POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
  •  Opis projektu
  •  Obiekty przeznaczone do modernizacji
  •  Galeria

  •  System Zielonych Inwestycji "Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację i zmianę sposobu użytkowania budynku po byłym Szpitalu Powiatowym na cele administracyjne Powiatu Wałeckiego - etap I"

  •  System Zielonych Inwestycji "Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, szczecineckiego i wałeckiego"

  • POWIAT WALECKI
    Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
    i Gospodarki Wodnej

    "Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, szczecineckiego i wałeckiego"
    Program priorytetowy
    System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Część 1)
    Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej    I. OPIS PROJEKTU

    Projekt zakłada przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji kwalifikujących się w ramach działania obiektów użyteczności publicznej znajdujących się na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, wałeckiego, szczecineckiego. W projekcie uczestniczy 5 partnerów - jednostek samorządu terytorialnego: powiat białogardzki, powiat drawski, powiat wałecki, powiat szczecinecki oraz gmina Biały Bór. Łącznie termomodernizacji poddanych zostanie 18 obiektów. Projekt będzie realizowany w latach 2011-2012. Realizacja projektu przyczyni się do kompleksowego rozwiązania problemów funkcjonowania infrastruktury budynków użyteczności publicznej na obszarze funkcjonowania gmin biorących udział w projekcie. W obiektach poddanych termomodernizacji wypełniane są funkcje edukacji, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.
    Przedmiotowy projekt, zgodnie z danymi zawartymi w audytach energetycznych ww. 18 budynków, obejmie swym oddziaływaniem 2 072 osoby (pracowników ww. obiektów oraz osoby korzystające z infrastruktury). Powierzchnia całkowita wszystkich budynków zamknęła się na poziomie 42 960,43 m2, co daje wyobrażenie o skali projektu.
    Zgodnie z zaproponowanymi przez audytorów energetycznych rozwiązaniami, łączna powierzchnia ociepleń ścian zewnętrznych i szczytowych, stropodachów sięgnie 38 277,59 m2, a łączna powierzchnia wymienionych okien i drzwi 2 800,00 m2.
    W ramach kosztów przewiduje się roboty budowlane (w ramach tego rodzaju przewiduje się prace związane z termomodernizacją tj (prace przygotowawcze i roboty związane ze ścianami zewnętrznymi, ścianami, wewnętrznymi, stropami, stolarką okienną i drzwiową, wentylacją, instalacją c.w.u., instalacją c.o., modernizacją kotłowni i systemów cieplnych, modernizacją oświetlenia).
    Łączny okres zwrotu nakładów inwestycyjnych określony wskaźnikiem: prosty czas zwrotu nakładów SPBT (Simply Pay Back Time) ukształtował się na poziomie 17,2 roku, co świadczy o wysokiej efektywności planowanych do poniesienia nakładów inwestycyjnych.
    Projekt termomodernizacji 18 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie powiatu szczecineckiego, wałeckiego, drawskiego i białogardzkiego, jak wynika z danych zawartych w audytach energetycznych poszczególnych budynków charakteryzuje oszczędność energii na poziomie 16 921,10 GJ/rok, co po przeliczeniu odpowiada 60 915,95 MWh/rok.
    W odniesieniu do stanu sprzed planowanej termomodernizacji, odpowiada to z kolei procentowej oszczędności energii, generowanej przez projekt, na wysokim poziomie 44,1%.
    Wartość ta znacznie przekracza 30%-wy próg zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło, który został określony jako minimalny w Programie Priorytetowym NFOŚiGW "System zielonych energii" - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

    II. ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROJEKTU:

    Projekt zakłada dokonanie kompleksowej termomodernizacji zgodnie z wariatami optymalnymi audytów, projektami budowlanymi oraz opisem uzgodnionym przez strony porozumienia. W ramach prac dokonane zostaną docieplenia obiektów poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropów i stropodachów, wymiany okien i drzwi zewnętrznych, modernizacje instalacji ciepłej wody i centralnego ogrzewania, zmiana systemów grzewczych, wymianę części oświetlenia elektrycznego, zastosowanie kolektorów słonecznych.
    Budynki przeznaczone do termomodernizacji generują duże straty w postaci energii oraz wysokie koszty eksploatacji.

    W ramach projektu podjęte będą następujące działania:
    a. przeprowadzenie przetargów nieograniczonych na realizację (przewiduje się, że każda ze stron (partnerzy) przeprowadzi osobne postępowania przetargowe w odniesieniu obiektów własnych - tryb taki wynika z faktu ograniczonego rynku firm budowlanych, istnieje również możliwość połączenia zamówień dotyczących zadań każdego z partnerów,
    b. realizacja prac termomodernizacyjnych,
    c. promocja projektu.

    Powiat Wałecki w ramach projektu dokona termomodernizacji następujących obiektów:
    • Dom Pomocy Społecznej, ul. Orla 35 w Wałczu,
    • Internet Zespołu Szkół Nr 3, Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 90 w Wałczu,
    • Przychodnia Zdrowia przy ul. Kościuszkowców 10 w Wałczu,
    • Internet SMS Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Chłodnej 22 w Wałczu.

    III. ZAKRES PODMIOTOWY PROJEKTU:

    Liderem projektu jest powiat szczecinecki. Lider jest stroną umowy o dofinansowanie w formie dotacji i jest odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu. Dokumentacja projektu będzie przechowywana w siedzibie Lidera, natomiast Partnerzy będą przechowywać dokumentację źródłową dotyczącą zakresów własnych działań w realizacji projektu. Partnerzy uczestniczący w projekcie, zobowiązani będą w ramach dotrzymania warunków trwałości projektu utrzymywać w należytym stanie środki trwałe nabyte w związku z realizacją projektu oraz ponosić na nie nakłady.
    Partnerzy będą odpowiedzialni wspieranie Lidera w sporządzeniu sprawozdań z postępów realizacji projektu, stosowanie odrębnego systemu księgowego lub odrębnego kodu księgowego dla rozliczenia wydatków związanych z realizacją projektu, zarządzanie przydzielonymi środkami finansowanymi, w tym rozliczenie transz dotacji z Liderem; promowanie projektu zgodnie z wymogami programu tj. zapewnienie informacji i promocji projektu zgodnie z wymogami NFOŚiGW.
    Powiat Wałecki (Partner) realizację projektu w zakresie pożyczki prowadzi samodzielnie.

    Całkowita wartość projektu - 15.242.270 zł
    Dotacja w wysokości 4.541.800,00 zł
    Pożyczka w wysokości 9.083.670,00 zł

    Umowa dotacji: nr 351/2011/Wn-16/OA-TR-ZI/D z dnia 28 lipca 2011 r.
    Umowa pożyczki: nr 354/2011/Wn-16/OA-TR-KU/P z dnia 28 lipca 2011 r.

    IV. ZAKRES GEOGRAFICZNY PROJEKTU

    Lokalizacja projektu - projekt zostanie zrealizowany w województwie zachodniopomorskim, podregionie koszalińskim, na terenie powiatów białogardzkiego, drawskiego, szczecineckiego, wałeckiego oraz na terenie Gminy Biały Bór.

    Lokalizacja inwestycji - inwestycje będą realizowane na terenie powiatów i gmin biorących udział w projekcie, tj. na terenie następujących powiatów i gmin: powiat szczecinecki, miasto Szczecinek, gmina Borne Sulinowo, gmina Biały Bór - Sępolno Wielkie; powiat białogardzki, miasto Białogard, gmina Tychowo, powiat drawski, miasto Drawsko Pomorskie, powiat wałecki, miasto Wałcz.