Ankieta pracownicy

Kwestionariusz pracownicy
dla pracowników szkoły
Zwracam się do Pani / Pana o udział w badaniach, które posłużą do oceny aktualnej sytuacji panującej w Pani / Pana szkole. Proszę o udzielanie szczerych odpowiedzi. Wszystkie odpowiedzi są całkowicie poufne, znane będą tylko osobie opracowującej zbiorcze zestawienia i nie będą nigdy nikomu przekazane w formie umożliwiającej zidentyfikowanie pracownika szkoły. Na wszystkie pytania należy odpowiadać zaznaczając pole przy jednej wybranej odpowiedzi.

1. Jak ocenia Pan(i) relacje panujące między nauczycielami?*

2. Jak ocenia Pan(i) relacje panujące między pracownikami, a dyrekcją szkoły?*

3. Czy zna Pan(i) kryteria i zasady oceny pracowników w szkole?*

4. Czy zgadza się Pan(i) z tymi kryteriami?*

5. Czy przydzielone Panu(i) zadania są zgodne z Pana(i) wiedzą i umiejętnościami?*

6. Czy często słyszy Pan(i) słowa zachęty, wsparcia i pozytywnej oceny ze strony dyrektora szkoły?*

7. Czy w sytuacjach trudnych często może Pan(i) liczyć na pomoc innych nauczycieli, pracowników?*

8. Czy w sytuacjach trudnych może Pan(i) liczyć na pomoc dyrektora?*

9. Czy Pana(i) zdaniem pracownicy są traktowani przez dyrektora z szacunkiem?*

10. Czy Pana(i) zdaniem dyrektor równo traktuje wszystkich pracowników?*

11. Czy Pana(i) zdaniem dyrektor tworzy dobre warunki do pracy - dba o dobry przepływ informacji, zabiega o niezbędne zasoby i środki?*

12. Czy Pana(i) zdaniem dyrektor bierze pod uwagę uwagi i wnioski zgłaszane przez pracowników?*

13. Czy Pana(i) zdaniem dyrektor uzyskuje akceptację pracowników dla swojego stylu kierowania?*

14. Pana(i) uwagi dotyczące sytuacji panującej w szkole: