POWIAT WAŁECKI

      CharakterystykaPOWIAT WALECKI

Tytuł projektu: "Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim"

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 8 Edukacja, Działanie 8.5 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.

Cel główny projektu:

Kształtowanie wśród uczniów, zarówno z problemami edukacyjnymi jak i uczniów zdolnych, kompetencji kluczowych oraz budowanie potrzeb: samorealizacji, przedsiębiorczego myślenia, permanentnego kształcenia dostosowanych do rynku pracy służących rozwojowi województwa zachodniopomorskiego i powiatu wałeckiego.

Planowane efekty:
  • 488 uczniów liceów ogólnokształcących nabędzie kompetencje kluczowe po zakończeniu projektu;
  • 3 licea ogólnokształcące będą wykorzystywały doposażenie pracowni przedmiotowych do prowadzenia zajęć edukacyjnych;
  • 3 licea ogólnokształcące będą wykorzystywały sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych;
  • 65 nauczycieli uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po realizacji programu.
Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego działania 8.5 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.

Realizacja projektu wpłynie na poprawę efektywności i atrakcyjności kształcenia, wzrost zainteresowania naukami matematyczno-przyrodniczymi i językami, umiejętnego wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce, a w szczególności w celu odnalezienia swojego miejsca na rynku pracy. Projekt również ma na celu wyrobienie nawyku i potrzeby ciągłego samodoskonalenia i permanentnej edukacji przez całe życie. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na poziom wyników matur.

Wartość projektu: 1 330 028,14 zł.
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 130 522,92 zł.
Wkład budżetu państwa: 66 501,40 zł.


Zawiadomienie o rekrutacji

Powiat Wałecki prowadzi rekrutację do projektu "Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim" Działanie: 8.5 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja prowadzona jest w biurze projektu w Starostwie Powiatowym w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 17 w pokoju nr 102 i 302 oraz w sekretariatach szkół: Zespole Szkół nr 1 w Wałczu przy ul. Kilińszczaków 59; Zespole Szkół nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu ul. Południowej 10 A; Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu przy ul. Budowlanych 4;

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z §3 Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Regulamin oraz dokumentacja rekrutacyjna znajduje się na stronie internetowej powiatu: www.powiatwalecki.pl w biurze projektu oraz w sekretariatach szkół oraz na stronach internetowych szkół biorących udział w projekcie.

W przypadku potrzeby indywidualnego spotkania w sprawie rekrutacji prosimy o kontakt telefoniczny z biurem projektu: 067 250 84 58.

Pliki do pobrania (.pdf):

Regulamin

Beneficjent informuje, iż w ramach projektu pn. "Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim" w dniu 04.12.2017 r. zamieścił na BIP-ie ogłoszenie o zamówieniu na usługi przeprowadzenia kursów, szkoleń doskonalących oraz studiów podyplomowych dla nauczycieli.

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 12.12.2017 r. godzina 10:15.

Ogłoszenie oraz załączniki dostępne są na stronie zamawiającego pod adresem: http://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/79.dhtmlBeneficjent informuje, iż w ramach projektu pn. "Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim" w dniu 18.12.2017 r. zamieścił na BIP-ie ogłoszenie o zamówieniu na usługi przeprowadzenia kursów, szkoleń doskonalących oraz studiów podyplomowych dla nauczycieli.

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 27.12.2017 r. godzina 12:15.


Ogłoszenie oraz załączniki dostępne są na stronie zamawiającego pod adresem: http://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/80.dhtmlBeneficjent informuje, iż w ramach projektu pn. "Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim" w dniu 22.12.2017 r. zamieścił na BIP-ie ogłoszenie o zamówieniu na dostawę wyposażenia pracowni szkolnych obejmującą dodatkowo jego rozmieszczenie i instalację.

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 5 stycznia 2018 r. godzina 12.15


Ogłoszenie oraz załączniki dostępne są na stronie zamawiającego pod adresem: http://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/81.dhtmlZamawiający informuje, iż w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Powiat Wałecki na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na dostawę wyposażenia pracowni szkolnych obejmujących jego rozmieszczenie i instalację (ogłoszenie nr 635695-N-2017 dnia 2017-12-22) wydłużony został termin składania ofert na dzień 08.01.2018 r. godzina 12:15.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmiana Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia SIWZ dostępne są na stronie zamawiającego pod adresem: http://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/81.dhtmlZamawiający informuje, iż w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Powiat Wałecki na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na dostawę wyposażenia pracowni szkolnych obejmujących jego rozmieszczenie i instalację (ogłoszenie nr 635695-N-2017 dnia 2017-12-22) wydłużony został termin składania ofert na dzień 09.01.2018 r. godzina 12:15.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmiana Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia SIWZ dostępne są na stronie zamawiającego pod adresem: http://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/81.dhtmlBeneficjent informuje, iż w ramach projektu pn. "Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim" w dniu 29.12.2017 r. zamieścił na BIP-ie ogłoszenie o zamówieniu na usługi przeprowadzenia kursów, szkoleń doskonalących oraz studiów podyplomowych dla nauczycieli (III postępowanie).

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 11.01.2018 r. godzina 12:15.

Ogłoszenie oraz załączniki dostępne są na stronie zamawiającego pod adresem:
http://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/82.dhtml