WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Zadania Wydziału Administracyjno – Gospodarczego
Funkcję Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego pełni Edyta Węglewska.

 Telefon:

Tel. (067) 250-84-59  pokój nr 306

Wydział podlega bezpośrednio Sekretarzowi Powiatu.
 

Do zadań wydziału należy:

1. W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych:

 1. administrowanie budynkami Starostwa oraz budynkami nie przekazanymi jednostkom organizacyjnym Powiatu,
 2. zabezpieczenie mienia Starostwa,
 3. prowadzenie ubezpieczeń majątku Starostwa,
 4. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym oraz konserwacją wyposażenia Starostwa,
 5. ewidencja oraz gospodarowanie mieniem ruchomym Starostwa,
 6. prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa ppoż.,
 7. załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkowymi i tablicami,
 8. gospodarowanie drukami i formularzami,
 9. gospodarowanie taborem samochodowym,
 10. wdrażanie postępu technicznego w pracy Starostwa,
 11. zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów,
 12. prowadzenie archiwum Starostwa,
 13. wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji archiwalnej, instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
 14. zabezpieczenie łączności telefonicznej, faksowej i alarmowej,
 15. utrzymanie czystości na terenie budynku Starostwa i otoczenia,
 16. organizowanie doręczania i wysyłania korespondencji ze Starostwa,
 17. prenumerata czasopism i innych wydawnictw,
 18. prowadzenie spraw dotyczących pojazdów, co do których orzeczony został przepadek na rzecz powiatu, w tym związanych z ubezpieczeniem komunikacyjnym, wyceną, sprzedażą lub kasacją,
 19. utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych i wewnątrz budynków administrowanych przez Wydział,
 20. rozliczanie kosztów za media w lokalach dzierżawionych i udostępnianych innym użytkownikom,
 21. zawieranie umów na wszystkie media (prąd, gaz, ciepło) dla budynków administrowanych przez Wydział
 22. prowadzenie ubezpieczeń majątkowych i OC oraz ubezpieczeń pojazdów Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu.

2. W zakresie zamówień publicznych dotyczących zaopatrzenia materiałowo-technicznego Starostwa do kwoty 30 000 EUR:

 1. zapewnienie zgodności realizowanych zamówień z ustawą Prawo zamówień publicznych,
 2. przygotowywanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia procedur zamówień publicznych we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi,
 3. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 4. potwierdzanie na fakturach zgodności dokonanych wydatków z prawem zamówień publicznych,
 5. prowadzenie ewidencji dostaw, usług oraz robot budowlanych do 30 000 EUR,
 6. sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień do 30 000 EUR

3. W zakresie informatyki:

 1. planowanie i wdrażanie przedsięwzięć informatycznych w Starostwie,
 2.  zapewnienie bezawaryjnego funkcjonowania sprzętu komputerowego, w tym konserwowanie sprzętu, urządzeń i sieci komputerowej,
 3. nadzorowanie napraw gwarancyjnych i prac konserwatorskich przez firmy specjalistyczne,
 4. zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,
 5. standaryzacja wdrażanych i eksploatowanych systemów teleinformatycznych,
 6. monitorowanie oraz optymalizacja wykorzystania infrastruktury teleinformatycznej i systemów przetwarzania danych Starostwa,
 7. zarządzanie transmisją danych w eksploatowanych systemach,
 8. zapewnienie ciągłości przepływu informacji oraz możliwości przystosowania eksploatowanych systemów do zachodzących zmian normatywnych, organizacyjnych i technologicznych,
 9. prowadzenie ewidencji:
 1. licencji oprogramowania i dokumentacji systemów przetwarzania danych użytkowanych w systemie,
 2. baz danych i określenie zasad ich utrzymania,
 1. określanie zasad wykonywania i kontrola realizacji archiwizacji i wykonywania kopii zapasowych danych oraz analiza integralności archiwizowanych danych,
 2. administrowanie serwerami, systemami operacyjnymi, sieciami komputerowymi, stacjami roboczymi w sieci komputerowej,
 3. zarządzanie kontami poczty elektronicznej i kontami użytkowników,
 4. współpraca w zakresie przeprowadzanych przetargów na zasoby informatyczne (sprzęt, oprogramowanie, usługi),
 5. organizowanie niezbędnych szkoleń pracowników Starostwa w zakresie obsługi programów użytkowych, bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 6. administrowanie Biuletynu Informacji Publicznej.