WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Zadania Wydziału Architektury i Budownictwa

Funkcję Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa sprawuje – Elżbieta Masło

Telefon: ( 0-67) 250-84-57

pokój nr 113 (piętro) w budynku przy ul. Dąbrowskiego 17 w Wałczu.

Wydział Architektury i Budownictwa nadzoruje bezpośrednio  Starosta.

Do zadań wydziału należy:

     1. nadzór nad przestrzeganiem ustawy Prawo budowlane, w szczególności w zakresie:

 1. zgodności projektu architektoniczno – budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w  ustawie z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 2. zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi,
 3. kompletności projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zaświadczeń o przynależności do właściwej  izby samorządu zawodowego aktualnych na dzień opracowania / sprawdzenia projektu,
 4. wykonania – w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, także sprawdzenia projektu -przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane,
 1. wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę lub o odmowie,
 2. wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, jeżeli na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania działki lub terenu, znajduje się obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki,
 3. wydawanie odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, poprzedzających wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
 4. wydawanie pozwoleń na rozbiórkę obiektów budowlanych,
 5. wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę,
 6. udzielanie, bądź odmowa, zgody na odstępstwo od przepisów techniczno- budowlanych,
 7. uzgadnianie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę w stosunku do obiektów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków,
 8. zwalnianie z obowiązku powołania kierownika budowy (rozbiórki) lub określonych robót budowlanych, prowadzenia dziennika budowy bądź rozbiórki, konieczności ustawienia tablicy informacyjnej,
 9. nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego,
 10. wydawanie i rejestrowanie dzienników budowy,
 11. wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora,
 12. stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę, bądź rozbiórkę, uchylenia decyzji, umorzenia postępowań,
 13. prowadzenie  rejestru  decyzji  o  pozwoleniu  na budowę  oraz  innych  rejestrów i przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę,
 14. rozstrzyganie, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu, lub nieruchomości,
 15. zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej tut. organu informacji wymagających upublicznienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 16. przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy lub wykonania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
 17. wydawanie decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających ze zgłoszeń, na rzecz innej osoby,
 18. wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę całego zamierzenia budowlanego, dla budowy lub przebudowy, wobec których nie wniesiono sprzeciwu, w przypadku istotnego odstąpienia od projektu budowlanego, złożonego wraz ze zgłoszeniem budowy,
 19. wnoszenie sprzeciwu do zgłoszeń w sprawie budowy oraz wykonania robót budowlanych i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,
 20. przyjmowanie zgłoszeń rozbiórek budynków, budowli oraz obiektów budowlanych,
 21. nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,
 22. przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 23. podejmowanie   działań   przewidzianych w przepisach   prawa w stosunku do zgłoszeń tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce, po upływie 120 dni od dnia zgłoszenia,
 24. nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczenia obiektu w terenie i sporządzania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
 25. dokonywanie czynności kontrolnych, przy wykonywaniu obowiązków określonych przepisami prawa budowlanego,
 26. przesyłanie decyzji o pozwoleniu na budowę organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, lub kopii zgłoszenia budowy i przebudowy „z projektem” wraz z adnotacją o niewniesieniu sprzeciwu,
 27. uzgadnianie rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych w zakresie:
 1. linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
 2. przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wychodzących poza granice terenu zamkniętego, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego,

    29. przekazywanie organom nadzoru budowlanego:

 1. kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym,
 2. kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem,
 3. kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego,
 1. uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych i  kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi  czynnościami,
 2. wydawanie zaświadczeń na podstawie posiadanych akt,
 3. potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielności lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali,
 4. potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów uzyskania dodatku mieszkaniowego,
 5. przekazywanie wydziałowi GN odpisów ostatecznych decyzji administracyjnych wraz z kopiami zatwierdzonych projektów zagospodarowania działki lub terenu – pozwoleń na budowę budynku i rozbiórek budynków oraz zgłoszeń budowy, rozbiórki i zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części,
 6. prowadzenie  spraw  dotyczących  postępowań  administracyjnych  i  wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych dróg gminnych i powiatowych w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 7. udzielanie bądź odmowa zgody na odstępstwo od warunków usytuowania budynków i budowli oraz wykonywania robót ziemnych od odległości, w których dopuszczalne jest wykonywanie robót ziemnych od linii i obszarów kolejowych,
 8. udzielanie informacji w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej,
 9. umieszczanie danych w centralnym rejestrze Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego – RWD-2,
 10. sporządzanie sprawozdań,
 11. obsługa korespondencji w e-obiegu,
 12. współdziałanie z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w Wałczu oraz prowadzenie nadzoru i kontroli w zakresie ustalonym przez Starostę.