Branżowe Centrum Umiejętności

Logo Krajowego planu odbudowy

Dnia 3 czerwca 2024 roku została podpisana umowa o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z Planu Rozwojowego pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemem Edukacji z siedzibą w Warszawie a Powiatem  
Wałeckim reprezentowanym przez dr Bogdana Wankiewicza – Starostę Wałeckiego i Jana Grudzińskiego – Wicestarostę Wałeckiego na utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności – prace budowlane. Kwota wsparcia wynosi 11 714 879,64 zł. Dzięki temu w Wałczu powstanie Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie prace budowlane w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Budowlanych 4.

BCU to inwestycja, polegająca na utworzeniu 120 nowoczesnych branżowych centrów umiejętności
w Polsce. Centra będą zaawansowanymi technologicznie ośrodkami kształcenia, szkolenia
i egzaminowania w danej branży.

Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki.

Przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie z podmiotem branżowym Polską Izbą Budownictwa
w Warszawie.

Szkic budynku
Szkic budynku
Szkic budynku