SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBSŁUGI RADY POWIATU

Zadania Samodzielnego Stanowiska ds. obsługi Rady Powiatu

Samodzielne Stanowisko ds. obsługi Rady Powiatu obsługuje – Kinga Kanduła

Telefon:

Tel. 258-84-22, pokój 208

Samodzielne Stanowisko ds. obsługi Rady Powiatu nadzoruje bezpośrednio Sekretarz Powiatu.

Do podstawowych zadań Samodzielnego Stanowiska ds. obsługi Rady Powiatu należy:

 1. zapewnienie obsługi biurowej Rady.
 2. przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady i komisji,
 3. protokołowanie obrad Rady i posiedzeń komisji,
 4. prowadzenie rejestrów i zbiorów:
  1. uchwał Rady,
  2. wniosków i opinii komisji,
  3. interpelacji i zapytań radnych,
  4. skarg i wniosków,
 5. przekazywanie do realizacji uchwał Rady,
 6. przekazywanie Zarządowi wniosków i opinii komisji, interpelacji i zapytań radnych,
 7. przekazywanie organom nadzoru uchwał Rady,
 8. przekazywanie aktów prawa miejscowego do publikacji,
 9. udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu ich obowiązków,
 10. przyjmowanie skarg, wniosków wpływających do Rady,
 11. przyjmowanie oświadczeń majątkowych radnych składanych Przewodniczącemu Rady,
 12. realizacja zadań wyborczych.