POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka


www.projektzawodowywalcz.pl

POWIAT WALECKI

Tytuł projektu: "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8 Edukacja, Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020.

Cele projektu: Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie.

W ramach projektu wsparcie otrzymają 2 publiczne placówki kształcenia zawodowego: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu (PCKZiU) oraz Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu (RCKU).

Główną grupę docelową stanowią uczniowie szkół zawodowych i techników. Przygotowując uczniów do wejścia na rynek pracy nacisk położony będzie nie tylko na przekazanie pakietu niezbędnej wiedzy, ale przede wszystkim na wykształcenie konkretnych umiejętności m.in. poprzez praktyki i staże zawodowe, a także dodatkowe specjalistyczne zajęcia w szkołach oraz kursy i szkolenia. 1100 uczniów (495 dziewcząt i 605 chłopców) otrzyma kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia. Dla najzdolniejszych uczniów szkół zawodowych i technicznych przewidziano stypendia. Wszyscy uczestnicy będą objęci doradztwem edukacyjno-zawodowym.

Planowane efekty: Ze względu na niski poziom jakości bazy technologiczno-dydaktycznej szkolnictwa zawodowego jednym z głównych działań jest także doposażenie pracowni w poszczególnych szkołach i stworzenie nowoczesnych laboratoriów kształcenia praktycznego. Z doposażenia zakupionego dzięki EFS będą korzystały 2 szkoły i placówki kształcenia zawodowego.

Niezmiernie ważnym działaniem będzie wsparcie nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu w celu podniesienia ich wiedzy i umiejętności, szczególnie w zakresie nowych technologii oraz przygotowanie do obsługi zakupionego sprzętu i wyposażenia. 54 nauczycieli kształcenia zawodowego i praktycznej nauki zawodu (29 kobiet i 25 mężczyzn) uzyska kwalifikacje lub nabędzie nowe kompetencje.

W projekcie do końca 2023 roku weźmie udział 1100 uczniów.

Wartość projektu: 10 708 991,42 zł,
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 9 102 642,70 zł,
Wkład budżetu państwa: 527 185,22 zł.
W dniu 10 sierpnia 2017 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Powiatem Wałeckim podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim", którego całkowita wartość wynosi 10 708 991,42 zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego stanowi kwotę 9 102 642,70 zł natomiast wkład budżetu państwa wynosi 527 185,22 zł.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 8 Edukacja, Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.
Projekt obejmuje m.in. realizację programu praktyk zawodowych dla uczniów, kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje, doradztwo zawodowe, dokształcanie nauczycieli przedmiotów zawodowych, nawiązanie szerszej współpracy szkół z pracodawcami oraz wyjazdy zawodowoznawcze. W projekcie weźmie udział 1100 uczniów oraz 54 nauczycieli praktycznej nauki zawodu.Zawiadomienie o rekrutacji

Powiat Wałecki informuje, że prowadzi rekrutację do projektu pn.: "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim".

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8 Edukacja, Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020.

Rekrutacja prowadzona jest w biurze projektu w Starostwie Powiatowym w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 17 w pokoju nr 102 i 302 oraz w sekretariatach szkół:
  • Zespole Szkół nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu ul. Południowej 10 A;
  • Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu przy ul. Bankowej 13 oraz ul. Budowlanych 4.
Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z §3 Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Regulamin oraz dokumentacja rekrutacyjna znajduje się na stronie internetowej powiatu: www.powiatwalecki.pl w biurze projektu oraz w sekretariatach szkół oraz na stronach internetowych szkół biorących udział w projekcie.
W przypadku potrzeby indywidualnego spotkania w sprawie rekrutacji prosimy o kontakt telefoniczny z biurem projektu: 067 - 250 - 84 - 58.

Projekt 8.9 Regulamin rekrutacji (.pdf)

Projekt 8.9 Załącznik nr 1 Deklaracja uczestnictwa uczen (.pdf)

Projekt 8.9 Załącznik nr 1A Deklaracja uczestnictwa pracownik instytucji (.pdf)

Projekt 8.9 Załącznik nr 2 Oświadczenie uczestnika projektu (.pdf)

Projekt 8.9 Formularz rekrutacyjny uczeń (.pdf)

Projekt 8.9 Formularz rekrutacyjny pracownik instytucji (.pdf)


Beneficjent Projektu wraz z Realizatorami informuje, iż od początku realizacji projektu
do dnia 31 grudnia 2017 r. zakwalifikowano do udziału w projekcie
240 uczestników (116 uczennic / 124 uczniów).

Rekrutację do projektu poprzedziły działania informacyjno-promocyjne w postaci m.in.: ogłoszeń na stronach internetowych oraz tablicach informacyjnych Powiatu i Realizatorów. Rekrutacja przeprowadzona została zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz zapewniła jednakowy dostęp do oferowanych wsparć bez względu na płeć, światopogląd, wiek i niepełnosprawność.Beneficjent informuje, iż w ramach projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim" w dniu 20.10.2017 r. zamieścił na BIP-ie ogłoszenie o zamówieniu na usługi przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych i techników.

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 30.10.2017 r. godzina 11:15.

Ogłoszenie oraz załączniki dostępne są na stronie zamawiającego pod adresem: http://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/76.dhtml
Beneficjent informuje, iż w ramach projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim" w dniu 26.10.2017 r. zamieścił na BIP-ie ogłoszenie o zamówieniu na usługi doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem (II postępowanie).

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 6.11.2017 r. godzina 10:15.

Ogłoszenie oraz załączniki dostępne są na stronie zamawiającego pod adresem: http://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/77.dhtml
Beneficjent informuje, iż w ramach projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim" w dniu 01.12.2017 r. zamieścił na BIP-ie ogłoszenie o zamówieniu na usługi przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych i techników (II postępowanie).

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 11.12.2017 r. godzina 11:15.

Ogłoszenie oraz załączniki dostępne są na stronie zamawiającego pod adresem: http://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/78.dhtml
Zamawiający informuje, iż w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Powiat Wałecki na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na usługi przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych i techników w ramach realizowanego projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim" wydłużony został termin składania ofert na dzień 15.12.2017 r. godzina 11:15.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmiana załącznika nr 2 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) dostępne są na stronie zamawiającego pod adresem: http://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/78.dhtml
Zamawiający informuje, iż w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Powiat Wałecki na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na usługi przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych i techników w ramach realizowanego projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim" wydłużony został termin składania ofert na dzień 19.12.2017 r. godzina 10:15.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmiana treści ogłoszenia dostępne są na stronie zamawiającego pod adresem: http://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/78.dhtmlZamawiający informuje, iż w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Powiat Wałecki na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na usługi doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem w ramach realizowanego projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim" w dniu 10 stycznia 2018 r. zawarte zostały umowy w zakresie:
  • części trzydziestej trzeciej Kurs techniki sprzedaży,
  • części trzydziestej piątej Kurs obsługa klienta,
  • części czterdziestej piątej Kurs baristy,
  • części czterdziestej szóstej Kurs barmański,
  • części pięćdziesiątej pierwszej Obsługa kasy fiskalnej i terminali dla nauczycieli prowadzących zajęcia na kierunku technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych.Projekt pn.: "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa 8 Edukacja
Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych