Jesteś tutaj:

Kategoria: Charytatywne

Więcej o DOROCZNA NARADA KOMENDY PAŃSTWOWEJ POWIATOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W dniu 9 lutego 2023 r. Starosta Wałecki – Bogdan Wankiewicz uczestniczył w naradzie rocznej podsumowującej działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu za rok 2022. Narada połączona była z przekazaniem nowych pojazdów pożarniczych pozyskanych przez KP PSP w Wałcz w roku 2022. Nowowprowadzone do służby pojazdy zostały dofinansowane przez Gminę Wałcz, Miasto Wałcz oraz Powiat Wałecki.

Podczas narady Starosta Wałecki złożył Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu st. byg. Dariuszowi Lubiańcowi gratulacje z okazji uzyskania awansu na stopień starszego brygadiera.

Więcej o WIZYTA W CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNYM W RESKU

9 lutego wicestarosta Jolanta Wegner z dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej Jolantą Pawlus i naczelniczką Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Julitą Leśną gościły w powiecie łobeskim. Celem wizyty było zwiedzenie i zapoznanie się z funkcjonowaniem Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób niepełnoprawnych w Resku, pierwszego tego typu obiektu w województwie zachodniopomorskim. Centrum zostało oddane do użytku 1 lutego br., korzystać z niego może 20 osób, w tym 15 będzie przebywało przez 8 godzin, a 5 całodobowo. W ramach pobytu uczestnicy będą mogli skorzystać z różnych form wsparcia tj. terapia zajęciowa, zabiegi fizjoterapii, zajęcia kulinarne czy integracyjne ze środowiskiem lokalnym. Po obiekcie gości oprowadzali starosta Renata Kulik i dyrektor centrum Mariusz Kiezik.

Więcej o TYTUŁ „SREBRNEJ SZKOŁY 2023” DLA ZS NR 4 ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA W WAŁCZU

Technikum Zawodowe nr 3 zajęło 5 miejsce w województwie zdobywając tytuł honorowy „Srebrnej Szkoły 2023”. Uroczystość wręczenia pamiątkowych statuetek odbyła się 7 lutego w sali rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Z rąk wojewody Zbigniew Boguckiego i zachodniopomorskiej kurator oświaty Katarzyny Koszewskiej nagrodę odebrał dyrektor Zespołu Szkół nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu Leszek Molka.

Więcej o SPOTKANIE ON-LINE WS. PLATFORMY EDUKACYJNEJ WYKORZYSTUJĄCEJ INNOWACYJNE TECHNOLOGIE W RAMACH PARTNERSTWA POWIATU UCERMARK I POWIATU WAŁECKIEGO

27 stycznia w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyło się kolejne spotkanie on-line z parterami z Powiatu Uckermark. Udział w nim wzięli pracownicy starostw, przedstawiciele oświaty oraz informatycy. Podczas spotkania szczegółowo omówiono zagadnienia do projektu „Platforma edukacyjna wykorzystująca innowacyjne technologie w ramach partnerstwa Powiatu Uckermark i Powiatu Wałeckiego”, które powiaty chcą wspólnie realizować w Nowej Perspektywie (Program Współpracy Interreg VI A Mecklenburg – Vorpommern/Brandenburg/Polska 2021-2027).

Więcej o POSIEDZENIE MŁODZIEŻOWEJ RADY PRZY STAROŚCIE WAŁECKIM

24 stycznia w sali narad starostwa odbyła się druga sesja Młodzieżowej Rady przy Staroście Wałeckim. Ślubowanie złożyła radna Paulina Lisowska, która nie uczestniczyła w pierwszej sesji. Młodzi radni dyskutowali o powiatowej oświacie i składali wnioski dotyczące m.in. postawienia ławek na korytarzach szkolnych, nowych kierunków kształcenia czy organizacji zajęć z przedmiotów maturalnych na poziomie rozszerzonym. Ustalono również kalendarz kolejnych spotkań Młodzieżowej Rady do końca roku szkolnego.

Więcej o SPOTKANIE STAROSTÓW POWIATU WAŁECKIEGO I POWIATU UCKERMARK

17 stycznia w starostwie odbyło się spotkanie on-line ze starostą powiatu Uckermark Kariną Dörk i wicestarostą Frankiem Bretsch. Rozmowy dotyczyły realizacji wspólnych projektów w roku 2023 w ramach tzw. „nowej perspektywy” na lata 2021 – 2027 pn. „Więcej niż sąsiedztwo: wspólne kształtowanie trwałej i zrównoważonej przyszłości na północnym odcinku polsko-niemieckiego pogranicza”. W planach są m.in. projekt dotyczący ochrony środowiska, szlaków rowerowych łączących powiaty w Polsce i Niemczech, lekcje języków polskiego, niemieckiego i angielskiego czy zajęcia z pożarnictwa dla uczniów klas „mundurowych”. Zaplanowano również dwa spotkania: integracyjne w czerwcu oraz na Dożynkach Powiatowo-Gminnych, które odbędą się we wrześniu w Człopie.

Więcej o PODPISANIE UMOWY NA DOTACJĘ DLA ZAZ

W dniu 13 stycznia br. w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Wałczu została podpisana umowa na dotację pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Powiatem Wałeckim. W uroczystości brali udział: Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego pani Anna Bańkowska, Senator Rzeczpospolitej Polski pan Janusz Gromek, Starosta Powiatu Wałeckiego pan dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Powiatu Wałeckiego pani Jolanta Wegner, Skarbnik Powiatu Wałeckiego pan Paweł Gwozdecki oraz Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu pani Jolanta Pawlus.

Dotacja w wysokości 600 000,00 zł przeznaczona będzie na pokrycie działalności Zakładu w 2023 r. Zakład Aktywności Zawodowej zatrudnia 64 osoby z niepełnosprawnością, oprócz tego oferuje tym osobom rehabilitację społeczną i zawodową.

Więcej o WARSZTATY „PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH – RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY”

W dniu 11 stycznia 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyły się warsztaty poświęcone Rządowemu Funduszowi Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Szkolenie poprowadzili: Dyrektor ds. Rozwoju Relacji Społecznych Banku Gospodarstwa Krajowego Pani Anna Pawlak oraz Specjalista ds. Projektów Rozwojowych w Banku Gospodarstwa Krajowego Pan Sebastian Skrzypek. W szkoleniu brali udział m.in.: Starosta Powiatu Wałeckiego dr Bogdan Wankiewicz, Burmistrz Miasta Wałcz Maciej Żebrowski, Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik, Dyrektorzy Powiatowych Instytucji, pracownicy Starostwa Powiatowego w Wałczu oraz pracownicy Gmin z terenu Powiatu Wałeckiego, którzy na co dzień zajmują się składaniem wniosków i realizacją Programu w danym urzędzie.

Szkolenie dotyczyło nowego naboru a także zmian jakie wprowadzała Uchwała 205/2022 Rady Ministrów z dnia 13 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Więcej o OGŁOSZENIE NABORÓW NA SKORZYSTANIE Z ŚRODKÓW NA DZIAŁANIA W RAMACH PROW 2014-2020 I PO „RYBACTWO I MORZE” 2014-2020

Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” zaprasza do skorzystania z środków na działania w ramach PROW 2014-2020 i PO „Rybactwo i Morze” 2014-2020.

Poniżej linki do ogłoszeń naborów, które będą trwały od 31 stycznia 2023 r. do 14 lutego 2023 r.

1/2023 Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Nabór 1/2023 Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej (grupy defaworyzowane) (partnerstwodrawy.pl)

2/2023 Promowanie obszaru LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Nabór 2/2023 PROMOWANIE OBSZARU LSR, W TYM PRODUKTÓW LUB USŁUG LOKALNYCH (partnerstwodrawy.pl)

3/2023 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (przebudowana)

Nabór 3/2023 ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ (przebudowana) (partnerstwodrawy.pl)

4/2023 Wsparcie przedsiębiorczości rybaków/mieszkańców obszaru LSR

Nabór nr 4/2023 Wsparcie przedsiębiorczości rybaków/mieszkańców obszaru LSR (partnerstwodrawy.pl)

5/2023 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (nowa)

Nabór nr 5/2023 ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ (Nowa) (partnerstwodrawy.pl)

Więcej o SPOTKANIE ZAŁOŻYCIELSKIE „STOWARZYSZENIA NA RZECZ WSPARCIA ROZWOJU GMIN POWIATU WAŁECKIEGO”

21 grudnia w sali narad starostwa odbyło się spotkanie założycielskie „Stowarzyszenia na rzecz wsparcia rozwoju gmin powiatu wałeckiego”. Podjęto uchwałę o powołaniu stowarzyszenia, przyjęciu statutu oraz wyborze Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Prezesem Zarządu, w skład którego wchodzą wszyscy burmistrzowie, starosta i wójt, został starosta Bogdan Wankiewicz, a wiceprezesem burmistrz Wałcza Maciej Żebrowski. W skład Komisji Rewizyjnej weszli Aneta Olszacka (przewodnicząca), Elżbieta Warszylewicz (sekretarz) i Maciej Goszczyński.

Zadaniem „Stowarzyszenia na rzecz wsparcia rozwoju gmin Powiatu Wałeckiego” będzie aplikowanie o środki finansowe z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Projekty będą realizowane według opracowanej strategii, która jest wynikiem pracy wszystkich jednostek samorządu terytorialnego powiatu wałeckiego. Strategia pod nazwą: „Sieć współpracy zarządzania strategicznego gmin na rzecz kompleksowego rozwoju Powiatu Wałeckiego” obejmuje dwa obszary działania – Pojezierze Atrakcji i Cyfrowy Powiat.

Czternaście osób pozuje do zdjęcia

Do góry