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych,
 5. naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
 6. opiniowanie podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub Powiatu, dokonywanych z urzędu,
 7. prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego,
 8. przygotowywanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraża zgody,
 9. przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody,
 10.  przygotowywanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstawaniu znacznej szkody,
 11.  prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, zwrotem odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu i terminach zwrotu,
 12.  zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki,
 13.  prowadzenie spraw związanych z powszechną taksacją nieruchomości,
 14.  podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych,
 15.  występowanie do Agencji Nieruchomości Rolnych o przekazanie nieodpłatnie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych powiatu,
 16.  prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
 17.  przekazywanie w trwały zarząd na wniosek Ministra Obrony Narodowej nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
 18.  prowadzenie spraw związanych z wygaśnięciem trwałego zarządu MON-u do nieruchomości Skarbu Państwa na wniosek Ministra Obrony Narodowej albo innego organu wojskowego działającego z jego upoważnienia.

2. W zakresie gospodarki nieruchomościami rolnymi:

 1. prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o nadaniu na własność nieruchomości rolnych,
 2. prowadzenie spraw związanych z wymianą i scalaniem gruntów,
 3. prowadzenie spraw dotyczących nieodpłatnego przekazania lasom państwowym gruntów wchodzących w skład Zasobu przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 4. prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznawaniem na własność budynków, działek gruntu i działek pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę,
 5. wydawanie zezwoleń w sprawie wykreślenia ciężaru realnego w księdze wieczystej,
 6. wydawanie zaświadczeń o posiadaniu  gospodarstwa rolnego.

3. W zakresie ochrony gruntów rolnych:

 1. prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji,
 2. nakładanie na osobę wyłączającą grunt z produkcji obowiązku zdjęcia próchniczej warstwy gleby oraz jej wykorzystania,
 3. naliczanie  należności i opłat rocznych za faktyczne wyłączenie gruntów z  produkcji,
 4. prowadzenie spraw związanych z nakazaniem właścicielowi gruntów zalesienia, zadrzewienia lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją,
 5. przygotowywanie decyzji nakładającej na osobę powodującą utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów obowiązków ich rekultywacji,
 6. prowadzenie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 7. prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy bez decyzji zezwalającej na wyłączenie,
 8. prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat za niezakończenie rekultywacji gruntów zdewastowanych w określonym terminie,
 9.  uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych,
 10.  prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

4. W zakresie geodezji i kartografii:

 1. realizacja zadań z zakresu państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej w powiecie,
 2. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 3. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 4. zakładanie osnów szczegółowych, 
 5. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych: rejestru cen i wartości, szczegółowych osnów geodezyjnych  a także dla terenów miast i zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 -1:5000,
 6. tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1 :5000,
 7. przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
 8. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 9. prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
 10.  przyjmowanie od wykonawców zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych,  uzgadnianie z nimi listy materiałów zasobu do udostępnienia, dokonanie obliczenia opłaty za materiały oraz sprawdzenie jej wpływu przed wydaniem materiałów,
 11. weryfikacja opracowań geodezyjno- kartograficznych przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom fizycznym w zakresie zasobu powiatowego,
 12. prowadzenie spraw dotyczących naruszenia przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 13.  prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach aktualizacji operatu ewidencyjnego gruntów i budynków.