Jesteś tutaj:

Kategoria: Inwestycje

Więcej o MAPY ZACHODNIOPOMORSKIEGO ONLINE

Kończy się realizacja projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, który był realizowany w partnerstwie ze wszystkimi powiatami ziemskimi i miastami na prawach powiatu Województwa Zachodniopomorskiego. Wdrożenie tego Projektu ułatwi i przyspieszy obsługę mieszkańców oraz firm w zakresie usług nowoczesnego e-urzędu w obszarach m. in. geodezji, nieruchomości i ochrony środowiska. W praktyce każdy obywatel czy przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z nieograniczonego dostępu do różnego rodzaju map województwa dotyczących m.in. uzbrojenia terenu, weryfikacji przeznaczenia działki, możliwości inwestycyjnych czy danych związanych ze środowiskiem i jego ochroną.

Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego jest systemem umożliwiającym udostępnianie danych przestrzennych całego województwa. Zebranie i udostępnienie danych i usług możliwe było  dzięki współpracy Partnerów – Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Zachodniopomorskiego. Metodyka partnerskiej realizacji projektu stworzyła uwarunkowania wyrównania szans i możliwości udostępniania jednolitych danych i usług na terenie całego województwa zachodniopomorskiego, dzięki czemu osiągnięte zostały cele projektu. Partnerska współpraca w realizacji przedmiotowego projektu jednostek samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego, jest największą naszą wartością dodaną, co szczególnie podkreśla Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, nadzorujący realizację projektu, Pan Stanisław Wziątek. Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej zwiększa dostępność i stopnień wykorzystania danych przestrzennych województwa zachodniopomorskiego dla przedsiębiorców, obywateli i samorządowej  administracji publicznej. W ramach jej wytworzenia dokonano również cyfryzacji, digitalizacji danych o charakterze przestrzennym oraz umożliwiono do nich dostęp, zakupiono sprzęt teleinformatyczny umożliwiający funkcjonowanie Systemu RIIP WZ na węzłach wojewódzkim i powiatowym.

Stanisław Wziątek - Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
Stanisław Wziątek – Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

 „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” umożliwiła uruchomienie  e-usług  zapewniających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie procedur administracyjnych związanych z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną województwa zachodniopomorskiego. Wykonanie i uruchomienie tego Projektu ułatwi i znacząco poprawi warunki działania przedsiębiorcom oraz obywatelom do danych przestrzennych zgromadzonych w zasobach województwa zachodniopomorskiego, rozwinie i przyspieszy procesy związane z obsługą spraw administracyjnych drogą elektroniczną nawet z telefonu komórkowego. bez konieczności wychodzenia z domu.

Zdjęcie mapy Geoportal województwa zachodniopomorksiego
Zdjęcie 1 Geoportal w Projekcie RIIP WZ

Ponadto RIIP WZ znacząco przyspieszy proces obsługi obywateli i firm za sprawą dostępu do cyfrowych danych wykorzystywanych w procesie podejmowania decyzji urzędowych. Projekt poprawi też komfort i wydajność wykonywania czynności administracyjnych.

Geoportal Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego znajdziemy pod adresem: www.sip.wzp.pl

 „Projekt nr RPZP.09.10.00-32-0001/18 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020”

Logotypy Funduszy Europejskich, Polski, Pomorza Zachodniopomorskiego, Unii Europejskiej
Więcej o OMÓWIENIE SZCZEGÓŁOWE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE DROGI POWIATOWEJ NR 2330Z NA ODCINKU PRZYBKOWO – RÓŻEWO

W dniu 24 kwietnia 2023 r. Powiat Wałecki zlecił przebudowę drogi powiatowej nr 2330Z na odcinku Przybkowo – Różewo o długości 2,793 km. Inwestycja zlokalizowana jest w powiecie wałeckim, gminie wiejskiej Wałcz, w miejscowościach Przybkowo – Różewo. W dniu 5 maja 2023 r. przekazano teren budowy Generalnemu Wykonawcy: firmie  ,,POL – DRÓG Drawsko Pomorskie’’ S.A.

W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano do wykonania m.in.:

 • rozbiórkę nawierzchni przy krawędziach jezdni,
 • poszerzenie jezdni do 5,5 m,
 • wzmocnienie konstrukcji jezdni,
 • wbudowanie 2 warstw bitumicznych na poszerzonej jezdni,
 • przebudowę /budowę zjazdów,
 • wycinkę kolidujących drzew i krzaków.

Inwestycja realizowana jest na podstawie:

 • Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko z dnia 28 stycznia 2019 r.; wydanej przez Wójta Gminy Wałcz
 • Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
  nr Edycja2/2021/2166/Polski Ład z dnia 14 czerwca 2022 r. inwestycja pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2330Z na odcinku Przybkowo– Różewo;
 • Umowy o roboty budowlane nr IZ.273.17.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. realizowanej przez ,,POL – DRÓG Drawsko Pomorskie’’ S.A.
 • Audytu bezpieczeństwa w którym audytor zaleca m.in.
  • usunięcie wszystkich drzew znajdujących się w pasie drogowym
  • zaprojektować pobocza zgodnie w warunkami technicznymi
  • zaprojektować bariery energochłonne
 • Decyzji Wójta Gminy Wałcz o zezwoleniu na usunięcie 104 sztuk drzew w pasie drogi powiatowej nr 2332Z na odcinku Chwiram – Różewo, oraz na usunięcie 164 sztuk drzew w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2330Z na odcinku Przybkowo – Różewo – DW 179 – skrzy. Popowo. Odmowie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa o gatunku Dąb szypułkowy o obwodzie 430 cm rosnącego w poboczu drogi powiatowej nr 2330Z w km 8+365 (drzewo pomnikowe uznane uchwałą Rady Gminy Wałcz Nr XIII/70/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.)
 • Opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 • Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Planowany termin zakończenia inwestycji to dzień 24 kwietnia 2024 r.

Wartość robót budowlanych wynosi 2 837 275,40 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 695 411,63 zł.

Załączniki:

 1. Decyzja środowiskowa Wójt Gminy Wałcz
 2. Audyt bezpieczeństwa
 3. Decyzja o wycince drzew Wójt Gminy Wałcz
 4. Opinia Wody Polskie
 5. Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
Więcej o SPOTKANIE ZAŁOŻYCIELSKIE „STOWARZYSZENIA NA RZECZ WSPARCIA ROZWOJU GMIN POWIATU WAŁECKIEGO”

21 grudnia w sali narad starostwa odbyło się spotkanie założycielskie „Stowarzyszenia na rzecz wsparcia rozwoju gmin powiatu wałeckiego”. Podjęto uchwałę o powołaniu stowarzyszenia, przyjęciu statutu oraz wyborze Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Prezesem Zarządu, w skład którego wchodzą wszyscy burmistrzowie, starosta i wójt, został starosta Bogdan Wankiewicz, a wiceprezesem burmistrz Wałcza Maciej Żebrowski. W skład Komisji Rewizyjnej weszli Aneta Olszacka (przewodnicząca), Elżbieta Warszylewicz (sekretarz) i Maciej Goszczyński.

Zadaniem „Stowarzyszenia na rzecz wsparcia rozwoju gmin Powiatu Wałeckiego” będzie aplikowanie o środki finansowe z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Projekty będą realizowane według opracowanej strategii, która jest wynikiem pracy wszystkich jednostek samorządu terytorialnego powiatu wałeckiego. Strategia pod nazwą: „Sieć współpracy zarządzania strategicznego gmin na rzecz kompleksowego rozwoju Powiatu Wałeckiego” obejmuje dwa obszary działania – Pojezierze Atrakcji i Cyfrowy Powiat.

Czternaście osób pozuje do zdjęcia
Więcej o OTWARCIE WYREMONTOWANEJ DROGI PIECNIK-PRÓCHNOWO

22 grudnia 2021 roku odbyło się uroczyste otwarcie drogi powiatowej na odcinku Piecnik – Próchnowo (bez m. Próchnowo).

Wartość całego zadania wyniosła 3 800 000,00 zł.

Powiat Wałecki pozyskał dofinansowanie w wysokości:

3 000 000,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie: 5.4. Budowa i przebudowa dróg powiatowych,

800 000,00 zł z Nadleśnictwa Mirosławiec (Fundusz Leśny).

W uroczystości udział wzięli parlamentarzyści, mieszkańcy miejscowości Próchnowo i Piecnik, przedstawiciele samorządu powiatowego, gminy Mirosławiec, Lasów Państwowych i policji oraz przedsiębiorcy.

Inwestycja poprawi komfort i bezpieczeństwo.

Grupa polityków i samorządowców stoi na drodze i przecina wstęgę.
Uroczyste przecięcie wstęgi.
Grupa polityków stoi na przystanku autobusowym przy drodze. Dyrektor przemawia.
Uroczyste otwarcie drogi.
Więcej o PODPISANIE UMÓW NA DOFINANSOWANIE REMONTU DRÓG: NR 2306 NA ODCINKU OD DROGI KRAJOWEJ NR 10 DO MIEJSCOWOŚCI LIPIE W POWIECIE WAŁECKIM ORAZ DROGI „2310 Z” PIECNIK-PRÓCHNOWO

W dniu 22 czerwca br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz i Wicestarosta Jolanta Wegner podpisali umowy z Nadleśnictwem Mirosławiec reprezentowanym przez Nadleśniczego Pawła Olszackiego i Annę Wankiewicz na dofinansowanie remontu drogi nr 2306 na odcinku od drogi krajowej nr 10 do miejscowości Lipie oraz na dofinansowanie przebudowy drogi „2310 Z” Piecnik-Próchnowo. Remont drogi nr 2306 na odcinku od drogi krajowej nr 10 do miejscowości Lipie w pow. Wałeckim Droga o szerokości 3,5 m zostanie wyremontowana na odcinku o długości 5,4 km. Zostaną nałożone 2 warstwy kruszywa i warstwa bitumiczna. Zakończenie remontu planowane jest na koniec 2021 r. Wartość inwestycji wyniesie 3,6 mln. zł. Przebudowa drogi „2310 Z” Piecnik-Próchnowo (3,315 km) Długość przebudowywanego odcinka wynosi dokładnie 3,315 km i jest to kontynuacja przebudowy drogi z Próchnowa do Bronikowa ukończonej w 2019 roku. Droga zostanie poszerzona do 5,5 metra, zostaną nałożone 3 warstwy z masy bitumicznej o grubości 14 cm. Mieszkańcy Próchnowa będą mogli dojechać wyremontowaną drogą do Piecnika jeszcze w tym roku. Wartość inwestycji wyniesie 5,1 mln. zł.

Więcej o PODPISANIE UMOWY NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI NA POPRAWĘ I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

11 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu miało miejsce podpisanie umów na dofinansowanie z „Programu pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej” z samorządami z Powiatu Wałeckiego. Jednocześnie podpisane zostały umowy z organizacjami społecznymi z „Programu Społecznik”. Urząd Marszałkowski reprezentował wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Stanisław Wziątek. Powiat Wałecki reprezentował Starosta dr Bogdan Wankiewicz i Wicestarosta Jolanta Małgorzata Wegner. Powiat Wałecki otrzymał dofinansowanie na poprawę stanu bazy sportowej poprzez modernizację sali sportowej przy ul. Bydgoskiej 50 w Wałczu. W ramach zadania zostaną poszerzone drzwi wejściowe, drzwi ewakuacyjne do szatni i boczne wejście. Zostanie wytyczona droga ewakuacyjna zgodnie z zaleceniami przeciwpożarowymi i zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego. Zamontowany zostanie przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Zostanie też wycyklinowany parkiet. Dofinansowanie wyniesie 20 tys. zł, łączny koszt inwestycji przewidywany jest na 50 tys. zł.

Podpisanie umowy na dofinansowanie inwestycji na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej
Podpisanie umowy na dofinansowanie inwestycji na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej
Podpisanie umowy na dofinansowanie inwestycji na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej
Więcej o UROCZYSTE ODDANIE DO UŻYTKU WYREMONTOWANEJ AL. TYSIĄCLECIA W WAŁCZU

W dniu 28 maja br. odbyło się otwarcie wyremontowanej al. Tysiąclecia w Wałczu. Inwestycja została zakończona jeszcze w ubiegłym roku. Natomiast dopiero zniesienie obostrzeń pozwoliło zorganizować uroczyste oddanie wyremontowanej drogi. W uroczystości wzięli udział wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Burmistrz Miasta Wałcz Maciej Żebrowski, radni Powiatu Wałeckiego oraz Rady Miasta Wałcz oraz mieszkańcy.

Starosta dr Bogdan Wankiewicz w swoim przemówieniu podkreślał wzorową współpracę pomiędzy Wojewodą, jak również Burmistrzem. Dzięki temu udało się sprawnie i szybko wyremontować al. Tysiąclecia. Obecnie wszystkie drogi powiatowe w Wałczu są wyremontowane. Niech służą jak najdłużej mieszkańcom i przyjezdnym.

W ramach robót związanych z przebudową drogi wykonano prace przygotowawcze (wytyczenie drogi, rozbiórka istniejących nawierzchni, krawężników itp.), roboty ziemne związane z wykonaniem wyrównania pod posadowienie nawierzchni oraz warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Dodatkowo zostały przestawione istniejące sygnalizatory sygnalizacji świetlnej oraz bariery znajdujące się przy przejściu dla pieszych przy szkole. Droga została zwężona, natomiast drogi rowerowe poszerzone i wyprostowane, zwiększając tym samym bezpieczeństwo wszystkich użytkowników.

Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 1 370 041,39 zł. Inwestycja została dofinansowana w 50 % ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych. 382 597,25 zł przekazała Gmina Miejska Wałcz. Wykonawcą była firma Roboty Drogowo – Budowlane Jacek Karpiński.

Uroczyste oddanie do użytku wyremontowanej al. Tysiąclecia w Wałczu
Uroczyste oddanie do użytku wyremontowanej al. Tysiąclecia w Wałczu
Uroczyste oddanie do użytku wyremontowanej al. Tysiąclecia w Wałczu
Więcej o PODPISANIE UMOWY NA DOFINANSOWANIE REMONTU DROGI PIECNIK-PRÓCHNOWO

W dniu 5 maja br. dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Jolanta Wegner Wicestarosta oraz Anna Bańkowska – Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego podpisali umowę na dofinansowanieprzebudowy drogi „2310 Z” Piecnik-Próchnowo. Dofinansowanie podpisanej umowy z Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego wyniesie 1,6 mln. zł. Wartość całej inwestycji wyniesie 5,1 mln. zł. Wkład własny to tylko 0,5 mln zł (9,8% kosztu całej inwestycji).

Długość przebudowywanego odcinka wynosi dokładnie 3,315 km i jest to kontynuacja przebudowy drogi z Próchnowa do Bronikowa ukończonej w 2019 roku. Droga zostanie poszerzona do 5,5 metra, zostaną nałożone 3 warstwy z masy bitumicznej o grubości 14 cm. Mieszkańcy Próchnowa będą mogli dojechać wyremontowaną drogą do Piecnika jeszcze w tym roku.

Do góry