WYDZIAŁ EDUKACJI I ROZWOJU POWIATU

Zadania Wydziału Edukacji i Rozwoju Powiatu

Funkcję Naczelnika Wydziału Edukacji i Rozwoju Powiatu sprawuje Pan Piotr Suchojad.


Telefon:
Tel. (067) 250-84-18 i 250-84-55 pokój 309 i 311

Wydział Edukacji i Rozwoju Powiatu nadzoruje bezpośrednio Wicestarosta.

Do zadań wydziału należy:

 1. programowanie i koordynowanie działań na rzecz oświaty,
 2. realizowanie zadań związanych z prowadzeniem szkół ponadpodstawowych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 3. przygotowywanie projektów planów sieci publicznych szkół ponadpodstawowych,
 4. współpraca z organami nadzoru pedagogicznego (Kuratorium, Delegatura Kuratorium),
 5. współdziałanie z samorządami lokalnymi w dziedzinie oświaty,
 6. koordynowanie i przygotowywanie konkursów na dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
 7. koordynowanie, organizowanie i udział w komisjach egzaminacyjnych nadających stopień awansu zawodowego nauczycielom,
 8. opiniowanie nowych kierunków kształcenia w szkołach zawodowych,
 9. prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw finansowych i administracyjnych,
 10. ustalanie zasad i przedkładanie projektów arkuszy organizacyjnych szkół,
 11. przygotowywanie propozycji regulaminów określających:
 1. wysokość stałych dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe zasady i warunki ich przyznawania,
 2. szczegółowe sposoby obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw,
 3. wysokość oraz zasady przyznawania i wypłacania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze,
 4. wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych Powiatu,
 1. przygotowywanie wniosków do odznaczeń i ustalanie propozycji nagród dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych Powiatu
 2. prowadzenie ewidencji niepublicznych placówek oświatowych,
 3. przygotowywanie propozycji przydzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom posiadającym uprawnienia szkoły publicznej,
 4. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,
 5. wykreślanie szkół i placówek niepublicznych z ewidencji,
 6. wykonywanie czynności organu prowadzącego w stosunku do publicznych placówek i organu ewidencyjnego (dotującego) w stosunku do niepublicznych placówek oświatowych,
 7. prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem nieletnich w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych na podstawie wydawanych postanowień przez Sąd Rejonowy w Wałczu,
 8. prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem nieletnich w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii i Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych na podstawie orzeczeń wydawanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
 9. przygotowywanie informacji na posiedzenia:
 1. Rady Powiatu,
 2. Komisji Rady Powiatu,
 3. Zarządu Powiatu,
 1. prowadzenie sprawozdawczości z zakresu oświaty,
 2. nadzorowanie i przestrzeganie dyscypliny pracy przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
 3. przeprowadzenie procedury oceny dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
 4. prowadzenie akt osobowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
 5. współdziałanie z powiatowymi jednostkami oświatowymi w Wałczu oraz prowadzenie nadzoru i kontroli w zakresie ustalonym przez Starostę,
 6. w zakresie rozwoju gospodarczego:
 1. koordynowanie i promowanie działań potencjału gospodarczego w kraju i za granicą,
 2. inicjowanie i koordynowanie zadań związanych z integracją europejską na terenie Powiatu,
 3. opracowywanie materiałów w zakresie ustalania strategii rozwoju Powiatu, inicjowanie i prowadzenie działań mających na celu realizację strategii rozwoju Powiatu,
 4. dokonywanie analiz rynku i opracowań zbiorczych dotyczących życia gospodarczego Powiatu,
 5. podejmowanie działań wspierających powiatowy rozwój małej przedsiębiorczości,
 6. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałczu i gminami na rzecz zwiększenia zatrudnienia na terenie Powiatu,
 7. inicjowanie i koordynowanie działań związanych z opracowaniem programów dotyczących rozwoju Powiatu,
 8. współpraca z administracją rządową, jednostkami samorządu terytorialnego i innymi instytucjami na rzecz rozwoju Powiatu,
 9. współdziałanie z organizacjami reprezentującymi podmioty gospodarcze z terenu Powiatu Wałeckiego,
 10. współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałczu oraz prowadzenie nadzoru i kontroli w zakresie ustalonym przez Starostę,
 11. uchylony,
 12. uchylony,
 13. uchylony
 14. uchylony;
 15. w zakresie kultury, turystyki i sportu:
 1. tworzenie warunków organizacyjno-prawnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury, turystyki i sportu,
 2. współpraca ze stowarzyszeniami, fundacjami oraz innymi instytucjami i związkami zajmującymi się propagowaniem kultury, turystyki i sportu na terenie Powiatu,
 3. prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych,
 4. współorganizacja zawodów sportowych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnych i Licealiady,
 5. koordynowanie działań związanych z kontrolą i udzielaniem dotacji dla Szkolnych Schronisk Młodzieżowych funkcjonujących na terenie Powiatu,
 6. współdziałanie z Powiatową Biblioteką Publiczną w Wałczu i Lokalnym Centrum Nauki „Metalowe Inspiracje” w Wałczu oraz prowadzenie nadzoru i kontroli w zakresie ustalonym przez Starostę,
 7. w zakresie promocji powiatu:
  1. pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji o inicjatywach Unii Europejskiej, służących integracji powiatu ze strukturami europejskimi,
  2. koordynowanie działań w zakresie współpracy jednostek organizacyjnych Powiatu z instytucjami i organizacjami europejskimi,
  3. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i przystępowaniem do fundacji, stowarzyszeń, związków jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów,
  4. koordynowanie współpracy z uczelniami wyższymi, obsługa udziału przedstawicieli starostwa w konferencjach, sympozjach i innych imprezach okolicznościowych
  5. współpraca z mediami,
  6. pisanie pism okolicznościowych, listów gratulacyjnych oraz tekstów przemówień,
  7. promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gmin z terenu Powiatu w kraju i za granicą,
  8. realizowanie zadań wynikających z prawa prasowego,
  9. obsługa prasowa Starosty i organów Powiatu,
  10. opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o Powiecie.