Jesteś tutaj:

Autor: p.lakomy

Więcej o OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Starosty Wałeckiego

Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725), zawiadamiam, iż na wniosek Inwestora: Enea Operator Sp. z o. o. w dniu 29.05.2024 r. wszczęto postępowanie w sprawie:

wydania pozwolenia na budowę wieży telekomunikacyjnej oraz kontenera technicznego wraz niezbędną infrastrukturą, w m. Zacisze, jednostka ewidencyjna Mirosławiec – Obszar Wiejski, obręb 0034 Mirosławiec, działka oznaczona geodezyjnie numerem 409/1.

Akta sprawy znajdują się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17, pokój nr 109 (tel. 67 250 84 54).

Wałcz, dnia 03.06.2024 r.

Dokument oryginalny z pieczątką i podpisem starosty, tekst w treści artykułu.
Więcej o OGŁOSZENIE 

  Wałcz, dnia 22.05.2024 r.

OGŁOSZENIE 

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA NA RZECZ WSPARCIA ROZWOJU GMIN POWIATU WAŁECKIEGO

z dnia 22 maja 2024 r.

o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Terytorialnej Partnerstwa „Sieć współpracy zarządzania strategicznego gmin na rzecz kompleksowego rozwoju powiatu wałeckiego

Na podstawie art. 30, 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o:

  • przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Terytorialnej Partnerstwa „Sieć współpracy zarządzania strategicznego gmin na rzecz kompleksowego rozwoju powiatu wałeckiego” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko,
  • możliwości zapoznania się z projektami ww. dokumentów oraz stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie (znak: WOPN.410.359.2023.KM oraz WOPN.411.147.2023.KM z dnia 16 stycznia 2024 r.) oraz Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (znak: NZNS.7040.2.1.2024 z dnia 23 lutego 2024 r.)
    w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla Strategii Terytorialnej Partnerstwa „Sieć współpracy zarządzania strategicznego gmin na rzecz kompleksowego rozwoju powiatu wałeckiego”,
  • możliwości składania uwag i wniosków w terminie od dnia 27.05.2024r. do 17.06.2024r. (włącznie) w trybie i na zasadach określonych w dziale III, rozdział 3 art. 39-43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U.
    z 2023 r. poz. 1094 ze zm.).

Miejsce udostępnienia dokumentacji:

Strategii Terytorialnej Partnerstwa „Sieć współpracy zarządzania strategicznego gmin na rzecz kompleksowego rozwoju powiatu wałeckiego” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz stanowiskami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dostępne są w wersji papierowej w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Wsparcia Rozwoju Gmin Powiatu Wałeckiego, ul. J. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz oraz do pobrania poniżej.

Składanie uwag i wniosków:

Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 ww. ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej biurostowarzyszenia@powiatwalecki.edu.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.  

Termin składania uwag i wniosków od 27.05.2024 r. do 17.06.2024 r. (włącznie).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wsparcia Rozwoju Gmin Powiatu Wałeckiego.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2023, poz. 1094 ze zm.) uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Załączone dokumenty:

Więcej o TARGI EDUKACYJNE DLA MATURZYSTÓW EDU DAY

Pod patronatem Starosty Wałeckiego dr Bogdana Wankiewicza 7 lutego w Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu odbyły się Targi Edukacyjne dla Maturzystów Edu Day. Była to druga edycja targów w Wałczu, w trakcie której maturzyści i uczniowie klas młodszych mogli zbadać swoje preferencje zawodowe oraz zapoznać się z ofertą edukacyjną kilkunastu uczelni i szkół policealnych z województw zachodniopomorskiego, pomorskiego i wielkopolskiego.

Więcej o ZAKUP LAMPY TERAPEUTYCZNEJ „LUMIA” DLA PARCOWNIKÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W POWIATOWYM ZAKŁADZIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W WAŁCZU

Do Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu została zakupiona lampa terapeutyczna Lumia. Lampa przeznaczona jest do prowadzenia zabiegów terapeutycznych polegających na nagrzewaniu pacjenta z wykorzystaniem energii cieplnej emitowanej przez promiennik. Wykorzystanie powyższego sprzętu odbywać się będzie w ramach rehabilitacji leczniczej pracowników z niepełnosprawnością w PZAZ w Wałczu pod okiem fizjoterapeutów i osób nadzorujących proces rehabilitacji.

Zakup został sfinansowany z środków pochodzących od PZU Życie SA na podstawie umowy prewencyjnej.

Więcej o 13 GRUDNIA DO STAROSTWA PRZYBYLI GOŚCIE ZE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WAŁCZU ORAZ ZUCHY Z 13 GROMADY ZUCHOWEJ CHWIRAM I HARCERZE Z 23 DRUŻYNY HARCERSKIEJ CHWIRAM Z ŻYCZENIAMI ŚWIĄTECZNYMI

13 grudnia z życzeniami świątecznymi przybyli do starostwa goście ze Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu; zuchy z 13 Gromady Zuchowej Chwiram i harcerze z 23 Drużyny Harcerskiej Chwiram przynieśli Betlejemskie Światło Pokoju. Dziękujemy . Życzymy zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.

Więcej o 12 GRUDNIA W LOKALNY CENTRUM NAUKI ,,METALOWE INSPIRACJE” W WAŁCZU ODBYŁA SIĘ II SESJA MŁODZIEŻOWEJ RADY PRZY STAROŚCIE WAŁECKIM

12 grudnia w Lokalnym Centrum Nauki „Metalowe Inspiracje” w Wałczu odbyła się II sesja Młodzieżowej Rady przy Staroście Wałeckim. Radni wzięli udział w warsztatach „Prawa i wolności obywatelskie”, które przeprowadziła Joanna Bródka z Sekretariat ds MłodzieżyPomorze Zachodnie; dyrektor Sekretariatu ds. Młodzieży Arkadiusz Mazepa rozmawiał z radnymi nt. funkcjonowania rad młodzieżowych. W dalszej części obrad radni jednogłośnie wybrali komisje tematyczne ds. Transportu, Edukacji, Sportu i rekreacji, Ekologii; zadecydowano również o stworzeniu profilu Rady Młodzieżowej na fb i opracowaniu logo Rady. Arkadiusz Mazepa zaprosił reprezentację Rady na spotkanie i warsztaty dla rad młodzieżowych z całego województw, które odbędą się w kwietniu w Szczecinie.

Podczas sesji starosta wałecki dr Bogdan Wankiewicz wręczył zaświadczenie o wyborze radnym, którzy byli nieobecni na pierwszej sesji.

Wałecka Rada Młodzieżowa jest jedyną radą powiatową w województwie zachodniopomorskim.

Do góry