OGŁOSZENIE 

Powiększ obraz

  Wałcz, dnia 22.05.2024 r.

OGŁOSZENIE 

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA NA RZECZ WSPARCIA ROZWOJU GMIN POWIATU WAŁECKIEGO

z dnia 22 maja 2024 r.

o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Terytorialnej Partnerstwa „Sieć współpracy zarządzania strategicznego gmin na rzecz kompleksowego rozwoju powiatu wałeckiego

Na podstawie art. 30, 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o:

  • przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Terytorialnej Partnerstwa „Sieć współpracy zarządzania strategicznego gmin na rzecz kompleksowego rozwoju powiatu wałeckiego” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko,
  • możliwości zapoznania się z projektami ww. dokumentów oraz stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie (znak: WOPN.410.359.2023.KM oraz WOPN.411.147.2023.KM z dnia 16 stycznia 2024 r.) oraz Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (znak: NZNS.7040.2.1.2024 z dnia 23 lutego 2024 r.)
    w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla Strategii Terytorialnej Partnerstwa „Sieć współpracy zarządzania strategicznego gmin na rzecz kompleksowego rozwoju powiatu wałeckiego”,
  • możliwości składania uwag i wniosków w terminie od dnia 27.05.2024r. do 17.06.2024r. (włącznie) w trybie i na zasadach określonych w dziale III, rozdział 3 art. 39-43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U.
    z 2023 r. poz. 1094 ze zm.).

Miejsce udostępnienia dokumentacji:

Strategii Terytorialnej Partnerstwa „Sieć współpracy zarządzania strategicznego gmin na rzecz kompleksowego rozwoju powiatu wałeckiego” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz stanowiskami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dostępne są w wersji papierowej w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Wsparcia Rozwoju Gmin Powiatu Wałeckiego, ul. J. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz oraz do pobrania poniżej.

Składanie uwag i wniosków:

Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 ww. ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej biurostowarzyszenia@powiatwalecki.edu.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.  

Termin składania uwag i wniosków od 27.05.2024 r. do 17.06.2024 r. (włącznie).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wsparcia Rozwoju Gmin Powiatu Wałeckiego.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2023, poz. 1094 ze zm.) uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Załączone dokumenty: