POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
 •   Umowa o przyznaniu pomocy nr 00254-6935-UM1610396/17 zawarta w dniu 28 grudnia 2018 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Powiatem Wałeckim - "Przebudowa drogi powiatowej nr 2302Z w miejscowości Jeziorki.

 •   Umowa o przyznaniu pomocy nr 00251-6935-UM1610397/17 zawarta w dniu 28 grudnia 2018 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Powiatem Wałeckim - "Przebudowa drogi powiatowej nr 2320Z w miejscowości Jaglice.

 • POWIAT WALECKI
  Powiat Wałecki informuje, iż w ramach realizowanej operacji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2320Z w miejscowości Jaglice" oraz operacji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2302Z w miejscowości Jeziorki" w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wałeckiego http://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/83.dhtml zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane polegające na przebudowie dróg zamawiającego.

  Termin składania ofert w postępowaniu: 23 lutego 2018 r. godz. 12:15.

  Operacje współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", objętego PROW na lata 2014-2020.  W dniu 28 grudnia 2017 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego a Powiatem Wałeckim podpisana została umowa o przyznaniu pomocy nr 00251-6935-UM1610397/17 dla operacji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2320Z w miejscowości Jaglice" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

  Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem w zakresie: 4.7 Budowa lub przebudowa dróg gminnych lub powiatowych, które: umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej.

  Całkowita wartość operacji: 124 528,67 zł
  Dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
  na lata 2014-2020: 79 237,00 zł
  Wkład własny Gminy Człopa: 45 291,67 zł
  "Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
  Operacja mająca na celu przebudowę drogi powiatowej nr 2320Z w miejscowości Jaglice współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: przebudowa drogi powiatowej nr 2320Z
  w miejscowości Jaglice.

  Umowa o przyznaniu pomocy nr 00251-6935-UM1610397/17
  z dnia 28 grudnia 2017 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim
  a Powiatem Wałeckim.


  1) Cel operacji:

  Przebudowa drogi powiatowej nr 2320Z (na długości 0,074 km) w miejscowości Jaglice, która wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz ułatwi dojazd mieszkańcom Jaglic do obiektów użyteczności publicznej.

  Zadanie ma na celu upłynnienie ruchu (poszerzenie jezdni, usunięcie znacznych deformacji i ubytków w jezdni), zwiększenie bezpieczeństwa zwłaszcza pieszych uczestników ruchu: bezpieczne wsiadanie i wysiadanie z autobusów), poprawa stanu środowiska (usunięcie ubytków i zastoisk wodnych).

  2) Przewidywane wyniki operacji:

  Przewidywany wskaźnik realizacji operacji to przebudowa drogi powiatowej na odcinku 0,074 km.

  3) Nazwa operacji: Przebudowa drogi powiatowej nr 2320Z w miejscowości Jaglice.

  4) Nazwa działania PROW 2014 - 2020:

  Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem w zakresie: 4.7 Budowa lub przebudowa dróg gminnych lub powiatowych, które: umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej.  home