POWIAT WAŁECKI

      CharakterystykaPOWIAT WALECKI
"Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej".

Cele projektu

Celem realizacji projektu jest dokonanie przebudowy, rozbudowy oraz adaptacji kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej, w którym zatrudnienie znajdzie 60 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi). Projekt zakłada utworzenie oraz wyposażenie siedmiu działów w zakładzie: pralnia, gastronomia, dział montażu i demontażu, rękodzieło, dział obsługi terenów zielonych, dział rehabilitacji, dział obsługi administracyjnej. W ramach projektu zagospodarowany również zostanie teren wokół ZAZ.

Planowane efekty

Realizacja projektu przyczyni się do realizacji celu głównego Osi Priorytetowej 9 - poprawa jakości i dostępności infrastruktury publicznej oraz celu szczegółowego Działania 9.2 - zwiększenie dostępności usług społecznych świadczonych przez ZAZ.
Efektem realizacji projektu będzie powołanie Zakładu Aktywności Zawodowej, który będzie się mieścił w dwóch budynkach dostosowanych do osób z niepełnosprawnością oraz zapewnienie miejsca pracy dla 60 osób niepełnosprawnych (osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi).
Efektem realizacji projektu będzie również podniesienie jakości życia i uczestnictwo w życiu społecznym osób niepełnosprawnych, wzrost motywacji do samorozwoju i podejmowania działań, dostęp do systematycznej rehabilitacji, możliwość usamodzielnia ekonomicznego i społecznego, odciążenie rodzin. Najważniejszy wymiar społeczny to skierowanie w całości projektu na poprawę sytuacji ekonomicznej oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Wartość projektu
Całkowita wartość projektu - 9 868 092,28 zł.

Wkład Funduszy Europejskich
Wysokość dofinansowania - 6 843 890,56 zł.
Źródło finansowania - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Oś 9 - Infrastruktura publiczna
Działanie 9.2 - Infrastruktura społeczna