DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Domy seniora Wałcz, domy opieki Wałcz, dom spokojnej starości Wałcz

Dom Pomocy Społecznej w Wałczu

ul. Orla 35
78 – 600 Wałcz
tel. 387-37-77

BIP – http://www.bip.dps.powiatwalecki.pl

O skierowanie do domu może ubiegać się osoba wymagająca całodobowej opieki, w razie niemożliwości zapewnienia jej usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę. Decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej w Wałczu i decyzję ustalającą odpłatność za pobyt wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania. Decyzję administracyjną o umieszczeniu wydaje Starosta Powiatu Wałeckiego prowadzący DPS.

      Przed przyjęciem osoby do placówki pracownik socjalny domu ustala aktualną sytuację socjalno-bytową osoby kierowanej w jej miejscu zamieszkania lub pobytu oraz udziela informacji o zasadach i sposobie funkcjonowania domu.

Dom realizuje cele i zadania określone w przepisach ustawy o pomocy społecznej, a w szczególności zapewnia całodobową opiekę osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

    Dom jest placówką stałego pobytu, koedukacyjną, przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych, zapewniający godne i bezpieczne warunki życia.

     Naszym mieszkańcom zapewniamy:

 • całodobową opiekę zespołu opiekuńczo-pielęgnacyjnego,
 • stały kontakt z lekarzem rodzinnym,
 • fachową opiekę socjalną,
 • różne formy rehabilitacji,
 • zajęcia terapeutyczne,
 • integrację ze środowiskiem,
 • posługi religijne,
 • całodobowe wyżywienie dostosowane do zaleceń dietetycznych.

Mieszkaniec domu ma prawo w szczególności do:

 • godnego traktowania,
 • uzyskania pełnej informacji o usługach świadczonych przez dom i korzystania z nich,
 • uzyskania wyjaśnień w sprawach przepisów regulujacych zasady współżycia mieszkańców,
 • pomocy w zaspokajaniu potrzeb i zapewnieniu sobie ochrony prawnej,
 • uczestnictwa w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących jego osoby,
 • zgłasznia skarg i wniosków do Dyrektora domu,
 • przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych,
 • przebywania poza domem, po uprzednim zawiadomieniu Dyrektora o takim zamiarze ze wskazaniem miejsca pobytu oraz osoby zapewniającej opiekę.

Obowiązkiem mieszkańca domu jest w szczególności:

 • współdziałanie z personelem w zaspokajaniu swoich podstawowych potrzeb,
 • dbanie w miarę swoich możliwości o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz porządek w swoich rzeczach osobistych i wokół siebie,
 • przestrzeganie norm i zasad współżycia oraz zarządzeń porządkowych,
 • dbałość o mienie domu,
 • ponoszenie opłaty za pobyt w domu według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny.

Z dniem 1 lutego 2021 roku miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi 3 904,26 zł.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt są w kolejności:

1. Mieszkaniec domu – nie więcej niż 70 proc. swojego dochodu. Jeżeli dochód ubiegającej się osoby nie jest wystarczający do pokrycia opłaty za pobyt w domu, wówczas badana jest sytuacja finansowa członków jej najbliższej rodziny.

2. Małżonek (zstępni przed wstępnymi) – jeżeli małżonek nie żyje, do ponoszenia opłat zobowiązane są dzieci. Dzieci mogą dofinansować dobrowolnie różnicę do pełnej odpłatności.

Można zwolnić z opłat za pobyt w DPS częściowo lub całkowicie, jeżeli osoby zobowiązane:

 • wnoszą opłaty za pobyt innych członków rodziny w DPS, ośrodku wsparcia lub innej placówce,
 • występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,
 • małżonkowie, zstępni, wstępni, utrzymujący się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia, osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

3. Gmina, z której osoba została skierowana do Domu Pomocy Społecznej – w wysokości stanowiącej różnicę między średnim kosztem utrzymania w DPS a opłatami wnoszonymi przez zobligowane osoby (małżonek, zstępni, wstępni).

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.)