POWIAT WAŁECKI

      CharakterystykaPOWIAT WALECKI

Tytuł projektu: "Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim"

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 8 Edukacja, Działanie 8.5 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.

Cel główny projektu:

Kształtowanie wśród uczniów, zarówno z problemami edukacyjnymi jak i uczniów zdolnych, kompetencji kluczowych oraz budowanie potrzeb: samorealizacji, przedsiębiorczego myślenia, permanentnego kształcenia dostosowanych do rynku pracy służących rozwojowi województwa zachodniopomorskiego i powiatu wałeckiego.

Planowane efekty:
  • 488 uczniów liceów ogólnokształcących nabędzie kompetencje kluczowe po zakończeniu projektu;
  • 3 licea ogólnokształcące będą wykorzystywały doposażenie pracowni przedmiotowych do prowadzenia zajęć edukacyjnych;
  • 3 licea ogólnokształcące będą wykorzystywały sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych;
  • 65 nauczycieli uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po realizacji programu.
Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego działania 8.5 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.

Realizacja projektu wpłynie na poprawę efektywności i atrakcyjności kształcenia, wzrost zainteresowania naukami matematyczno-przyrodniczymi i językami, umiejętnego wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce, a w szczególności w celu odnalezienia swojego miejsca na rynku pracy. Projekt również ma na celu wyrobienie nawyku i potrzeby ciągłego samodoskonalenia i permanentnej edukacji przez całe życie. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na poziom wyników matur.

Wartość projektu: 1 330 028,14 zł.
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 130 522,92 zł.
Wkład budżetu państwa: 66 501,40 zł.