POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Strona główna - PCPR w Wałczu

Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54
78 -600 Wałcz
tel. 345-05-36

adres email: sekretariat@pcprwalcz.pl
e-PUAP: /pcprwalcz/SkrytkaESP
BIP – www.bip.pcpr.powiatwalecki.pl

Celem działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest realizacja zadań powiatu w zakresie pomocy społecznej przypisanych ustawą. Tworzenie i aktualizacja bazy danych na temat infrastruktury i wyposażenia powiatowych jednostek przynależących do Centrum Pomocy Rodzinie, analiza aktualnej sytuacji prawnej i społecznej w aspektach pomocy społecznej oraz współpraca z ekspertami i środowiskami opiniotwórczymi to kolejne aspekty działalności tejże jednostki. Zajmuje się ona także współpracą w wyżej wymienionym obszarze z organizacjami społecznymi, Kościołem katolickim, innymi związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Funkcje te pełnione w ramach zadań PCPR przyczyniają się do stworzenia dogodnych warunków dla organizacji komunikacji społecznej w zakresie zagadnień dotyczących pomocy społecznej na terenie powiatu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

realizuje zadania wynikające z ustaw:

 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r.  poz. 163 z późn. zm.);
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);
 3. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U.  z 2011r. Nr 231, poz. 1357);
 4. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz. 332 z późn. zm.)

a także niektóre zadania wynikające z ustaw:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)
 2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014r. poz. 191 z późn. zm.)
 3. Ustawy z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2014r. poz. 382)
 4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493)

Główne zadania:

 1. Kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do domów pomocy społecznej.
 2. Kierowanie nieletnich do placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 3. Udzielanie osobom fizycznym dofinansowania na likwidację barier w komunikowaniu się.
 4. Udzielanie osobom fizycznym dofinansowania na likwidację barier architektonicznych i urbanistycznych.
 5. Stwarzanie możliwości uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.
 6. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym.
 7. Udzielanie pomocy finansowej pełnoletnim wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze lub rodziny zastępcze.